Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek od dywidendy - jak rozliczać?

Zdawać by się mogło, iż przepisy dotyczące opodatkowania dywidend otrzymywane przez osoby fizyczne nie powinny budzić wątpliwości. Jednak jak wskazuje praktyka, bardzo często podatnicy mają problem z ich rozliczaniem, co powoduje niejednokrotnie spory z organami podatkowymi. Jak wygląda podatek od dywidendy?

Dywidenda jest dochodem z tytułu posiadanych udziałów lub akcji w spółce kapitałowej. Prawo do dywidendy jest podstawowym uprawnieniem udziałowym wspólnika bądź akcjonariusza, wynikającym z faktu wniesienia przez niego określonego kapitału, w celu osiągnięcia z tego tytułu zysku.

Dywidenda podlega opodatkowaniu z chwilą jej faktycznego otrzymania przez wspólnika, otrzymana przez osobę fizyczną stanowi u niej przychód z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Podatek od dywidendy

Od przychodu z dywidend pobiera się 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy o PIT). Co istotne, przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej i nie wykazuje w zeznaniu rocznym.

Pobrany podatek należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki wypłacającej dywidendę do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Ponadto płatnik podatku powinien przesłać do urzędu skarbowego deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (a w razie zaprzestania prowadzenia przez spółkę działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym – w terminie do dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej).

Płatnik nie ma obowiązku przesyłania deklaracji PIT-8AR podatnikowi. Podatnik nie ma obowiązku ujmowania i rozliczania dochodu z dywidendy w rozliczeniu rocznym. Z tego tytułu bowiem podatek zryczałtowany został rozliczony przez płatnika, czyli spółkę.

Zaliczka na dywidendę

Zaliczka na poczet dywidendy stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.  W takiej sytuacji płatnik jest zobowiązany pobrać od wypłaconej kwoty zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Kwotę tego podatku należy odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego (według siedziby spółki) w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Dywidenda rzeczowa

Zazwyczaj wypłata dywidendy ma postać pieniężną, jednak zdarza się, iż spółki wypłacają ją w formie rzeczowej. W takiej sytuacji nie ma możliwości poboru podatku i wypłacenia dywidendy pomniejszonej o podatek, dlatego też wspólnik powinien wpłacić spółce (płatnikowi) należny podatek.

Stanowisko takie potwierdził w interpretacji indywidualnej z 6 października 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/2/415-777/10/MM,  gdzie możemy przeczytać:

(...) W przedmiotowej sprawie nie będzie możliwe wypłacenie Panu S. dywidendy netto czyli dywidendy pomniejszonej o pobrany przez spółkę podatek, gdyż dywidenda będzie wypłacona w formie wierzytelności wobec spółki E. W związku z powyższym spółka winna zobowiązać Pana S. do wpłaty kwoty podatku z tytułu wypłaconej dywidendy na rachunek spółki. Następnie spółka otrzymaną kwotę powinna wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego wypełniając tym samym ciążący na niej obowiązek płatnika z tytułu dywidendy.

Reasumując, stanowisko wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe bowiem nie jest możliwe aby to Pan S. wpłacił na konto urzędu skarbowego podatek z tytułu dywidendy. Podatek winna wpłacić spółka jako płatnik. Udziałowiec ma jedynie obowiązek przekazania płatnikowi kwoty podatku należnego od otrzymanej dywidendy (…).

Dywidenda rzeczowa a VAT

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, czynności odpłatne, tj. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W pewnych jednak sytuacjach opodatkowaniu podlegają także czynności nieodpłatne, w tym nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika.

Ustawodawca zrównał niektóre dostawy towarów i świadczenia usług wykonywane nieodpłatnie z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług, a więc z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem. Dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Powyższe uregulowania wskazują, iż w przypadku wypłaty dywidendy w formie rzeczowej (o ile od nabycia przysługiwało prawo do odliczenia podatku) należy zakwalifikować ją jako nieodpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 5 lipca 2012 r. o nr IPPP2/443-411/12-3/AO, w którym czytamy:

(…) w opisanych przez Spółkę okolicznościach, wypłata dywidendy na rzecz Udziałowca w postaci Nieruchomości (budynki i budowle trwale związane z gruntem) wybudowanych lub nabytych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatna dostawa towarów, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zatem zobowiązany będzie do naliczenia od tej czynności podatku od towarów i usług według właściwej stawki podatku lub też zastosować do niej zwolnienie od podatku, jeżeli Nieruchomości spełniają warunki do jego zastosowania (…).