0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pomoc publiczna z powodu COVID-19 - co się do niej zalicza?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Część wniosków o wsparcie z instytucji państwowych wymaga wskazania informacji dotyczącej już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Czym jest pomoc publiczna z powodu COVID-19 w rozumieniu przepisów i co do niej zaliczamy?

Mariusz, Kłodzko

 

Pomoc publiczna z powodu COVID-19 - kto może skorzystać?

Ubiegając się o pomoc od instytucji Państwowych należy pamiętać, że przysługuje ona przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy ponieśli negatywne skutki związane z panującą epidemią koronawirusa. Jak wskazuje art. 1. ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Ustawa w art. 2–12 określa zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom, na zasadach rynkowych, wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek ekonomicznych następstw dla przedsiębiorcy, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19)

Natomiast zgodnie z ust. 2. ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności, o których mowa w art. 1.

Pomoc publiczna - co należy przez nią rozumieć?

Zgodnie z art 15zzzh. ust 1 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wsparcie:

  1.  o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 15za ust. 2, art. 15zzb-15zze, art. 31zo oraz art. 31zy10,

  2. udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19

- zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

ust. 2. Ulgi, o których mowa w art. 15zzze-15zzzg, w przypadku udzielenia ich podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19.

Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych aktów prawnych wskazujemy, że w ich rozumieniu pomoc publiczna to:

  • zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS (art. 31zo),

  • zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 15p),

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15zzb)

  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc)

  • przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy 

  • przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. (art 15q)

  • jednorazowa mikropożyczka (art. 15zzd)

Świadczenie postojowe nie stanowi pomocy publicznej, przepisy regulujące to świadczenie nie zostały wymienione w cytowanym akcie prawnym.

Należy pamiętać, że w tej informacji wykazuje się pomoc publiczną otrzymaną. Więc jeśli podatnik nie uzyskał decyzji o przyznaniu danej pomocy co do zasady nie wskazuje jej w “Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. W razie wątpliwości zalecamy również kontakt z organem, u którego wnioskowane jest przyznanie danej pomocy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów