0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikropożyczka 5 000 zł dla wszystkich! Nowelizacja Tarczy!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało pakiet Tarczy Antykryzysowej, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Takie dofinansowanie stanowi na przykład mikropożyczka 5 000 zł – obecnie dostępna dla wszystkich, co oznacza, że państwo rozszerzyło jej zastosowanie również dla samozatrudnionych przedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać, i czy możliwe jest jej późniejsze umorzenie.

Mikropożyczka 5 000 zł – podstawa prawna

Zgodnie art. 15zzd ust. 1 ustawy - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, starosta może na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (wprowadziła zmianę okresu tarcza 3.0) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Według informacji uzyskanych od radcy prawnego z urzędu pracy aby uzyskać pożyczkę, firma nie może być zawieszona konkretnie dnia 31 marca br. ( przy uwzględnieniu zmiany ww. terminu) oraz w dniu składania wniosku.
 

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który przynajmniej przez rok z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • „zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (...)”.

Samozatrudniony przedsiębiorca, który nie spełnia wyżej wymienionych warunków zgodnie z nowelizacją przepisów Tarczy Antykryzysowej wciąż może się ubiegać o pożyczkę, mimo że nigdy nie zatrudniał lub nie zatrudnia obecnie pracowników w rozumieniu kp.

Na jakich zasadach przyznawana jest mikropożyczka 5 000 zł dla firm?

Aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka, o której mowa:

 • może być udzielona do wysokości 5  000 zł;

 • posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski,

 • może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP.

Wnioski można składać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wiele urzędów pracy w Polsce wspomniany nabór już rozpoczęło.

Zgodnie z informacją uzyskaną od PUP, gdy skończą się środki na udzielenie pożyczki, przedsiębiorca trafia do grupy oczekującej.

We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza, że:

 • zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,

 • wszystkie informacje, które zawarł we wniosku, oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe,

 • jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Przedsiębiorców,

 • prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.,

 • nie otrzymał nigdy wcześniej mikropożyczki (tj. nie ubiega się o nią drugi raz),

 • nie złożył wniosku w innym urzędzie pracy (analogicznie nie ubiega się o nią drugi raz),

 • zobowiązuje się do wykorzystania środków z pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Pod oświadczeniem podatnik będzie zobowiązany dodatkowo do podpisania się pod klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W sytuacji, gdy podatnik nie będzie spłacał pożyczki zgodnie z umową, starosta będzie miał prawo dochodzić roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

Ustawodawca w przepisach dotyczących pożyczki zastrzegł, że Rada Ministrów może w celu przeciwdziałania COVID-19 przedłużyć w drodze rozporządzenia okres spłaty pożyczki, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz ich skutki.

Mikropożyczka 5 000 zł – gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl (usługa TARCZA ANTYKRYZYSOWA » Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy PSZ-PKDG) lub w postaci papierowej do urzędu (np. drogą pocztową). W przypadku wysyłki przez platformę praca.gov.pl wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W zależności od urzędu pracy wniosek rozpatrywany jest stosunkowo szybko lub niekiedy nawet jego rozpatrywanie (w dużych miastach) dokonywane jest dopiero po miesiącu od otrzymania od PUP wniosku.

Pobierz instrukcję wypełnienia wniosku o mikropożyczkę udostępnioną przez PUP

Do pobrania:

Instrukcja wypełniania wniosku.pdf

Mikropożyczka 5 000 zł – jak ją umorzyć?

Warunki umorzenia pożyczki po nowelizacji ustawy dotyczącej Tarczy Antykryzysowej uległy zmianie. Zgodnie z treścią nowelizacji udzielona przez PUP mikropożyczka podlega umorzeniu bez konieczności składania wniosku, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. 

Mikropożyczka 5 000 zł – pytania i odpowiedzi

 1. Czy umorzenie mikropożyczki stanowi przychód do opodatkowania?

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to z art. 15 zzd ust. 10  ustawy - szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Więcej w artykule: Przychód ze wsparcia Tarczy Antykryzysowej - czy powstanie?

 1. Czy w KPiR bądź Ewidencji przychodów zobowiązany jestem wykazać otrzymanie pożyczki?

Nie, jako że ma charakter zwrotny, pożyczka nie musi być zaewidencjonowana w wyżej wymienionych ewidencjach.

 1. Czy wypłacone odsetki związane z pożyczką stanowią koszt podatkowy?

Tak, jeśli pożyczka została przeznaczona na wydatki związane z działalnością gospodarczą, które spełniają warunki do uznania je za KUP.

 1. Czy sfinansowane pożyczką wydatki mogą stanowić koszt podatkowy?

Tak, o ile spełniają definicję kosztu uzyskania przychodu zawartą w art. 22 ustawy o PIT. Więcej na ten temat: Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Uzasadnienie w artykule: Wydatki finansowane pomocą od państwa a rozliczenie podatkowe.

 1. W jaki sposób liczyć stan zatrudnienia?

Zgodnie z art. 7 ust. 3. ustawy Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Natomiast w przypadku niezatrudniania pracowników w rozumieniu wskazanego aktu prawnego w stanie zatrudnienia należy podać „0”. Z kolei w przypadku np. zatrudnienia pracownika na ½ etatu należy wskazać „0,5”.

 1. Co w przypadku, gdy nie spełnia się warunków do umorzenia pożyczki?

W sytuacji, gdy podatnik nie spełni warunków do umorzenia pożyczki lub nie złoży w odpowiednim terminie wniosku, ma obowiązek spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

 1. Czy trzeba wykazać spadek obrotów działalności lub utratę dochodów?

Nie, wniosek ani warunki pożyczki tego nie wymagają.

 1. Czy mogę korzystać też z innych świadczeń w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Tak. Zaciągnięcie mikropożyczki nie powoduje utraty możliwości skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS czy ze świadczenia postojowego bądź innych pomocy udzielanych przez państwo.

 1. Czy jeśli jestem zatrudniony na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą, mogę wnioskować o mikropożyczkę?

Zgodnie z informacją uzyskaną w PUP zatrudnienie nie powoduje utraty możliwości skorzystania z mikropożyczki.

 1. Czy do wniosku należy dodać załączniki?

Tak, do wniosku należy dołączyć również:

 • umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy – wg określonego wzoru (plik w formacie pdf), zwykle w dwóch egzemplarzach (TUTAJ JĄ POBIERZESZ);

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (TUTAJ GO POBIERZESZ);

 • kopię pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

Załączana jest jedna umowa o udzielenie pożyczki ma postać pliku przekazywanego (PDF). Umowy nie należy podpisywać odręcznie.

 1. Czy muszę udokumentować, na co została wydana pożyczka?

Nie, we wniosku wystarczy oświadczyć, że pieniądze z pożyczki zostały przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej takich jak np. opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Przy czym na wypadek kontroli z urzędu warto posiadać spis wydatków, które zostały nią opłacone.

 1. Czy podatnik rozliczający się na podstawie karty podatkowej może skorzystać z pożyczki

Tak, podatnik rozliczający się za pomocą karty podatkowej spełniający definicję mikroprzedsiębiorcy (bez spełnienia warunku o zatrudnieniu) jak najbardziej może skorzystać z pożyczki

    13. Jeśli prowadzę działalność gospodarczą i jestem ubezpieczony w KRUS mogę skorzystać z mikropożyczki?

Tak, jeśli spełniony jest warunek dotyczący posiadania działalności przed 1 kwietnia 2020 r. W przepisach dotyczących mikropożyczki oraz samej umowy nie ma wzmianki o tym jaka jest wymagana forma ubezpieczenia.

    14. Czy spółka cywilna może się starać o pożyczkę czy tylko wspólnicy?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2020 r. o pożyczkę może ubiegać się każdy wspólnik w spółce cywilnej. Wedle ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, tak więc każdy wspólnik spółki cywilnej jest „osobnym" przedsiębiorcą. W związku z powyższym to nie spółka powinna składać wniosek o pożyczkę, ale poszczególni wspólnicy. Powyższe nie dotyczy spółek jawnych.

    15. Czy jeśli działalność została zawieszona po 1 kwietnia 2020r., ale odwieszona przed wnioskowaniem o pożyczkę mogę się o nią ubiegać?

Według informacji uzyskanych od radcy prawnego z urzędu pracy, jeżeli działalność byłaby zawieszona w okresie po 1 kwietnia br., ale przed dniem złożenia wniosku, to fakt ten nie dyskwalifikuje firmy przy ubieganiu się o pożyczkę.

Reasumując, mikropożyczka 5 000 zł z pewnością pomoże przedsiębiorcom w sfinansowaniu bieżących wydatków, zwłaszcza że ma zdecydowanie niższe oprocentowanie niż pożyczki oferowane przez banki. Dodatkowo dużym atutem jest fakt, że będzie można ją umorzyć, jeżeli od momentu udzielenia pożyczki podatnik przez trzy miesiące będzie prowadził działalność gospodarczą.

Mikropożyczka 5 000 zł – księgowanie w systemie wFirma.pl

Jak zostało wcześniej wspomniane, jako że sama pożyczka ma charakter zwrotny, nie podlega księgowaniu. Umorzenie jej również nie stanowi przychodu podatkowego, tak więc i to zdarzenie nie jest księgowane. Natomiast jeśli przedsiębiorcy nie przysługuje umorzenie, ponieważ nie spełnił warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez dany okres czasu, naliczane będą odsetki od pożyczki. One zaś będą stanowić koszt podatkowy, który podlega księgowaniu na podstawie dowodu wewnętrznego.

W systemie wFirma.pl księgowanie odsetek od mikropożyczki będzie następowało według schematu: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. W oknie, które się pojawi jako:

 • data – należy wskazać datę uiszczenia odsetek,

 • schemat księgowy – należy wskazać koszty prowadzenia działalności,

 • nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku – należy uzupełnić np. jako „Odsetki od umowy pożyczki XXX za MM/RRRR”.

Mikropożyczka 5 000 zł

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty w kol. 13 KPiR – „pozostałe wydatki”. Potwierdzenie płatności odsetek wraz z ratą pożyczki można podpiąć pod dowód wewnętrzny – dzięki temu po zapisie od razu pojawi się dokument, na podstawie którego DW zostało wystawione. W tym celu w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE należy kliknąć na numer DW i następnie w oknie, które się pojawi, przejść do podzakładki DOKUMENTY. Korzystamy wówczas z opcji DODAJ DOKUMENT i w oknie, które się pojawi, nadajemy mu nazwę, np. „Potwierdzenie płatności odsetek MM/RRRR (umowa  pożyczki XXX)” i załączamy.

Mikropożyczka 5 000 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów