0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowania o charakterze mikropożyczki - praktyczne wskazówki!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Starosta lub inne organy sprawujące kontrolę nad powiatowym urzędem pracy reprezentowane przez dyrektora PUP mogą podpisać z przedsiębiorcą umowę o udzielenie pożyczki na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach pomocy pochodzącej z programu Tarczy Antykryzysowej. Pomoc finansowa w ramach mikropożyczki będzie organizowana do końca roku 2020 r. W niniejszej publikacji przeanalizowano najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia beneficjenta cechy dofinansowania o charakterze mikropożyczki.

Etap składania wniosku

Powiatowe urzędy pracy (PUP) realizują część programu pomocowego Tarczy Antykryzysowej. W związku z tym ogłaszane są następne nabory na udzielenie dofinansowania o charakterze mikropożyczki. Środki wchodzące w skład takiego programu pochodzą z Funduszu Pracy.

Przedsiębiorca, który zamierza starać się o mikropożyczkę, powinien niezwłocznie złożyć wniosek do właściwego ze względu na adres siedziby firmy PUP po ogłoszeniu na stronie internetowej danego urzędu naboru na przyjmowanie wniosków. W tym przypadku termin 14-dniowy wprawdzie nie obowiązuje, jednak nie warto czekać z uwagi na ograniczone środki finansowe.

Większe urzędy są zarzucone dziesiątkami tysięcy wniosków. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na otrzymanie wsparcia z mikropożyczki.

Dofinansowania o charakterze mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców

O dofinansowanie o charakterze mikropożyczki wnioskować mogą przedsiębiorcy o statusie mikroprzedsiębiorcy, czyli ci, którzy w jednym w dwóch ostatnich lat zatrudniali maksymalnie 9 pracowników, a roczny obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła 2 mln euro. W zaktualizowanej wersji ustawy mikropożyczka przeznaczona jest nie tylko dla firm, które zatrudniają pracowników, ale także dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Drugi podstawowy warunek stanowi prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.

Warunki dla podmiotu starającego się o mikropożyczkę

Przedsiębiorca, który zamierza złożyć wniosek do PUP o udzielenie mikropożyczki, będzie musiał zmierzyć się z kilkoma podstawowymi wymaganiami dotyczącymi beneficjentów:

 1. status wnioskodawcy to wyłącznie mikroprzedsiębiorca;

 2. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r., przy czym nie była ona zawieszana w dniu składania wniosku ani 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r.;

 3. jeżeli beneficjentem jest spółka z o.o., wówczas łączna strata z działalności na dzień 31 grudnia 2019 r. nie może być większa niż połowa zarejestrowanego kapitału zakładowego;

 4. jeśli odbiorcą dofinansowania jest spółka, w której część wspólników ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za jej długi, to łączna strata z działalności na dzień 31 grudnia 2019 r. nie może przewyższać połowy kapitału zaprezentowanego w sprawozdaniach finansowych;

 5. przedsiębiorstwo nie może spełniać na dzień 31 grudnia 2019 r. kryteriów objęcia obowiązkiem zainicjowania postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;

 6. przedsiębiorstwo w przypadku otrzymania środków pomocowych z innych programów nie spłaciło części lub całości tych środków na dzień 31 grudnia 2019 r.;

 7. wartość środków pomocowych otrzymanych przez przedsiębiorcę z innych programów (pomoc de minimis) nie przekroczyła łącznie kwoty 800 000 EUR;

 8. przedsiębiorcy na dzień złożenia wniosku nie przyznano środków finansowych z innego programu (stanowiącego pomoc publiczną) na dokładnie ten sam cel;

 9. przedsiębiorca zanotował negatywne skutki ekonomiczne w związku z pandemią COVID-19.

Mikropożyczka opłacalna nawet w wersji zwrotnej

Wielkość pomocy w postaci mikropożyczki wynosi maksymalnie 5000 zł. Można składać wniosek także o mniejszą kwotę, warto jednak pamiętać, że wnioskować można tylko raz.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku to tylko 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Przedsiębiorca w przypadku spłaty mikropożyczki będzie regulował comiesięczne raty w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Rozpoczęcie spłacania pożyczki następuje jednak dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Podobnie jak przy innych dofinansowaniach, Rada Ministrów może jednak na drodze rozporządzenia wydłużyć okres spłaty pożyczki, uwzględniając aktualny okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz wywołane nimi skutki.

Umorzenie mikropożyczki po 3 miesiącach – czyli właściwie kiedy?

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o mikropożyczkę, podpisał umowę z PUP, gdzie stroną jest starosta, i wreszcie otrzymał środki, może skorzystać z jej umorzenia.

Przedsiębiorca, nie musi składać dodatkowego wniosku o umorzenie, ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia otrzymania mikropożyczki. Po ich upływie i spełnieniu warunku prowadzenia nieprzerwanie działalności urząd umorzy całkowitą sumę mikropożyczki.

W przypadku niespełnienia ww. warunku lub niespłacania już 2 rat pożyczki przedsiębiorca będzie zobligowany do jej zwrotu na konto PUP.

Wartość otrzymanej pożyczki bez odsetek jest pomocą publiczną de minimis.

Co istotne, przychód z umorzenia mikropożyczki nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT.

Przeznaczenie mikropożyczki – dokumentacja

Mikropożyczkę przedsiębiorca może wydać na pokrycie bieżących kosztów stałych i zmiennych (materiały, towary, paliwo, składki ZUS, podatki, koszty użytkowania pojazdu, czynsze, leasingi, itp.).

Beneficjent powinien we własnym zakresie zbierać dokumentację potwierdzającą wydatkowanie mikropożyczki z uwagi na możliwe wyrywkowe kontrole przeprowadzane przez PUP.

Ponadto o wszelkich zmianach w czasie realizacji umowy pożyczki przedsiębiorca ma obowiązek informować PUP. Jeżeli urząd zapyta o realizację umowy, wówczas należy udostępnić dokumenty stanowiące dowody jej prawidłowego wykonania wraz ze złożeniem stosownych wyjaśnień.

Dofinansowania o charakterze mikropożyczki a ewentualna spłata pożyczki

Przedsiębiorca, który nie spełni warunku uprawniającego do umorzenia mikropożyczki, będzie zobligowany do jej spłacania w ciągu kolejnych 12 miesięcy zgodnie z harmonogramem przekazanym przez PUP. Zobowiązanie można też spłacić wcześniej.

Należy jednak podkreślić, że jeżeli PUP wypowie przedsiębiorcy umowę mikropożyczki, to będzie on musiał spłacić pozostałą część jednorazowo w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Jeśli nie spłaci tej części, za każdy dzień zwłoki będą naliczane odsetki ustawowe.

Wniosek o udzielenie mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Wniosek należy złożyć:

 • w formie papierowej, wysyłając go na adres PUP wraz z umową i załącznikiem nr 1 (o pomocy de minimis), który swoim zasięgiem obejmuje adres siedziby firmy przedsiębiorcy, lub

 • w formie elektronicznej (wybierając dofinansowanie PSZ-PKDG) pod adresem: praca.gov.pl

Do wniosku w formie elektronicznej przedsiębiorca dołącza ponadto niepodpisaną umowę pożyczki w formacie PDF. Załącznik nr 1 o pomocy de minimis dodaje się natomiast do takiego wniosku automatycznie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów