0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie części kosztów samozatrudnionych!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z tym, że w Polsce został ogłoszony stan epidemii, większość firm musiała zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy działalność gospodarcza to jedyne źródło przychodu, przedsiębiorcy poniosą negatywne skutki finansowe. Aby temu zapobiec, państwo przewidziało możliwość ubiegania się o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie części kosztów – jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać z dofinansowania, konieczne jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych – należy wykazać zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Zmniejszenie sprzedaży obrazuje się poprzez porównanie obrotu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2020 do analogicznych dwóch miesięcy roku 2019. Wybrane miesiące powinny przypadać na okres po 1 stycznia 2020 r. i zakończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Przykład 1.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca planuje złożenie wniosku 15 kwietnia 2020 r., to wówczas jako okres 2 miesięcy bądź 60 dni musi wyznaczyć okres z przedziału od 2 stycznia 2020 do 14 kwietnia 2020 r. Następnie wyznaczony okres należy porównać do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Jako obrót należy rozumieć, zgodnie z informacją z PUP, wartość całej sprzedaży za dany okres w kwocie brutto. Jednakże dla pewności zalecane jest ustalenie obrotu w PUP właściwym dla działalności.

Przykład 2.

Pani Wiesława chce skorzystać z dofinansowania z PUP do części kosztów działalności. Wniosek planuje złożyć 15 kwietnia 2020 r. Jako okres porównania obrotów został więc wskazany czas od 14 lutego 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. (gdyż wtedy znacznie spadły Pani Wiesławie obroty w działalności). Obroty w tym okresie wyniosły 120 000 zł. Z kolei w okresie od 13 lutego 2019 do 14 kwietnia 2019 r. obroty wyniosły 200 000 zł. O ile spadły obroty u Pani Wiesławy?

Obroty u Pani Wiesławy w przyjętym okresie za 2020 r. spadły o 40% w stosunku do tego samego okresu w 2019 r.

Obliczenia: 100% − (120 000 / 200 000) = 40% 

Dofinansowania części kosztów regulowane jest przez art. 15zzc Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, w terminie 14 dni od dnia, w którym został ogłoszony nabór przez dyrektora PUP. Należy pamiętać, że nie można starać się o dofinansowanie dotyczące tych samych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

Z dofinansowania nie mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Natomiast dla celów mikropożyczki PUP nie traktował jako pracowników - pracowników na umowę cywilnoprawną, więc dofinansowanie mogłoby być również przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają na umowę cywilnoprawną. Kwestię tą należałoby skonsultować z właściwym PUP.

Dofinansowanie części kosztów – na jaką wartość dofinansowania możemy liczyć?

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od przedziału spadku obrotów, co prezentuje poniższa tabela.

Wysokość przyznawanych środków

Spadek obrotów

Maksymalna wartość dofinansowania na 3 miesiące

50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego*

co najmniej 30%

łącznie 3900 zł

70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego*

co najmniej 50%

łącznie 5460 zł

90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego*

co najmniej 80%

łącznie 7020 zł

*Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które w 2020 r. wynosi 2600 zł.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w miesiącu, za który otrzymuje dofinansowanie.

Przykład 3.

Obroty Pani Wiesławy w przyjętym okresie (od 13 lutego 2019 r. do 14 kwietnia 2019 r. i od 14 lutego 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.) spadły o 40%. Pani Wiesława może więc starać się o dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. W rezultacie jeśli skorzysta z dofinansowania na 3 miesiące, wyniesie ono łącznie 3900 zł i będzie wypłacane co miesiąc w wysokości 1300 zł.

Dofinansowanie a przychód i koszt podatkowy

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Krajowej Informacji Skarbowej, podatnicy, którzy otrzymają dofinansowanie do części kosztów prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej, winni konsekwentnie stosować zasady dotyczące wykazania przychodu i kosztu w KPIR. Powyższe oznacza, że jeśli podatnik wartość otrzymanego dofinansowania ujmie w ciężar przychodów, analogicznie powinien również ująć w KPIR wydatki pokryte z otrzymanych w ramach tego dofinansowania środków. Takie działanie ma służyć wyeliminowaniu sytuacji w której przychody lub koszty mogły by być sztucznie zawyżone. Dozwolone jest także niewykazywanie przychodów i kosztów dotyczących dofinansowania jednocześnie lub wykazanie samego przychodu gdyż ujęcie kosztów nie jest obowiązkowe, a dobrowolne.

Przykład 4.

Pani Łucja otrzymała dofinansowanie do części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, które na podstawie potwierdzenia przelewu ujęła w KPIR w formie dowodu wewnętrznego w kolumnie 8 KPIR - pozostałe przychody. Z otrzymanych środków opłaciła fakturę za najem lokalu biurowego oraz za internet. Czy faktury zakupu opłacone z dofinansowania należy ująć w KPIR?

Z uwagi na fakt, iż Pani Łucja ujęła w KPIR wartość otrzymanych środków z tytułu dofinansowania części kosztów samozatrudnionych jako przychód, konsekwentnie powinna dokonać księgowania kosztów finansowanych z tych środków, natomiast nie jest to obowiązkowe.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca w związku z dofinansowaniem?

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres wynikający z umowy przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu środków proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zwrot środków następuje bez odsetek. 

Przykład 5.

Pani Wiesława otrzymała dofinansowanie na 3 miesiące od 1 maja 2020 r. do 30 lipca 2020 r. W związku z tym pani Wiesława, aby nie musieć zwracać dofinansowania, musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres od 1 maja 2020 r. do 30 lipca 2020 r.

Jeśli pani Wiesława postanowiłaby zakończyć działalność w 1 lipca 2020 r., musiałaby zwrócić dofinansowanie bez odsetek za okres 1 miesiąca w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Przedsiębiorca ma obowiązek przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W umowie nie jest wskazana konieczność prowadzenia rejestru finansowania kosztów z uzyskanego dofinansowania, natomiast jest to zalecane w celach dowodowych.

Składając wniosek, wnioskodawca ma obowiązek zawarcia w nim oświadczenia o:

 1. wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych,

 2. byciu osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników (w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy); 

 3. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

 4. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

 5. nieotrzymaniu i nieubieganiu się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych;

 6. zobowiązaniu do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;

 7. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;

 8. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadcza się również, że wszystkie niezbędne oświadczenia znajdują się we wniosku oraz że oświadczenia zawarte we wniosku przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dofinansowanie części kosztów – jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek PSZ-DKDG wraz z umową:

 • przez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl lub

 • bezpośrednio w PUP – przy czym w przypadku złożenia osobistego wniosku należałoby skontaktować się z PUP i dowiedzieć się, czy posiada wyznaczoną skrzynkę na przyjmowanie wniosków.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania starosta i przedsiębiorca zawierają umowę. Termin wypłaty środków finansowych zostanie w niej określony. Warunkiem wypłacania transz dofinansowania jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć w urzędzie pracy wniosek PSZ-DKDG, na podstawie którego urząd pracy przyznaje dofinansowanie na pokrycie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy. Aby złożyć wniosek należy przejść na stronę praca.gov.pl, a następnie w sekcji „Usługi elektroniczne Urzędów Pracy” wybrać „TARCZA ANTYKRYZYSOWA”. W kolejnym kroku aby wejść w interaktywny wniosek PSZ-DKDG, należy kliknąć na usługę „Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (PSZ-DKDG)”.

Wybór placówki PUP

Pierwszym krokiem przy uzupełnieniu wniosku jest wybór urzędu pracy, do którego jest on składany. Należy wybrać PUP właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Brak urzędu skarbowego na liście oznacza, że wniosek nie jest obsługiwany elektronicznie w danym urzędzie PUP.

Dofinansowanie części kosztów - placówka PUP

Edycja formularza 

Po wyborze urzędu pracy pojawią się pola do wypełnienia. Data sporządzenia wniosku uzupełni się automatycznie jako data, w której sporządzany jest wniosek. W pozycji „Miejscowość” należy wskazać miejscowość, z której adresowany jest wniosek.

Dofinansowanie części kosztów - formularz

W sekcji 1. DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORCY należy uzupełnić nazwę firmy:

 • imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub 

 • nazwę firmy w przypadku osoby niebędącej osobą fizyczną

oraz NIP firmy.

Dofinansowanie części kosztów - dane identyfikacyjne

W sekcji 2. ADRES SIEDZIBY należy wskazać adres siedziby firmy.

Dofinansowanie części kosztów - adres

W sekcji 3. DANE KONTAKTOWE należy wskazać numer telefonu oraz adres e-mail, za pomocą którego urzędnik PUP mógłby się skontaktować z wnioskującym.

Dofinansowanie części kosztów - kontakt

W sekcji 4. OZNACZENIE MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ są do wyboru dwie opcje:

 • taki sam jak adres siedziby – opcję wybiera się, gdy miejsce wykonywania działalności jest analogiczne do siedziby firmy;

 • inny (należy wypełnić poniższe pola) – opcję wybiera się, gdy miejsce wykonywania działalności jest inne niż adres siedziby. Wówczas konieczne będzie uzupełnienie pól dotyczących adresu firmy.

Poniżej znajduje się również nieobowiązkowe pole na informacje dodatkowe. 

Dofinansowanie części kosztów - miejsce wykonywania działalności

W sekcji 5. DANE PRZEDSIĘBIORCY należy uzupełnić takie dane jak:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy;

 • nazwa i numer dokumentu tożsamości:

  • dowód osobisty,

  • paszport,

  • inna (obok odblokuje się pole do uzupełnienia z określeniem innego dowodu);

 • data rozpoczęcia działalności;

 • numer PESEL (nieobowiązkowe);

 • przedział wiekowy przedsiębiorcy w dniu składania wniosku (wybór jednej opcji) – poniżej 30 lat/powyżej 30 lat;

 • poziom wykształcenia przedsiębiorcy (wybór jednej opcji):

  • podstawowe lub niepełne podstawowe,

  • gimnazjalne lub niepełne gimnazjalne,

  • ponadpodstawowe (branżowe, zawodowe, licealne, policealne, itp.),

  • wyższe (w tym licencjat i doktorat).

Dofinansowanie części kosztów - dane przedsiębiorcy

W sekcji 6. TREŚĆ WNIOSKU należy zawrzeć informację o spadku obrotów gospodarczych. W związku z tym należy wskazać okres dwóch miesięcy 2020 r., w którym wystąpił spadek obrotów gospodarczych, liczony od dnia rozpoczęcia okresu dwóch miesięcy. Następnie należy wskazać sumę łącznych obrotów we wskazanym okresie w 2020 r. oraz sumę łącznych obrotów w analogicznym do wskazanego dla 2020 r. okresie w 2019 r. Formularz sam obliczy procentowy spadek obrotów w 2020 r. w porównaniu do 2019 r.

Miesiące powinny być liczone w okresie od 1 stycznia 2020 r. i kończyć się nie później niż w dniu przed złożeniem wniosku. Miesiąc rozumiany jest również jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych.

Na podstawie obliczonego procentu możliwe będzie oznaczenie odpowiedniego poziomu dofinansowania:

 • spadek obrotów co najmniej 30% - wysokość dofinansowania 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1300 zł)

 • spadek obrotów co najmniej 50% - wysokość dofinansowania 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 1820 zł)

 • spadek obrotów co najmniej 80% - wysokość dofinansowania 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia (tj. 2340 zł).

Następnie należy wskazać:

 • od kiedy ma zostać udzielone dofinansowanie. Nie może to nastąpić wcześniej niż 31 marca 2020 r.;

 • na jaki okres przysługuje dofinansowanie – liczba miesięcy: 1, 2 lub 3;

 • w jakiej wysokości ma zostać udzielone dofinansowanie – łączna kwota dofinansowania za wszystkie wskazane miesiące;

 • numer rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego w SKOK właściwym ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą.

Dofinansowanie części kosztów - wniosek

W sekcji 7. OŚWIADCZENIE należy oświadczyć, że informacje i oświadczenia podane we wniosku są zgodne z prawdą oraz że wnioskujący jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy

Dofinansowanie części kosztów - oświadczenie

W sekcji dotyczącej załączników należy załączyć skan w formacie PDF podpisanej umowy o wypłatę dofinansowania wraz z wypełnionymi załącznikami. Umowę można pobrać TUTAJ. Dołączone załączniki będą później również widoczne w kroku „Załączniki”. Umowa (według informacji uzyskanych z PUP) powinna być podpisana w dwóch egzemplarzach.

Dofinansowanie części kosztów - dodawanie załączników

Możliwe jest również załączenie kopii pełnomocnictwa, w przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika w imieniu przedsiębiorcy.

