0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sposób rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy wiesz, że rozwiązanie umowy o pracę i zasiłek dla bezrobotnych są ze sobą nierozerwalnie związane? Prawo do zasiłku dla bezrobotnych uzależnione jest od sposobu rozwiązania umowy o pracę. Przepisy dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia, porozumienia stron oraz z winy pracownika.

Wypowiedzenie umowy a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem rejestracji w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub służbowy za wypowiedzeniem umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę należy rozumieć jako jednostronną czynność prawną, która skutkuje rozwiązaniem umowy po upływie okresu wypowiedzenia i z chwilą nadejścia terminu wypowiedzenia. Istotnym jest to, że wypowiedzenie musi wynikać ze strony pracownika.

Przykład 1.

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie 1 kwietnia 2023 roku ze względu, na dopuszczenie się przez pracodawcę do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika - nie dokonał on wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Pracownik złożył wypowiedzenie umowy w formie pisemnej. 

Rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia nie może decydować o pozbawieniu go prawa do zasiłku. Tego rodzaju rozwiązanie umowy o pracę nie jest tożsame z rozwiązaniem stosunku za wypowiedzeniem pracownika.

Rozwiązanie umowy o prace przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia nie pozbawia pracownika prawa do wnioskowania o zasiłek dla bezrobotnych.

Rozwiązując stosunek pracy przez wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bezrobotny nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych po okresie 90 dni.

Rozwiązanie umowy o pracę - porozumienie stron

Jeżeli osoba bezrobotna, w okresie 6 miesięcy przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy, rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron, nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych. Rozwiązanie stosunku pracy poprzez porozumienie stron ma zastosowanie do każdej umowy i następuje w terminie wyznaczonym w porozumieniu. Strony mają dowolność w określeniu tego terminu.

Zatem w sytuacji, gdy pracownik złoży pracodawcy oświadczenie o chęci rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron z określonym terminem rozwiązania, wówczas nie będzie miał możliwości skorzystania z prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron skutkuje nabyciem prawa do zasiłku dla bezrobotnych po okresie 90 dni.

Przykład 2.

Pracownik podpisał porozumienie stron i w terminie 1 kwietnia 2023 roku umowy o pracę została rozwiązana. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem sprawi że pracownik nabędzie prawo do zasiłku dla bezrobotnych po okresie 90 dni.

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracownik, który spowodował rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia ze swej winy pozbawiony jest prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Regulacje wskazanego aktu prawnego określają, iż bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem rejestracji w urzędzie pracy spowodował rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika bez wypowiedzenia, nabędzie prawo do zasiłku dopiero po 180 dniach liczonych od daty rejestracji (art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy). Ponadto o ten okres będzie miał skrócony okres wypłaty zasiłku. Zatem jeśli prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie mu przysługiwało przez 6 miesięcy, to w konsekwencji w ogóle nie otrzyma zasiłku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów