0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prace interwencyjne – czym są i kto może je zorganizować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prace interwencyjne to forma zatrudnienia osoby bezrobotnej, które nastąpiło na skutek umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Mają one przede wszystkim na celu pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy.

Do kogo są kierowane prace interwencyjne?

Fakt, czy dana osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy zostanie skierowana do prac interwencyjnych, zależy w głównej mierze od indywidualnego planu działania i określonego profilu pomocy ustalonego wraz z doradcą w urzędzie pracy. Na prace interwencyjne kierowane są osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Według art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
„osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy są:
- osoby bezrobotne do 30. roku życia;
- osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia;
- osoby bezrobotne długotrwale;
- osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;
- osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;
- osoby bezrobotne niepełnosprawne.;
- osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.
Ponadto zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy do prac interwencyjnych odbywa się zawsze na podstawie umowy o pracę.

Kto i w jaki sposób może ubiegać się o zorganizowanie prac interwencyjnych?

Organizatorem prac interwencyjnych może zostać każdy pracodawca, który w ocenie organu jest w stanie prawidłowo przeprowadzić te prace. Oznacza to, że pracodawca ubiegający się o organizację prac interwencyjnych nie może być w stanie likwidacji lub upadłości, a także nie może zalegać z opłatami na podatki.

W celu organizacji prac interwencyjnych pracodawca powinien złożyć wniosek do wybranego powiatowego urzędu pracy. Do wniosku powinien zostać dołączony dokument o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń za pracę, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Decyzja w sprawie powinna zostać wydana do 30 dni od złożenia wniosku. 

Refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem

Pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy do prac interwencyjnych mogą otrzymać zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem. Długość okresu refundacji oraz jej wysokość zależy od czasu trwania prac interwencyjnych oraz kategorii zatrudnienia.

Przedsiębiorca może liczyć na zwrot części kosztów związanych z zatrudnianiem bezrobotnych z urzędu pracy przez okres:

- do 6 miesięcy

  • w wysokości uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy, przy czym nie może ona przekroczyć kwoty będącej iloczynem stanu zatrudnienia (liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
  • w wysokości uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy, przy czym nie może ona przekraczać kwoty będącej połową minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.

- do 12 miesięcy

  • przy refundacji obejmującej koszty związane z zatrudnieniem za co drugi miesiąc w wysokości uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy, przy czym nie może ona przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego;
  • przy zatrudnieniu bezrobotnego z urzędu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w wysokości uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy, przy czym nie może ona przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- do 18 miesięcy przy refundacji obejmującej koszty związane z zatrudnieniem bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy za co drugi miesiąc w wysokości uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy, przy czym nie może ona przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia;

- do 24 miesięcy przy zatrudnieniu do prac interwencyjnych osób powyżej 50 roku życia;

- do 4 lat przy zatrudnieniu do prac interwencyjnych osób powyżej 50 roku życia, przy czym refundacja jest przyznawana za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Pracodawca ma obowiązek kontynuować zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do prac interwencyjnych po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS przez okres ustalony w umowie z urzędem pracy. Niedotrzymanie tego warunku umowy powoduje konieczność zwrotu całej otrzymanej pomocy wraz z odsetkami!
Refundacja jest przyznawana w wysokości: 

  • 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia bezrobotnych spełniających warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego;

  • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia bezrobotnych niespełniających warunków do uzyskania świadczenia przedemerytalnego.

Obowiązki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych do prac interwencyjnych

Pracodawca po uzyskaniu zgody na organizację prac interwencyjnych zawiera umowę z powiatowym urzędem pracy, która określa między innymi liczbę zatrudnionych osób bezrobotnych, rodzaj oraz okres trwania prac interwencyjnych, a także wysokość refundacji. Osoby zatrudnione do prac interwencyjnych mają takie same prawa jak pracownicy zatrudnieni na podstawie zwykłych umów o pracę. Oznacza to, że mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia chorobowego w razie niezdolności do pracy. Umowa o prace interwencyjne może zostać wypowiedziana przez pracodawcę jedynie w przypadku ciężkich naruszeń pracowniczych. Jeżeli umowa o pracę zostanie rozwiązana z winy pracownika, skierowany bezrobotny rozwiąże umowę w trakcie okresu refundacji lub w okresie po jego zakończeniu ustalonym w umowie, to na jego stanowisko urząd pracy kieruje innego bezrobotnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów