Poradnik Przedsiębiorcy

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego - 2009

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego zostały wymienione w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z art. 64 ust. 1, badaniu za 2009 rok podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, czyli w 2008 roku, spełniły co najmniej dwa z  następujących warunków:

 

Warunki określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości

Wielkości za rok 2008 przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2008 roku

( 4,1724 zł/euro)

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło

co najmniej 50 osób

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro

2.500.000 euro × 4,1724 zł/euro

= 10.431.000 zł

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro

 

5.000.000 euro × 4,1724 zł/euro

= 20.862.000 zł

 
 

Wielkości wyrażone w euro przeliczono po kursie średnim z NBP z dnia 31 grudnia 2008 roku zgodnie z tabelą nr 254/A/NBP/2008.

Warto dodać, że jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych muszą również poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe.