Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak funkcjonuje Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest instytucją wprowadzoną ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r. Celem wprowadzenia tej instytucji było zapewnienie sprawnego, rzetelnego oraz aktualnego dostępu do informacji dotyczących wypłacalności przyszłych kontrahentów.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - kiedy trafia do niego dłużnik?

Wpisu do RDN dokonuje sąd, działając z urzędu. Z taką sankcją muszą liczyć się: 

  • osoby fizyczne posiadające i prowadzące działalność gospodarczą, które ogłosiły upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony przez sąd;
  • osoby fizyczne, przeciwko którym została umorzona egzekucja z powodu niemożności pozyskania sumy wyższej od opłat egzekucyjnych; 
  • dłużnicy zobowiązani do ujawnienia majątku;
  • osoby fizyczne, które na mocy decyzji organu postępowania upadłościowego straciły przywilej prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz przywilej pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
  • dłużnicy alimentacyjni z zaległością spłat, przekraczającą okres sześciu miesięcy.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - czy wierzyciel może wpisać do niego dłużnika?

Jeżeli wierzyciel chciałby, aby jego dłużnik znalazł się w RDN, musi wystąpić do sądu z wnioskiem o wpis, przedkładając tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi (jeśli w ciągu 30 dni dłużnik nie dokonał zapłaty). Następnie sąd wpisuje dłużnika do Rejestru w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Wykreślenie dłużnika z RDN następuje po upływie 10 lat od wpisu lub na wniosek dłużnika w przypadku, gdy tytuł wykonawczy został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - jak sprawdzić, czy figuruje w nim nasz kontrahent?

Obecnie można sprawdzić kontrahenta jeszcze szybciej. Mianowicie można uzyskać podstawowe informacje o kontrahencie w Internecie i to całkowicie bezpłatnie. W tym celu należy wejść na stronę internetową www.ms.gov.pl, a następnie odszukać zakładki: Rejestry i Ewidencje →Krajowy Rejestr Sądowy →Elektroniczny dostęp do KRS → Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Istnieje tez możliwość złożenia wniosku o wydanie odpisu/wyciągu z RDN poprzez stronę www.ekrs.pl. Ta usługa niestety jest płatna, ale korzyścią jest otrzymanie odpisu od ręki.

Inną metodą sprawdzenia kontrahenta jest udanie się do sądu rejestrowego i przejrzenie akt rejestrowych.