0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Okoliczności, w których praca w niedziele i święta jest dopuszczalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwestia zatrudniania pracowników w niedziele i święta podlega regulacjom Kodeksu pracy, a w przypadku pracy w placówkach handlowych stosuje się przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wydaje się, że praca w niedziele i święta nie powodują już żadnych wątpliwości, ale czy rzeczywiście tak jest? Jakie są aktualnie obowiązujące zasady wykonywania wspomnianej pracy? Więcej na ten temat w artykule.

Praca w niedziele i święta – obowiązujące przepisy 

Podstawowym aktem prawnym regulującym dopuszczalność pracy w niedziele i święta jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, dalej: kp.

Jeżeli natomiast chodzi o zatrudnienie w placówkach handlowych, to sposób postępowania w tym zakresie określają przepisy Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Praca w niedzielę i święto – definicja ustawowa

Art. 1519 § 2 kp określa pracę w niedzielę i święto jako pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, w przypadkach dopuszczalności takiej pracy (art. 15110 kp – patrz: dalsza część niniejszego tekstu).

Dozwolone jest ustalenie przez pracodawcę innych godzin, jeżeli wynika to z potrzeby zapewnienia normalnego toku pracy. W przypadku, gdy pracodawca wprowadza inne okresy pracy w niedziele i święta, niż to wynika z art. 1519 § 2 kp, należy to potwierdzić odpowiednio w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy.

Kiedy praca w niedziele i święta jest dopuszczalna?

Na wstępie należy wyraźnie podkreślić, że praca w niedziele i dni świąteczne (czyli dni ustawowo wolne od pracy) jest możliwa – ale jedynie w drodze wyjątku od ogólnie przyjętej zasady, zgodnie z którą niedziele i święta są dla pracowników dniami wolnymi od pracy.

Dopuszczalność pracy w dni ustawowo wolne (niedziele i święta wskazane w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy), została uregulowana w art. 15110 kp. Przepis ten zawiera zamknięty katalog okoliczności, w których powierzenie pracownikom pracy w niedziele i święta jest dozwolone.

Oznacza to zatem, że zlecanie pracy w niedziele i święta jest ściśle reglamentowane przez przepisy prawa pracy i pracodawcy nie wolno wykraczać poza zakres rodzajów pracy wymienionych w art. 15110 kp. 

Sprzeczne z powołanym przepisem działania pracodawcy mogą być objęte odpowiedzialnością wykroczeniową na podstawie art. 281 § 1 pkt 5 kp.

Jakie więc okoliczności uzasadniają powierzenie pracownikowi pracy w niedziele i święta?

Stosownie do treści art. 15110 kp praca w niedziele i święta jest dozwolona:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy pracy zmianowej;
 • przy niezbędnych remontach;
 • w transporcie i w komunikacji;
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • w rolnictwie i hodowli;
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
 • zakładach świadczących usługi dla ludności,
 • gastronomii,
 • zakładach hotelarskich,
 • jednostkach gospodarki komunalnej,
 • zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
 • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
 • przy wykonywaniu prac:
 1. polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi dni ustawowo wolne od pracy, czyli niedziele i święta, są u niego dniami pracy,

 2. zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa powyżej w lit. a.

Praca w niedziele i święta w placówkach handlowych

W odniesieniu do pracy w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) w placówkach handlowych przepisy Kodeksu pracy nie zawierają odrębnych regulacji, odsyłając do innego aktu prawnego.

Ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy określają przepisy Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zwanej w dalszej części ustawą.

Zgodnie z art. 5 ustawy – w niedziele i święta – w placówkach handlowych:

 • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
 • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

– są zakazane.

Ponadto, powierzenie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy jest zakazane (art. 4 ustawy).

Ustawa przewiduje jednocześnie relatywnie obszerny katalog wyjątków od zakazu handlu. Dotyczy to prac związanych z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczenia podstawowych usług publicznych. Wśród placówek handlowych, które mogą być czynne w niedziele i święta, można wymienić: stacje benzynowe, apteki, placówki handlowe w hotelach i zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, piekarnie, cukiernie, lodziarnie i zakłady gastronomiczne. Pełny katalog wyjątków zawarto w art. 6 ust. 1 ustawy. 

Jednocześnie ustawa przewiduje wyjątki od zakazu handlu w niedziele i święta, które mają okolicznościowy charakter, co oznacza, że zakaz określony w art. 5 ustawy nie obowiązuje w:

 • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na 24 grudnia. Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada 24 grudnia, zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające tę niedzielę;
 • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
 • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu, i sierpniu (jeżeli w niedzielę, o której mowa powyżej, przypada święto, przepis art. 5 ma jednak zastosowanie, czyli zakaz obowiązuje). 

Praca w niedziele i święta a zatrudnianie zleceniobiorców

Zleceniobiorca może być zatrudniony w niedziele i święta, ponieważ umowa zlecenia jest cywilnym stosunkiem prawnym opartym na Kodeksie cywilnym, który nie zawiera przepisów ograniczających możliwość podejmowania określonych aktywności w dni ustawowo wolne od pracy. Należy jednocześnie pamiętać, że podpisanie umowy zlecenia w celu obejścia przepisów Kodeksu pracy dotyczących zakazu pracy w niedziele i święta może zostać podważone.

Zgodnie z art. 22 § 1 kp przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w powyższych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. 

W art. 22 § 1(2) kp uznano za niedopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w art. 22 § 1 kp.

Do powyższego zagadnienia odniósł się także Sąd Najwyższy, który w wyroku z 7 kwietnia 1999 roku stwierdził, że nazwa umowy nie ma znaczenia, jeżeli nawiązany stosunek prawny nosi cechy wskazane w art. 22 kp (I PKN 642/98).

Sytuacja jest jednak odmienna w przypadku zatrudniania zleceniobiorców w placówkach handlowych, Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni dotyczy bowiem również osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Ilekroć w przepisach wskazanej ustawy jest mowa o zatrudnionym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osobę skierowaną do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

W konsekwencji zleceniobiorcy są także objęci zakazem pracy w niedziele i święta, ponieważ art. 5 pkt 2 ustawy wprost stanowi, że w niedziele i święta w placówkach handlowych powierzanie zatrudnionemu (czyli zleceniobiorcy) wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zatrudnia w swoich placówkach zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców. Placówki handlowe firmy działają także w niedziele. Wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia mogą być zatrudnieni wyłącznie w niedziele, które są ustawowo handlowe, analogicznie jak pracownicy zatrudnieni na podstawie Kodeksu pracy. W odniesieniu do pozostałych niedziel powierzanie pracy zleceniobiorcy jest ograniczone takimi samymi zakazami, jakie są stosowane do pracowników, czyli osób pozostających w stosunku pracy.

Jakie okoliczności uzasadniają pracę w niedziele i święta? Podsumowanie

Niedziele i święta określone w ustawie o dniach wolnych od pracy nie są dla pracowników dniami roboczymi. Kodeks pracy zawiera jednak zamknięty katalog okoliczności uzasadniających powierzenie pracy w takie dni. Odrębne zasady obowiązują w odniesieniu do placówek handlowych. Z kolei zatrudnianie zleceniobiorcy odbywa się na zasadach prawa cywilnego, przy czym także i w tym przypadku mogą być stosowane odpowiednio – w konkretnych okolicznościach – przepisy prawa pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów