Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest państwową instytucją stworzoną w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, w oparciu o przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawodawca stworzył takowy rejestr, aby urzetelnić wymianę dóbr i usług oraz ustrzec przedsiębiorców, firmy czy obywateli przed fałszywymi i niewypłacalnymi osobami.

Kto trafia do RDN?

Reguluje to art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy tego przepisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych sąd wpisuje z urzędu:

1. osoby fizyczne, które posiadają i prowadzą działalność gospodarczą, ale ogłoszono ich upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony przez sąd;

2. osoby fizyczne, przeciw którym umorzono prowadzoną egzekucję, gdyż z rewindykacji nie uda się pozyskać sumy wyższej od opłat egzekucyjnych;

3. współwłaściciele, którzy ogłosili upadłość spółki lub jeśli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony;

4. dłużników, którzy zostali zobowiązani do ujawnienia majątku;

5. Osoby fizyczne, które przez organ postępowania upadłościowego zostały pozbawione przywileju prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;

6. dłużników alimentacyjnych, u których powstała zaległość na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - jak wpisać dłużnika

Aby wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wierzyciel powinien wystąpić z wnioskiem o wpis. Musi także posiadać tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, jeśli w ciągu trzydziestu dni od daty wezwania do zapłaty, dłużnik nie uiścił opłaty. Sąd po otrzymaniu wniosku przeprowadzi postępowanie w terminie czternastu dni od złożenia wniosku i wyda postanowienie o wpisaniu osoby do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Po upływie dziesięciu lat od dnia dokonania wpisu, ten podlega wykreśleniu na wniosek lub z urzędu. Skreślenie może również nastąpić na wniosek osoby fizycznej figurującej w rejestrze, gdy tytuł wykonawczy został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Czy mój kontrahent znajduje się w RDN?

Sprawdzenie czy dana osoba figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych nie powinno sprawiać problemów. W tym celu trzeba udać się do sądu rejestrowego, gdzie prowadzony jest oddział Centralnej Informacji KRS lub bezpośrednio wejść na internetową stronę www.ekrs.pl, gdzie należy złożyć odpowiedni, płatny wniosek o wydanie odpisu lub wyciągu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Takowy odpis zazwyczaj wydawany jest „od ręki”.