0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy często szukają oszczędności. Jednym z nich może być odroczenie zapłaty podatku VAT które umożliwia przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny. Pomimo obowiązku comiesięcznej wysyłki pliku JPK_V7K, zobowiązanie z tytułu podatku VAT opłacane jest dopiero po zakończeniu kwartału. Dzięki temu przedsiębiorca ma więcej czasu na zgromadzenie potrzebnych środków.

Kto utracił prawo do rozliczania VAT kwartalnie?

Prawa do kwartalnego rozliczania podatku VAT nie mają przedsiębiorcy, którzy:

  • dokonali dopiero co rejestracji do VAT - przez pierwszych 12 miesięcy od rejestracji do VAT nie mogą oni rozliczać VAT kwartalnie, nawet jeśli korzystają z metody kasowej do rozliczeń VAT;
  • w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Metoda kasowa a kwartalne rozliczanie VAT

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalne możliwe jest tylko w przypadku małych podatników, o których mowa w art. 2 ust. 25 ustawy o VAT i tylko w sytuacji, gdy od daty rejestracji do VAT minął okres co najmniej 12 miesięcy.

Mały podatnikiem jest podatnik, którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Limit w 2021 wynosi 5 418 000 zł.
Wybór kasowego rozliczania VAT zgłasza się poprzez aktualizację formularza aktualizacyjnego - druk VAT-R. Należy to zrobić w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana formy rozliczania VAT.

Jeżeli przedsiębiorcy przysługuje status małego podatnika, zaznacza on pierwszy kwadrat w C1, pole 39. Następnie w części C2, należy wskazać, jaki rodzaj deklaracji podatnik będzie składać. Przechodząc z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny w części C1. w polu 44 należy zaznaczyć  punkt 1 a w części C2, w polu 51 należy zaznaczyć pole 51 i uzupełnić okres od którego stosowane będzie rozliczanie VAT kwartalnie.

Przejście z miesięcznego rozliczania vat na kwartalny - zgłoszenie VAT-R

Jakie są konsekwencje przejścia na metodę kasową VAT?

W związku z wyborem metody kasowej obowiązek podatkowy od dokonanej sprzedaży powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności. Natomiast odliczenie podatku naliczonego następuje w rozliczeniu za okres (lub jeden z dwu kolejnych okresów rozliczeniowych), w którym firma ureguluje całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury lub dokona zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Jak już zostało wspomniane, stosowanie metody kasowej nie jest równoznaczne z obowiązkiem składania za okresy kwartalne pliku JPK_V7K.

Jednak stosując metodę kasową rozliczania VAT, firma będzie zobowiązana do zamieszczania na fakturze sprzedaży adnotacji “metoda kasowa”.

Kiedy można zrezygnować z metody kasowej VAT?

Rezygnacja z metody kasowej rozliczania VAT będzie możliwa po upływie 12 miesięcy jej stosowania. Zmianę również może spowodować utrata statusu małego podatnika. W takiej sytuacji firma jako duży przedsiębiorca może również wybrać rozliczanie kwartalne (jeśli spełnia warunki) na zasadach obowiązujących dla tej grupy.

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny przez małego podatnika będącego na zasadach ogólnych

Pomimo zmian w przepisach przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny po spełnieniu powyższych warunków jest możliwe.

Zmiany metody rozliczania VAT z miesięcznej na kwartalną można dokonać poprzez aktualizację VAT-R. Jeżeli firma jest czynnym podatnikiem VAT i w trakcie prowadzonej działalności chce zmienić sposób rozliczania z miesięcznego na kwartalny, zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału (I kw do 25 lutego, II kw do 25 maja, III kw do 25 sierpnia, IV kw do 25 listopada), za który będzie po raz pierwszy rozliczać się kwartalnie.

Podobnie jak mali podatnicy rozliczający się wg. metody kasowej, będąc na zasadach ogólnych i zmieniając rozliczenie z miesięcznego na kwartalne, należy również złożyć formularz aktualizacyjny VAT-R. W takim przypadku w części C1 pole 39 nie zaznacza się żadnego z kwadratów, natomiast w polu 44 zaznacza się kwadrat 1 dotyczący składania deklaracji VAT kwartalnie. Dodatkowo zaznacza się pole 51 w części C2.

Jakie są konsekwencje?

Podatek należny rozlicza się składając co miesiąc plik JPK_V7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Po zakończonym kwartale, w terminie do 25 dnia następnego miesiąca dokonuje się także wpłaty podatku należnego na rachunek urzędu skarbowego (czyli raz na kwartał), który wynika ze złożonej deklaracji kwartalnej. Oznacza to, że plik JPK_V7K będzie składał się z:

  • części ewidencyjnej - za dwa pierwsze miesiące kwartału,
  • części ewidencyjnej - za trzeci miesiąc kwartału - części deklaracyjnej za cały kwartał.

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalne wiąże się również z późniejszym otrzymaniem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Jak zrezygnować?

Rezygnacja z tej formy rozliczania może nastąpić po upływie czterech kwartałów jej stosowania. Utrata statusu małego podatnika również skutkuje koniecznością zmiany formy rozliczania VAT na miesięczną lub kwartalną na zasadach przewidzianych dla dużych przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów