Poradnik Przedsiębiorcy

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które zostały wprowadzone 1 stycznia 2017 roku, znacznie ograniczyły przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny. Zobacz, kto obecnie może zmienić rozliczanie podatku VAT z miesięcznego na kwartalny, a kto utracił takie prawo!

Kto utracił prawo do rozliczania VAT kwartalnie?

Prawa do kwartalnego rozliczania podatku VAT nie mają przedsiębiorcy, którzy:

- dokonali dopiero co rejestracji do VAT - przez pierwszych 12 miesięcy od rejestracji do VAT nie mogą oni rozliczać VAT kwartalnie, nawet jeśli korzystają z metody kasowej do rozliczeń VAT;
- w danym kwartale lub w poprzednich czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy łączna wartość dokonanych dostaw w żadnym miesiącu z tych okresów nie przekroczyła kwoty 50 000 zł.

Metoda kasowa a deklaracje VAT

Do końca 2016 roku podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową zobowiązani byli do składania kwartalnych deklaracji VAT. Obecnie nawet jeśli podatnik rozlicza VAT metodą kasową, ale nie spełni warunków uprawniających do kwartalnego rozliczania VAT, to będzie musiał składać deklaracje VAT miesięcznie.

Jednak nowe przepisy nie zabraniają tzw. małym podatnikom przejścia na rozliczanie podatku VAT za pomocą metody kasowej.

Mały podatnik przechodzący na metodę kasową

Wybór kasowego rozliczania VAT zgłasza się w formie pisemnego oświadczenia naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego w formie pisemnej w terminie do końca miesiąca poprzedzającego kwartał (kalendarzowy - I kw do 31 grudnia, II kw do 31 marca, III kw do 30 czerwca, IV kw do 30 września), za który stosowana będzie właśnie ta metoda rozliczania VAT.

Dodatkowo konieczne jest złożenie w związku z przejściem na metodę kasową formularza aktualizacyjnego - druk VAT-R. Należy to zrobić w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana formy rozliczania VAT.

Jeżeli przedsiębiorcy przysługuje status małego podatnika, zaznacza on pierwszy kwadrat w C1, pole 39. Następnie w części C2, w polu 51 należy wskazać, jaki rodzaj deklaracji podatnik będzie składać.

Jakie są konsekwencje przejścia na metodę kasową VAT?

W związku z wyborem metody kasowej obowiązek podatkowy od dokonanej sprzedaży powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usług. Natomiast odliczenie podatku naliczonego następuje w rozliczeniu za okres (lub jeden z dwu kolejnych okresów rozliczeniowych), w którym firma ureguluje całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury lub dokona zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Jak już zostało wspomniane, stosowanie metody kasowej nie jest równoznaczne z obowiązkiem składania deklaracji za okresy kwartalne VAT-7K.

Jednak stosując metodę kasową rozliczania VAT, firma będzie zobowiązana do zamieszczania na fakturze sprzedaży adnotacji “VAT-MP” czy też “metoda kasowa”.

Kiedy można zrezygnować z metody kasowej VAT?

Rezygnacja z metody kasowej rozliczania VAT będzie możliwa po upływie 12 miesięcy jej stosowania. Zmianę również może spowodować utrata statusu małego podatnika. W takiej sytuacji firma jako duży przedsiębiorca może również wybrać rozliczanie kwartalne (jeśli spełnia warunki) na zasadach obowiązujących dla tej grupy.

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny przez małego podatnika będącego na zasadach ogólnych

Pomimo zmian w przepisach przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny po spełnieniu powyższych warunków jest możliwe.

Zmiany metody rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną można dokonać poprzez pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli firma jest czynnym podatnikiem VAT i w trakcie prowadzonej działalności chce zmienić sposób rozliczania z miesięcznego na kwartalny, zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału (I kw do 25 lutego, II kw do 25 maja, III kw do 25 sierpnia, IV kw do 25 listopada), za który będzie po raz pierwszy rozliczać się kwartalnie.

Podobnie jak mali podatnicy rozliczający się wg. metody kasowej, będąc na zasadach ogólnych i zmieniając rozliczenie z miesięcznego na kwartalne, należy również złożyć formularz aktualizacyjny VAT-R. W takim przypadku w części C1 pole 39 nie zaznacza się żadnego z kwadratów, natomiast w polu 44 zaznacza się kwadrat 1 dotyczący składania deklaracji VAT kwartalnie. Dodatkowo zaznacza się pole 51 w części C2 związane z odpowiednikiem kwartalnej deklaracji VAT-7K.

Jakie są konsekwencje?

Podatek należny rozlicza się na druku deklaracji VAT-7K, którą należy składać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie dokonuje się także wpłaty podatku należnego na rachunek urzędu skarbowego (czyli raz na kwartał), który wynika ze złożonej deklaracji kwartalnej.

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalne wiąże się również z późniejszym otrzymaniem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Jak zrezygnować?

Rezygnacja z tej formy rozliczania może nastąpić po upływie czterech kwartałów jej stosowania. Utrata statusu małego podatnika również skutkuje koniecznością zmiany formy rozliczania VAT na miesięczną lub kwartalną na zasadach przewidzianych dla dużych przedsiębiorców.

Duży przedsiębiorca

Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku nie ominęły również dużych przedsiębiorców. Od tego dnia zlikwidowana została bowiem możliwość rozliczania podatku VAT w okresach kwartalnych dla podatników, którzy nie mają statusu małego podatnika. Nastąpiła również likwidacja deklaracji VAT-7D.

W związku z powyższym duży przedsiębiorca ma obowiązek składania miesięcznych deklaracji VAT-7 począwszy od stycznia 2017.