0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie faktury VAT wystawionej na małżonków - jak odliczyć VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadamy z żoną wspólność majątkową, ale każde z nas prowadzi oddzielną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Kupiliśmy nieruchomość, która będzie wykorzystywana wyłącznie w mojej działalności. Jednak na fakturze jako nabywca widnieją dane zarówno moje, jak i mojej żony. Jak prawidłowo powinno wyglądać rozliczenie faktury VAT wystawionej na małżonków? Czy mogę odliczyć VAT z tej faktury?

Paweł, Kraków

 

Jak stanowi art. 86 ust. ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje, gdy odliczenia dokonuje płatnik podatku VAT, a towary i usługi, z których nabyciem podatek VAT został naliczony, wykorzystywane są do czynności opodatkowanych.

Jeśli zaś chodzi o kwestie współwłasności, to należy mieć na względzie, że własność tej samej rzeczy może jednocześnie, niepodzielnie przysługiwać kilku osobom. Małżeńska wspólność majątkowa powstaje między małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Wówczas przedmioty nabyte w czasie jej trwania, stanowią wspólny majątek obojga małżonków.

Jednocześnie ustawa o VAT nie zabrania małżonkom, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, prowadzenia odrębnych działalności gospodarczych. W związku z tym w sytuacji, gdy małżonkowie nabyli wspólnie nieruchomość, która będzie wykorzystywana wyłącznie w działalności prowadzonej przez męża, to może on dokonać odliczenia VAT z faktury zakupu – pod warunkiem, że spełnia ustawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku. Nie ma znaczenia fakt, że na fakturze zakupu widnieją dane obu małżonków.

Potwierdzenie powyższego stanowiska, stanowi interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 marca 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.115.2017.1.UG, w której to czytamy: 
"(...)gdy małżonkowie pozostają we współwłasności małżeńskiej i nabywają dobro inwestycyjne, które jest używane w sposób wyłączny do celów prowadzonej działalności gospodarczej przez jednego z małżonków będących współwłaścicielami, to jeden z nich korzysta z prawa do odliczenia całości podatku naliczonego, pod warunkiem, że występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.(...)"

Jednocześnie we wspomnianej interpretacji organ podatkowy stwierdził, że w celu odliczenia podatku VAT z faktury, nie ma konieczności wystawiania noty korygującej danych nabywcy, która to miałaby wskazywać jako nabywcę tylko jednego ze współmałżonków:
"(...)zainteresowany nie ma obowiązku wystawienia noty korygującej danych dotyczących nabywcy w przypadku otrzymania faktury, w której jako nabywca wskazana jest również żona Wnioskodawcy.(...)"

Podsumowując, rozliczenie faktury VAT wystawionej na małżonków, gdy prowadzą oddzielne działalności gospodarcze może nastąpić w pełni odliczenia podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów