0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestr dłużników niewypłacalnych czy Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Początkowo rejestr dłużników niewypłacalnych po likwidacji miał zostać zastąpiony Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). Tak się nie stało. Od 1 lutego 2019 roku wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych przestały być dokonywane, a te, które znalazły się w CRRU zostaną w tym rejestrze przez jeszcze około 5 lat. Z najnowszych doniesień wynika, że od 1 grudnia 2020 roku ma zacząć działać Krajowy Rejestr Zadłużonych. Przeczytaj, co ma się w nim znaleźć.

Nowy rejestr istotny dla obrotu gospodarczego

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało pojawienie się nowej koncepcji, która ma zastąpić znany wszystkim rejestr dłużników niewypłacalnych oraz upadły projekt Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Ten nowy projekt to Krajowy Rejestr Zadłużonych, który ma zacząć działać od 1 grudnia 2020 roku.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, rejestr ten będzie prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym. Ma on ujawniać informacje o:

„1)osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których są albo były prowadzone postępowania:
a) restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55),
b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.),
d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;

2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;

3) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanego dalej "komornikiem", lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

4) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące”.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być rejestrem jawnym z którego każdy ma prawo skorzystać, aby zapoznać się z ujawnionymi w nim danymi za pośrednictwem Internetu. Nowy projekt ma być istotny dla obrotu gospodarczego ze względu na dokładność i ilość informacji, jakie będą w nim zawarte na temat dłużników. Znajdziemy tam między innymi informacje o postępowaniu lub umorzeniu postępowania prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, egzekucjach komorniczych, egzekucjach świadczeń alimentacyjnych. Krajowy Rejestr Zadłużonych jest w trakcie powstawania, dlatego nie ma jeszcze adresu internetowego pod którym można zobaczyć, jak będzie wyglądał.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów