Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2016

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc dokonania transakcji

Średni kurs NBP dla euro

Limit po przeliczeniu na PLN

Numer tabeli

Styczeń 2016

4,2615 zł

63.922,50 zł

z dnia 31-12-2015 r. tabela nr 254/A/NBP/2015

Luty 2016

4,4405 zł

66.607,50 zł

z dnia 29-01-2016 r. tabela nr

19/A/NBP/2016

Marzec 2016

4,3589 zł

65.383,50 zł

z dnia 29-02-2016 r. tabela nr

40/A/NBP/2016

Kwiecień 2016

4,2684 zł

64.026 zł

z dnia 31-03-2016 r. tabela nr

62/A/NBP/2016

Maj 2016

4,4078 zł

66.117 zł

z dnia 29-04-2016 r. tabela nr

83/A/NBP/2016

Czerwiec 2016

4,3820 zł

65.730 zł

z dnia 31-05-2016 r. tabela nr

103/A/NBP/2016

Lipiec 2016

4,4255 zł

66.382,50 zł

z dnia 30-06-2016 r. tabela nr

125/A/NBP/2016

Sierpień 2016

4,3684 zł

65.526 zł

z dnia 29-07-2016 r. tabela nr

146/A/NBP/2016

Wrzesień 2016

4,3555 zł

65.332,50 zł

z dnia 31-08-2016 r. tabela nr

168/A/NBP/2016

Październik 2016

4,3120 zł

64.680 zł

z dnia 30-09-2016 r. tabela nr

190/A/NBP/2016

Listopad 2016

4,3267 zł

64.900,50 zł

z dnia 31-10-2016 r. tabela nr

211/A/NBP/2016

 

Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.