Dofinansowanie części kosztów - pełnomocnictwo

Wypełnienie dodatkowego załącznika do wniosku 

W kolejnym kroku konieczne jest uzupełnienie załącznika nr 1 do sporządzonego wniosku. NIP zostanie zaciągnięty z wniosku, natomiast wnioskujący zobowiązany jest wskazać:

 • numer PKD – podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia jednej wspólnej klasy dla działalności, podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

 • wielkość podmiotu:

Wielkość podmiotu:

Zatrudnienie

i

Przychody netto  (lub)
lub

Suma bilansowa

mikroprzedsiębiorca

⪯ 2 mln euro

⪯ 2 mln euro

mały przedsiębiorca

⪯ 10 mln euro

⪯ 10 mln euro

średni przedsiębiorca

⪯ 50 mln euro

⪯ 43 mln euro

inny przedsiębiorca

przedsiębiorca niekwalifikujący się do wyżej wymienionych kategorii.

Dofinansowanie części kosztów - załącznik do wniosku

Następnie należy zaznaczyć, czy podmiot spełnia kryterium kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym – TAK lub NIE.

Dofinansowanie części kosztów - kryteria

W kolejnej części należy odpowiedzieć na pytanie: „Czy podmiot otrzymał już inną pomoc publiczną, która ma na celu rekompensację negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19?” – TAK lub NIE.

Dofinansowanie części kosztów - inna pomoc

Jeśli wnioskujący otrzymał inną formę pomocy i w powyższym pytaniu zaznaczył opcję „TAK”, musi on wskazać w polach, które się pojawią rodzaj (dotacja, pożyczka, gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa) i formę otrzymanej pomocy publicznej, jej wysokość i datę otrzymania wraz z nazwą oraz adresem podmiotu udzielającego pomocy. Jeśli przedsiębiorca skorzystał z kilku źródeł wsparcia, to za pomocą opcji „DODAJ” wskazuje się pozostałe rodzaje pomocy publicznej.

Dofinansowanie części kosztów - inna forma pomocy

W ostatnim kroku składania wniosku należy wskazać osobę (jej imię i nazwisko), która „podpisuje” wniosek. Może być to sam przedsiębiorca lub jego pełnomocnik. W przypadku pełnomocnika należy dołączyć w formie załącznika do wniosku aktualne pełnomocnictwo oraz zaznaczyć opcję „dla osoby składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo”.

Dofinansowanie części kosztów - podpis

Załączniki 

W kroku „Załączniki” istnieje możliwość weryfikacji załączonych plików, ich pobranie oraz edycja. Możliwe jest również dołączenie do wniosku innych załączników w formie pliku. Ich wielkość i liczba jest ograniczona, o czym poinformuje formularz.

Weryfikacja konta 

W kroku „Weryfikacja konta” należy zalogować się na swoje konto w serwisie praca.gov.pl lub je utworzyć, aby urząd pracy mógł dokonać weryfikacji konta osoby fizycznej składającej wniosek.

Wysyłanie wniosku

W pierwszej kolejności w tym kroku należy wybrać sposób kontaktu – przez konto w serwisie praca.gov.pl lub przez kontakt listowny. Należy również wybrać jeden z trzech sposobów wysyłki wniosku:

 • z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

 • z użyciem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,

 • bez podpisu.

Podsumowanie 

W kroku tym następuje wysyłka wniosku wraz z załącznikami – wyświetlona zostanie o tym informacja. Urzędowe poświadczenie przedłożenia dostępne będzie na koncie w serwisie praca.gov.pl. Po akceptacji wniosku środki będą wypłacane wnioskodawcy maksymalnie w trzech miesięcznych równych transzach, niezwłocznie po złożeniu przez wnioskodawcę w danym miesiącu oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dofinansowanie części kosztów samozatrudnionych - najważniejsze informacje

 • Komu przysługuje dofinansowanie części kosztów?

  Z dofinansowania części kosztów może skorzystać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników. Ponadto możliwe jest u niej wykazanie spadku obrotów gospodarczych (zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) porównując dwa wybrane przez siebie okresy z 2019 roku i 2020 roku.
 • Wartość dofinansowania części kosztów dla samozatrudnionych zależna jest od wysokości spadku obrotów (zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym). W przypadku spadku obrotu o co najmniej 80% wartość dofinansowania może osiągnąć maksymalnie kwotę 7020 zł.
 • Wniosek można złożyć papierowo bezpośrednio w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub elektronicznie za pomocą strony praca.gov.pl.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów