Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które zostały wprowadzone 1 stycznia 2017 roku, znacznie ograniczyły przejście z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalny. Zobacz, kto obecnie może zmienić rozliczanie podatku VAT z miesięcznego na kwartalny, a kto utracił takie prawo!

Kto utracił prawo do rozliczania VAT kwartalnie?

Od 1 stycznia 2017 roku prawo do kwartalnego rozliczania podatku VAT utracili przedsiębiorcy, którzy:

- dokonali rejestracji do VAT po 30 września 2016 roku - przez pierwszych 12 miesięcy od rejestracji do VAT nie mogą oni rozliczać VAT kwartalnie, nawet jeśli korzystają z metody kasowej do rozliczeń VAT;
- w danym kwartale lub w poprzednich czterech kwartałach dokonali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy łączna wartość dokonanych dostaw w żadnym miesiącu z tych okresów nie przekroczyła kwoty 50 000 zł.

Metoda kasowa a deklaracje VAT

Do końca 2016 roku podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową zobowiązani byli do składania kwartalnych deklaracji VAT. Obecnie nawet jeśli podatnik rozlicza VAT metodą kasową, ale nie spełni warunków uprawniających do kwartalnego rozliczania VAT, to będzie musiał składać deklaracje VAT miesięcznie.

Jednak nowe przepisy nie zabraniają tzw. małym podatnikom przejścia na rozliczanie podatku VAT za pomocą metody kasowej.

Mały podatnik przechodzący na metodę kasową

Wybór kasowego rozliczania VAT zgłasza się w formie pisemnego oświadczenia naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego w formie pisemnej w terminie do końca miesiąca poprzedzającego kwartał (kalendarzowy - I kw do 31 grudnia, II kw do 31 marca, III kw do 30 czerwca, IV kw do 30 września), za który stosowana będzie właśnie ta metoda rozliczania VAT.

Dodatkowo konieczne jest złożenie w związku z przejściem na metodę kasową formularza aktualizacyjnego - druk VAT-R. Należy to zrobić w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana formy rozliczania VAT.

Jeżeli przedsiębiorcy przysługuje status małego podatnika, zaznacza on pierwszy kwadrat w C1, pole 39. Następnie w części C2, w polu 51 należy wskazać, jaki rodzaj deklaracji podatnik będzie składać.

Jakie są konsekwencje przejścia na metodę kasową VAT?

W związku z wyborem metody kasowej obowiązek podatkowy od dokonanej sprzedaży powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usług. Natomiast odliczenie podatku naliczonego następuje w rozliczeniu za okres (lub jeden z dwu kolejnych okresów rozliczeniowych), w którym firma ureguluje całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury lub dokona zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.

Jak już zostało wspomniane, stosowanie metody kasowej nie jest równoznaczne z obowiązkiem składania deklaracji za okresy kwartalne VAT-7K.

Jednak stosując metodę kasową rozliczania VAT, firma będzie zobowiązana do zamieszczania na fakturze sprzedaży adnotacji “VAT-MP” czy też “metoda kasowa”.

Kiedy można zrezygnować z metody kasowej VAT?

Rezygnacja z metody kasowej rozliczania VAT będzie możliwa po upływie 12 miesięcy jej stosowania. Zmianę również może spowodować utrata statusu małego podatnika. W takiej sytuacji firma jako duży przedsiębiorca może również wybrać rozliczanie kwartalne (jeśli spełnia warunki) na zasadach obowiązujących dla tej grupy.