Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty użytkowania samochodu zastępczego w czasie serwisowania samochodu w leasingu

Zamiast zakupu samochodu, częstą praktyką przedsiębiorców jest wzięcie auta w leasing. Jednak co w sytuacji, gdy samochód w leasingu operacyjnym trafia do serwisu i w zamian wydawany jest samochód zastępczy? Jak w takiej sytuacji należy ujmować koszty?

Zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w ustawie o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jednym z wyjątków są wydatki eksploatacyjne związane z samochodem osobowym niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych. W takim wypadku należy dodatkowo prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i rozliczać koszty tylko do limitu z niej wynikającego. Nie dotyczy to jednak samochodów użytkowanych w ramach umowy leasingu.

W tym wypadku samochód zastępczy udostępniany jest w miejsce samochodu leasingowanego. Jeżeli to leasingodawca zapewnia samochód zastępczy na czas serwisowania, tzn. że auto to zostało wydane w ramach tej samej umowy. Stąd wydatki poniesione w związku z jego użytkowaniem można ujmować bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, na takich samych zasadach jak przy użytkowaniu samochodu leasingowanego.

Takie postępowanie potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 stycznia 2014 r. (nr sygn. ILPB3/423-505/13-4/JG):

“Odnosząc zatem powołane uregulowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że skoro umowy na obsługę serwisową (w tym udostępniania samochodu zastępczego) dotyczą samochodów użytkowanych przez Spółkę na podstawie umowy leasingu operacyjnego, czyli zapewniają realizację samych umów leasingowych, to (...) Spółka nie będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla samochodów osobowych użytkowanych na podstawie powyższych umów leasingu operacyjnego, a wydatki związane z ich eksploatacją (użytkowaniem), w tym wynikające z umów na obsługę serwisową będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (...), pod warunkiem ich zgodnego z prawem udokumentowania.”

Ważne!!!

Jeżeli samochód leasingowany został oddany do naprawy do serwisu, a na czas tej naprawy serwis udostępnił samochód zastępczy (auto nie jest wydawane w ramach obowiązującej umowy leasingowej), wówczas wydatki dotyczące używania samochodu zastępczego będą stanowić koszty uzyskania przychodu tylko do limitu kilometrówki. W tej sytuacji podatnik zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.