0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaokrąglenia w rejestrach VAT przesyłanych elektronicznie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia ich kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, lecz także inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych. Jakie zaokrąglenia w rejestrach VAT będą możliwe w przesyłanych deklaracjach?

Kto musi składać JPK VAT?

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają ewidencję VAT w formie elektronicznej. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. Tym samym od nowego roku każdy podatnik podatku VAT musi co miesiąc przesyłać ewidencję VAT w formie JPK bez względu na sposób rozliczania tego podatku.

Przykład 1.

Mały podatnik wybrał metodę rozliczania podatku VAT za kwartał. W świetle nowych unormowań prawnych będzie zobowiązany od 1 stycznia 2018 r. do przesyłania rejestrów VAT w formie elektronicznej JPK. Pomimo wyboru metody rozliczeń kwartalnych, rejestry będzie trzeba przesyłać co miesiąc. Powyższe spowoduje konieczność prowadzenia ewidencji VAT na bieżąco.

Co ma odzwierciedlać JPK_VAT? – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Wicedyrektor Departamentu Poboru Podatków MF, pan Zbigniew Wiliński wyjaśnił, że:

„JPK_VAT to nic innego, tylko dokładne dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą do tej pory podatnicy mają prowadzić w formie papierowej bądź elektronicznej, aby złożyć prawidłową deklarację VAT. To przełożenie ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich podatników w jednolity sposób".

W świetle powyższych wyjaśnień należy uznać, iż przesyłana ewidencja zakupu i sprzedaży musi odzwierciedlać prowadzoną ewidencję sprzedaży i zakupu.

Zaokrąglenia w podatku VAT

Zgodnie z art.109 ust.3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), dalej jako „ustawa o VAT”, podatnicy VAT czynni są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, tj. m.in. kwoty określone w art.90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub kwotę podlegającą zwrotowi z urzędu. W ewidencji VAT ujmowane są dane wynikające zarówno z faktur sprzedaży, jak i zakupu. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż kwoty na fakturach są zaokrąglane do jednego grosza. Powyższe faktury, jak to wyżej wykazaliśmy, są podstawą wpisów w ewidencji VAT. Kwoty z faktur w zaokrągleniach są ujmowane w tychże ewidencjach.

Zaokrąglenia w rejestrach VAT - deklaracja VAT-7

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), dalej jako „Ordynacja podatkowa”, podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, z zastrzeżeniem § 1a i 2. W świetle rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2273) i objaśnień dotyczących deklaracji VAT-7 i VAT-7K kwoty z poszczególnych pozycji deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Możliwe rozbieżności pomiędzy deklaracją VAT a rejestrami

Biorąc powyższe pod uwagę, przenosząc do deklaracji VAT-7 dane zawarte w podsumowaniu rejestru sprzedaży oraz zakupów, mogą wystąpić nieznaczne rozbieżności. Podstawę opodatkowania zaokrągla się zgodnie z wyżej cytowanym art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej. Tym samym  może się zdarzyć, że podstawa opodatkowania wykazana w ewidencji VAT (a następnie przeniesiona do deklaracji VAT-7 po zaokrągleniu do pełnego złotego) pomnożona przez stawkę podatku będzie różnić się od kwoty podatku wykazanej w rejestrze.

Zaokrąglenia w JPK

W broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT (2) zamieszczonej na stronie www.mf.gov.pl w części "Pytania i odpowiedzi" czytamy:

“1. Czy kwoty w JPK_VAT mają być zaokrąglone zgodnie z zasadami dla deklaracji?

Kwoty w JPK_VAT raportowane są w złotych i groszach, bez zaokrągleń”.

Podsumowując, w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów kwoty wykazywane w JPK nie podlegają zaokrągleniom, o których mowa w art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej. Tym samym dane z rejestrów VAT przekazywanych w postaci JPK mogą w niewielkim zakresie różnić się od danych wykazywanych w deklaracji VAT-7. Powyższe różnice - biorąc pod uwagę, iż dotyczą tylko zaokrągleń - będą nieznaczne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów