0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP dla pracowników nieobjętych postojem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tarcza 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadziła możliwość starania się o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP dla pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym czy obniżonym wymiarem czasu pracy. Jak wygląda procedura wnioskowania o takie wsparcie? Szczegóły poniżej.

Przestój i obniżenie wymiaru czasu pracy 

Jeszcze do czerwca 2020 roku wybrani przedsiębiorcy mieli możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń swoich pracowników, ale tylko przy wystąpieniu jednej z dwóch sytuacji, tj.: 

  • przestoju ekonomicznego pracowników;
  • obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie epidemii koronawirusa, mógł zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w związku z wystąpieniem COVID-19. Aby jednak miał możliwość złożenia wniosek, konieczne było wystąpienie przestoju lub  obniżenie etatu. Niestety nie wszyscy pracodawcy mogli skorzystać z dofinansowania. Jeśli mimo złej kondycji firmy nie obniżyli oni etatów swoim pracownikom ani też nie występował przestój, mieli związane ręce, co często kończyło się redukcją zatrudnienia. Tarcza 4.0 wprowadziła jednak możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP, nawet jeżeli w zakładzie pracy nie nastąpił przestój ani też nie obniżono etatów.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP? 

Wszyscy przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP dla pracowników. Mogą w ten sposób zdobyć środki na wypłaty, ale tylko dla tych, którzy nie zostali objęci:

  • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19;
  • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług:
- nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
- nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Jeśli chodzi o porównanie okresów spadkowych, to za miesiąc uważa się 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość dofinansowania 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z I kwartału 2020 r. wynosi 5331,47 zł, więc maksymalne dofinansowanie do pensji pracownika może zostać przyznane w wysokości 2132,58 zł. Dofinansowanie obejmuje również środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych pracownikom przez pracodawcę.

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP dla pracowników nieobjętych postojem ma przysługiwać przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP mogą być składane elektronicznie do właściwego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Należy do nich dołączyć załączniki oraz wypełnić wykaz pracowników, dzięki któremu wyliczymy kwotę dofinansowania. Oznacza to, że wraz z wnioskiem składa się również:

  • kopię pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, plik w formacie jpg, pdf).
  • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP według określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx).

Należy zwrócić  uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB. 

Co ważne, wypełnionego wykazu pracowników przedsiębiorca nie załącza do składanego  wniosku, tylko przechowuje do celów dowodowych w razie kontroli.

Zwolnienie i choroba pracownika a dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia. Jeśli więc wnioskował o dofinansowanie na okres np. lipca, sierpnia i września, to w tym okresie nie może on wypowiedzieć umowy pracownikowi, który został objęty dofinansowaniem, gdyż będzie musiał zwracać całość pobranych środków. Pracownik może się jednak zwolnić sam i w tej sytuacji pracodawca co do zasady nie będzie musiał zwracać dofinansowania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Na pracowników otrzymujących wynagrodzenie chorobowe czy zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dofinansowanie nie przysługuje. Mówi o tym art. 15g ust. 17 tarczy antykryzysowej, który odnosi się do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy
Świadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, nie przysługują pracownikowi, z wyjątkiem pracownika, któremu przedsiębiorca obniżył wymiar czasu pracy na podstawie art. 4, jeżeli w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy pobiera wynagrodzenie za czas choroby określone w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych lub zasiłek z ubezpieczenia chorobowego określony w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Kiedy pracownik ujęty w wykazie pracowników jako objęty dofinansowaniem zachoruje, nie będzie to powodować utraty dofinansowania. W tej sytuacji pracodawca będzie musiał zwrócić do urzędu pracy jedynie niewykorzystaną kwotę świadczenia. Wszelkie korekty związane np. z udaniem się pracowników na chorobowe lub też odejściem pracownika z firmy (z inicjatywy pracownika) pracodawca będzie musiał dokonać po 30 dniach po otrzymaniu ostatniej transzy świadczenia. Po dokonaniu korekt będzie on także zmuszony do oddania niewykorzystanych kwot dofinansowania.

Do 27 września wszyscy pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów w związku z COVID-19 i u których pracownicy nie zostali objęci przestojem, mają możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP. Można je pobierać przez okres maksymalnie 3 miesięcy, ale wniosek można złożyć na krótszy okres, np. na miesiąc. Złożenie wniosku jest możliwe drogą elektroniczną, kierowany jest on do wojewódzkiego urzędu pracy i to on rozpatruje, czy przyznać dofinansowanie pracodawcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów