0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca w niedziele i święta a kodeks pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca w niedziele i święta to chleb powszedni dla wielu zawodów. Lekarz, pielęgniarka, czy motorniczy świadczą dla nas usługi niezależnie od pory. Jednak co z kodeksem pracy? Przecież każdy ma prawo do dni wolnych.

Praca w niedziele i święta podstawa prawna

Podstawę prawną pracowania "świątek, piątek i niedzielę" znajdziemy w artykule 151 Kodeksu pracy:

Art. 151(10). Praca w niedziele i święta jest dozwolona:
1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
2) w ruchu ciągłym;
3) przy pracy zmianowej;
4) przy niezbędnych remontach;
5) w transporcie i w komunikacji;
6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
8) w rolnictwie i hodowli;
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) zakładach świadczących usługi dla ludności,
b) gastronomii,
c) zakładach hotelarskich,
d) jednostkach gospodarki komunalnej,
e) zakładach opieki zdrowotnej*) i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
f) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
g) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo skontrolować jakość pracy w dni wolne ustawowo, jeżeli znajdzie jakiekolwiek uchybienia wynikające z łamania przepisów KP, może na takiego pracodawcę nałożyć karę. Jednak czy urzędnicy będą mieli ochotę pracować w dzień wolny od pracy? Nie wiadomo. Być może, bo przecież za pracę w niedzielę i święta można otrzymać dodatek do wynagrodzenia. Jaki?

Art. 151(11). § 1. mówi:

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 1519a ust. 3 oraz art. 15110 pkt 1-9 i 11, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli;
2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego

Jeżeli pracodawca nie może udzielić dodatkowego dnia wolnego osobie pracującej w dzień wolny od pracy - pracownik otrzymuje dodatek do wynagrodzenia  w wysokości 100% jak za godziny nadliczbowe i naliczana jest każda godzina pracy w święto lub w niedzielę.

Więc może czasem się opłaci trochę więcej popracować? 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów