0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest państwową instytucją stworzoną w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, w oparciu o przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawodawca stworzył takowy rejestr, aby urzetelnić wymianę dóbr i usług oraz ustrzec przedsiębiorców, firmy czy obywateli przed fałszywymi i niewypłacalnymi osobami.

Kto trafia do RDN?

Reguluje to art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy tego przepisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych sąd wpisuje z urzędu:

1. osoby fizyczne, które posiadają i prowadzą działalność gospodarczą, ale ogłoszono ich upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony przez sąd;

2. osoby fizyczne, przeciw którym umorzono prowadzoną egzekucję, gdyż z rewindykacji nie uda się pozyskać sumy wyższej od opłat egzekucyjnych;

3. współwłaściciele, którzy ogłosili upadłość spółki lub jeśli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony;

4. dłużników, którzy zostali zobowiązani do ujawnienia majątku;

5. Osoby fizyczne, które przez organ postępowania upadłościowego zostały pozbawione przywileju prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;

6. dłużników alimentacyjnych, u których powstała zaległość na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - jak wpisać dłużnika

Aby wpisać dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wierzyciel powinien wystąpić z wnioskiem o wpis. Musi także posiadać tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, jeśli w ciągu trzydziestu dni od daty wezwania do zapłaty, dłużnik nie uiścił opłaty. Sąd po otrzymaniu wniosku przeprowadzi postępowanie w terminie czternastu dni od złożenia wniosku i wyda postanowienie o wpisaniu osoby do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Po upływie dziesięciu lat od dnia dokonania wpisu, ten podlega wykreśleniu na wniosek lub z urzędu. Skreślenie może również nastąpić na wniosek osoby fizycznej figurującej w rejestrze, gdy tytuł wykonawczy został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Czy mój kontrahent znajduje się w RDN?

Sprawdzenie czy dana osoba figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych nie powinno sprawiać problemów. W tym celu trzeba udać się do sądu rejestrowego, gdzie prowadzony jest oddział Centralnej Informacji KRS lub bezpośrednio wejść na internetową stronę www.ekrs.pl, gdzie należy złożyć odpowiedni, płatny wniosek o wydanie odpisu lub wyciągu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Takowy odpis zazwyczaj wydawany jest „od ręki”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów