0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Liczba przerw w pracy w zależności od wymiaru czasu pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W stanie prawnym obowiązującym od 26 kwietnia 2023 roku, w zależności od długości czasu pracy w danym dniu, pracownik może mieć prawo do 1, 2, a nawet 3 przerw w pracy. Jaka zatem przysługuje pracownikowi liczba przerw w pracy? Odpowiadamy w artykule.

Liczba przerw w pracy a 15-minutowa przerwa w pracy

Do 25 kwietnia 2023 roku dla pracownika, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosił nie mniej niż 6 godzin, Kodeks przewidywał prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Po nowelizacji dokonanej z mocą od 26 kwietnia 2023 roku zgodnie z art. 134 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

  • wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
  • jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
  • jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

W myśl art. 134 § 2 kp przerwy, o których mowa wyżej, wlicza się do czasu pracy.

W uzasadnieniu do Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadała przepisowi art. 134 kp jego obecne brzmienie, stwierdzono: „W dniu 8 czerwca 2020 r. strona pracowników oraz strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego zawarła Porozumienie na rzecz aktywnego starzenia (z inspiracji Autonomicznego porozumienia europejskich partnerów społecznych dotyczącego aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 2017 r.). W tym Porozumieniu partnerzy społeczni wspólnie uznali potrzebę wdrożenia rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w Polsce, obejmujących m.in. działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia. W ramach tych działań partnerzy uznali potrzebę wprowadzenia w Kodeksie pracy dodatkowej przerwy od pracy wliczanej do czasu pracy”.

Przykład 1.

Pracownik jest zatrudniony na ½ etatu. Zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy pracuje w każdy dzień roboczy przez 4 godziny. W związku z tym nie ma on prawa do przerwy w pracy, o której mowa w art. 134 kp.

Przykład 2.

Rozkład czasu pracy pracownika, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, przewiduje pracę w dni od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin w każdej dobie, w ramach podstawowego systemu czasu pracy. W takiej sytuacji w każdym dniu pracownik ma prawo do 1 przerwy, trwającej co najmniej 15 minut.

Przykład 3.

Zgodnie z art. 135 § 1 kp pracownik świadczy pracę w systemie równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, jednak nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca; przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Zatem w dniach, w których rozkład czasu pracy pracownika przewiduje wykonywanie pracy w wymiarze przekraczającym 9 godzin, pracownik ma prawo do 2 przerw w pracy, z których każda musi trwać co najmniej 15 minut. W dniach, w których rozkład czasu pracy przewiduje co najmniej 6 godzin pracy, lecz nie więcej niż 9 godzin, pracownikowi przysługuje 1 co najmniej 15-minutowa przerwa w pracy. Natomiast w dniach, w których według rozkładu czasu pracy praca ma trwać mniej niż 6 godzin, przerwa nie przysługuje. W związku z tym, że w omawianym wariancie systemu równoważnego czasu pracy dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 12 godzin, pracownik nie będzie miał możliwości korzystania z 3 przerw na dobę, co przewidziano dla przypadków wymiaru czasu pracy przekraczającego 16 godzin dziennie (dotyczą one w szczególności systemu równoważnego czasu pracy, stosowanego przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 24 godzin – art. 137 kp).

Sytuacje przedstawione w powyższych przykładach nie powinny budzić wątpliwości, jeżeli przyjmie się, że w opisanych w nich przypadkach pracownicy faktycznie pracowali w poszczególnych dniach przez czas odpowiadający wymiarowi określonemu w ustalonych dla nich przez pracodawcę rozkładach czasu pracy. Zagadnienie komplikuje się wówczas, gdy czas przepracowany różni się od czasu zaplanowanego w rozkładzie czasu pracy.

Liczba przerw w pracy – rozkład czasu pracy czy czas faktycznie przepracowany?

Skoro art. 134 § 1 kp uzależnia liczbę przerw w pracy od dobowego wymiaru czasu pracy pracownika, pojawia się pytanie, jak postąpić, gdy w danym dniu czas faktycznie przepracowany różni się od czasu zaplanowanego w rozkładzie czasu pracy pracownika.

W tej sprawie głos zabrała Państwowa Inspekcja Pracy. W piśmie z 10 maja 2023 roku (KT-OOGPR-01.450.48.2023.2) wyraziła pogląd, że art. 134 kp odnosi się do wymiaru czasu pracy pracownika w danym dniu, czyli do liczby godzin faktycznie przepracowanych. Zdaniem PIP należy uznać, że ustawodawca przyjął w art. 134 kp szerokie kryterium obowiązku zapewnienia pracownikom przerw w pracy, tj. dobowy faktyczny wymiar czasu pracy, gdyż nie odwołał się do węższego kryterium, czyli liczby godzin pracy zaplanowanych do przepracowania. W opinii PIP za taką interpretacją przemawia funkcja wspomnianego przepisu, jaką jest ochrona pracownika przed nadmiernymi obciążeniami pracą, a przez to realizacja wynikającej z art. 14 kp zasady prawa do odpoczynku.

Powyższe stanowisko PIP może budzić jednak pewne wątpliwości, gdyż prowadzi ono w niektórych przypadkach do komplikacji natury organizacyjnej – jeżeli o liczbie przerw ma decydować czas faktycznie przepracowany, a nie zaplanowany w rozkładzie czasu pracy, to nie można przewidzieć z pewnością, z ilu przerw pracownik powinien korzystać w danym dniu; może bowiem np. pracować w danej dobie krócej albo dłużej (w godzinach nadliczbowych), niż wynika to z rozkładu czasu pracy. Niemniej jednak przynajmniej z ostrożności wskazane jest uwzględnianie omówionego stanowiska PIP przy zapewnianiu pracownikom omawianych przerw.

Przykład 4.

Chociaż rozkładowy czas pracy w danym dniu wynosił 8 godzin, pracownik poprosił pracodawcę o zwolnienie z części dnia pracy. W konsekwencji przepracował on w tym dniu 3 godziny. Nie przysługuje mu zatem przerwa, o której mowa w art. 134 kp.

Przykład 5.

Pracodawca polecił pracownikowi wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. W dniu realizacji tego polecenia pracownik przepracował 8 godzin zgodnie z rozkładem czasu pracy oraz 4 godziny pracy nadliczbowej, czyli w sumie 12 godzin. Miał zatem prawo do 2 przerw w pracy.

Liczba przerw w pracy a sposób wykorzystania przerw

W wyroku z 16 marca 2017 roku (I PK 124/16) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że prawo pracownika do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy, powinno być realizowane z poszanowaniem pracowniczego obowiązku przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku (art. 100 § 2 pkt 2 kp). Oznacza to, że organizowanie i wykorzystywanie zaliczanej do czasu pracy płatnej przerwy na odpoczynek od pracy lub spożycie posiłku nie zależy od swobodnego uznania uprawnionego pracownika, który nie może dowolnie ani samowolnie decydować o miejscu wykorzystania płatnej przerwy w pracy poza siedzibą pracodawcy lub poza innym wyznaczonym mu miejscem pozostawania do dyspozycji pracodawcy w czasie pracy (art. 128 kp), który obejmuje także okres co najmniej 15-minutowej przerwy w pracy zaliczanej do czasu pracy (art. 134 kp). Korzystanie z płatnej przerwy w pracy zaliczanej do czasu pracy wymaga co do zasady przebywania w siedzibie pracodawcy lub w innym miejscu wyznaczonym lub akceptowanym przez pracodawcę do jej wykorzystania.

Warte zauważenia jest to, że przerwy w pracy są organizowane nierzadko „naprzemiennie”, tj. w różnych porach dnia dla pracowników świadczących pracę na analogicznych stanowiskach pracy w sposób, który nie zakłóca nieprzerwanego funkcjonowania zakładów pracy.

Jak wynika z art. 29 § 3 pkt 1 lit. c i § 31 kp, w informacji o warunkach zatrudnienia, przekazywanej pracownikowi (w postaci papierowej lub elektronicznej) nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek poinformowania m.in. o przysługujących mu przerwach w pracy. Poinformowanie może nastąpić w szczególności przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów prawa – w analizowanym przypadku art. 134 kp.

Rozbudowanie unormowań dotyczących 15-minutowych przerw w pracy polegające na wprowadzeniu możliwości korzystania z 1 lub wielu takich przerw stanowi wyzwanie szczególnie dla tych pracodawców, którzy muszą zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie firmy, względnie niektórych jej komórek organizacyjnych, co w praktyce może wymuszać tworzenie harmonogramów określających pory korzystania ze wspomnianych przerw przez określonych pracowników lub ich grupy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów