Poradnik Przedsiębiorcy

Jak wypełnić ZUS ZUA? Omówienie krok po kroku

Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego):

  • do ubezpieczeń,

  • zmiany/korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA, oraz schematu podlegania, korekty kodu tytułu ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniami, które dokonywane są poprzez wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA i ponowne zarejestrowanie z aktualnymi/prawidłowymi danymi) zgłoszonymi na formularzu ZUS ZUA.

Dane organizacyjne

Jak wypełnić ZUS ZUA - krok po kroku

 

Blok ten powinien być zawsze jednoznacznie wypełniony - oznacza to, że powinno być wypełnione tylko jedno z pól:

  • w przypadku pierwszorazowego zgłoszenia ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczeń – w polu 01 należy wpisać „X”;

  • w przypadku zgłoszenia zmiany lub korekty danych podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia – w polu 02 należy wpisać:

1 – w przypadku zgłoszenia zmiany danych osoby ubezpieczonej,

2 – w przypadku zgłoszenia korekty danych osoby ubezpieczonej.

Zmiana występuje wtedy, gdy dane uległy zmianie, w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. nastąpiła zmiana adresu zamieszkania.

Korekta występuje wtedy, gdy poprawia się błędy, które popełniono we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. nieprawidłowo został podany adres zamieszkania.

Warto pamiętać, że zmianę danych identyfikacyjnych ubezpieczonego zgłasza się na formularzu ZUS ZIUA, a danych dotyczących kodu tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania płatnik zgłasza poprzez wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA i następnie złożenie prawidłowego zgłoszenia.

Pól 03 i 04 nie wypełnia się.

Dane identyfikacyjne płatnika składek w ZUS ZUA

Część II formularza rejestracyjnego ZUS ZUA należy wypełniać ze szczególną starannością, wpisując dane podane w zgłoszeniu płatnika składek ZUS ZPA, ZUS ZFA lub we wniosku CEIDG-1, a w przypadku zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek – dane podane w bloku III dokumentu ZUS ZIPA lub wniosku CEIDG-1.

 

Jak wypełnić ZUS ZUA - formularz

 

Pole 01: należy wpisać numer NIP, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.

Pole 02: należy wpisać numer REGON.

Pole 03: należy wpisać numer PESEL systemu Ewidencji Ludności.

Pola 04 i 05: wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich.

  • w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu należy wpisać: 1 – w przypadku dowodu osobistego 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej,

  • w polu 05 – należy wpisać serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.

Pole 06: należy wpisać nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku EDG-1.

Pola 07-09: wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:

  • w polu 07 wpisuje się nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską),

  • w polu 08 wpisuje się pierwsze imię płatnika składek,

  • w polu 09 wpisuje się datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok).

Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń

Na podstawie zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA zakładane jest ubezpieczonemu indywidualne konto, dlatego część tą trzeba wypełnić ze szczególną starannością, wpisując prawidłowo i czytelnie numer PESEL, a jeśli ubezpieczonemu nie nadano tego numeru – serię i numer dowodu osobistego albo paszportu oraz nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.

 

Jak wypełnić ZUS ZUA - instrukcja