0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przerwa w pracy - kiedy i w jakim wymiarze przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - kwestię tę regulują przepisy prawa pracy. W poniższym artykule przyjrzymy się szczegółowo temu tematowi, ponieważ wyróżnić można kilka rodzajów takich przerw.

Przerwa śniadaniowa

Pracownik zgodnie z Kodeksem pracy ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy w sytuacji, gdy dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Prawo to dotyczy pracowników zatrudnionych na pełny etat, w nieprzerywanym lub równoznacznym systemie czasu pracy oraz zatrudnionych na niepełny etat – w tym ostatnim przypadku warunkiem jest przepracowanie odpowiedniej liczby godzin w ciągu doby.

Przerwa dla młodocianych pracowników

Zgodnie z Kodeksem pracy młodociany pracownik może skorzystać z 30-minutowej przerwy w przypadku, gdy dobowy wymiar czasu pracy wynosi powyżej 4,5 godziny. 

Zatrudniając młodocianego, należy pamiętać, że co do zasady nie może on wykonywać prac wzbronionych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Rada Ministrów poprzez rozporządzenie zezwala na zatrudnienie młodocianego w wieku przekraczającym 16 lat, ze względu na konieczność odbycia przygotowania zawodowego.

Młodocianemu pracownikowi zatrudnionemu w mikroklimacie gorącym (do 26˚C) przysługuje maksymalnie 3-godzinny czas pracy, z czego po każdych 50 minutach pracy należy się mu 10 minut przerwy. Dotyczy to następujących prac:

  • formatowanie wyrobów z masy szklanej,
  • wytwarzanie wyrobów ceramicznych,
  • obsługa maszyn i urządzeń hutniczych.

Przerwa w pracy dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowe 15 minut przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy – na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą.

Przerwa na lunch

W zależności od stanowiska pracy pracodawca może wprowadzić nieodpłatną przerwę w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym 60 minut. Przerwa ta potocznie nazywana jest przerwą lunchową i nie jest wliczana do czasu pracy.

Przerwa w pracy na karmienie dla matek

Kobieta karmiąca dziecko ma prawo skorzystać z następujących przerw na karmienie:

  • w przypadku czasu pracy trwającego krócej niż 4 godziny kobietom karmiącym dziecko przerwa nie przysługuje,
  • w przypadku czasu pracy w wymiarze 4-6 godzin kobietom karmiącym dziecko przysługuje jedna przerwa 30-minutowa (lub odpowiednio 45-minutowa przy więcej niż jednym dziecku),
  • w przypadku czasu pracy trwającego dłużej niż 6 godzin kobietom karmiącym dziecko przysługują dwie przerwy 30-minutowe (lub odpowiednio 45-minutowa przy więcej niż jednym dziecku).

Przerwa w pracy przy komputerze

Pracownik, który pracuje przy komputerze, ma następujące prawa:

  • po każdej przepracowanej godzinie przy komputerze może skorzystać z minimum 5-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy,
  • łączenie pracy przy komputerze z innymi zajęciami, które nie obciążają wzroku oraz umożliwiające zmianę pozycji ciała.

Przerwa z tytułu wykonywania pracy monotonnej, uciążliwej lub szkodliwej

Jeśli pracownik wykonuje zajęcia o charakterze monotonnym, w z góry ustalonym tempie, w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wówczas pracodawca może skrócić podstawowy czas normy pracy – poprzez skrócenie dobowego wymiaru czasu pracy (w przypadku uciążliwości lub szkodliwości) bądź poprzez wprowadzenie dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy (monotonia, uciążliwość lub szkodliwość).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów