0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od dywidendy - jak rozliczać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdawać by się mogło, iż przepisy dotyczące opodatkowania dywidend otrzymywane przez osoby fizyczne nie powinny budzić wątpliwości. Jednak jak wskazuje praktyka, bardzo często podatnicy mają problem z ich rozliczaniem, co powoduje niejednokrotnie spory z organami podatkowymi. Jak wygląda podatek od dywidendy?

Dywidenda jest dochodem z tytułu posiadanych udziałów lub akcji w spółce kapitałowej. Prawo do dywidendy jest podstawowym uprawnieniem udziałowym wspólnika bądź akcjonariusza, wynikającym z faktu wniesienia przez niego określonego kapitału, w celu osiągnięcia z tego tytułu zysku.

Dywidenda podlega opodatkowaniu z chwilą jej faktycznego otrzymania przez wspólnika, otrzymana przez osobę fizyczną stanowi u niej przychód z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Podatek od dywidendy

Od przychodu z dywidend pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy o PIT). Co istotne, przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i nie wykazuje w zeznaniu rocznym.

Pobrany podatek należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki wypłacającej dywidendę do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Ponadto płatnik podatku powinien przesłać do urzędu skarbowego deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (a w razie zaprzestania prowadzenia przez spółkę działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym – w terminie do dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej).

Płatnik nie ma obowiązku przesyłania deklaracji PIT-8AR podatnikowi. Podatnik nie ma obowiązku ujmowania i rozliczania dochodu z dywidendy w rozliczeniu rocznym. Z tego tytułu bowiem podatek zryczałtowany został rozliczony przez płatnika, czyli spółkę.

Ważne! Podatnicy którzy wybrali CIT estoński podatek od dywidendy mogą obniżyć dodatkowo o 90% (mały podatnik lub rozpoczynający prowadzenie działalności) lub 70% (pozostali podatnicy) kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany (czyli jest to % wyliczony od proporcjonalnie przypadającej na wspólnika części w podatku CIT wyliczonym za spółkę).

Zaliczka na dywidendę

Zaliczka na poczet dywidendy stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.  W takiej sytuacji płatnik jest zobowiązany pobrać od wypłaconej kwoty zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Kwotę tego podatku należy odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego (według siedziby spółki) w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Dywidenda rzeczowa

Zazwyczaj wypłata dywidendy ma postać pieniężną, jednak zdarza się, iż spółki wypłacają ją w formie rzeczowej. W takiej sytuacji nie ma możliwości poboru podatku i wypłacenia dywidendy pomniejszonej o podatek, dlatego też wspólnik powinien wpłacić spółce (płatnikowi) należny podatek.

Stanowisko takie potwierdził w interpretacji indywidualnej z 6 października 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/2/415-777/10/MM,  gdzie możemy przeczytać:

(...) W przedmiotowej sprawie nie będzie możliwe wypłacenie Panu S. dywidendy netto czyli dywidendy pomniejszonej o pobrany przez spółkę podatek, gdyż dywidenda będzie wypłacona w formie wierzytelności wobec spółki E. W związku z powyższym spółka winna zobowiązać Pana S. do wpłaty kwoty podatku z tytułu wypłaconej dywidendy na rachunek spółki. Następnie spółka otrzymaną kwotę powinna wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego wypełniając tym samym ciążący na niej obowiązek płatnika z tytułu dywidendy.

Reasumując, stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe bowiem nie jest możliwe aby to Pan S. wpłacił na konto urzędu skarbowego podatek z tytułu dywidendy. Podatek winna wpłacić spółka jako płatnik. Udziałowiec ma jedynie obowiązek przekazania płatnikowi kwoty podatku należnego od otrzymanej dywidendy (…).

Dywidenda rzeczowa a VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W pewnych jednak sytuacjach opodatkowaniu podlegają także czynności nieodpłatne, w tym nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika.

Ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonywane nieodpłatnie z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, a więc z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem. Dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Powyższe uregulowania wskazują, iż w przypadku wypłaty dywidendy w formie rzeczowej (o ile od nabycia przysługiwało prawo do odliczenia podatku) należy zakwalifikować ją jako nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 5 lipca 2012 r. o nr IPPP2/443-411/12-3/AO, w którym czytamy:

(…) w opisanych przez Spółkę okolicznościach, wypłata dywidendy na rzecz Udziałowca w postaci Nieruchomości (budynki i budowle trwale związane z gruntem) wybudowanych lub nabytych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatna dostawa towarów, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zatem zobowiązany będzie do naliczenia od tej czynności podatku od towarów i usług według właściwej stawki podatku lub też zastosować do niej zwolnienie od podatku, jeżeli Nieruchomości spełniają warunki do jego zastosowania (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów