0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności a rozliczenie z małżonkiem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarzą opodatkowaną liniowo. Obecnie jest ona zawieszona. W ciągu roku pracowałam na umowę o pracę, a z działalności nie osiągnęłam żadnych dochodów. Proszę o wyjaśnienie kwestii zawieszenie działalności a rozliczenie z małżonkiem. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z mężem?

Agnieszka, Koszalin

 

Niestety w opisanej sytuacji nie będzie możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem mimo zawieszenia działalności.

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednak art. 6 ust. 2 ustawy o PIT przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków pod warunkiem, że:

  • małżonkowie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy
  • istnieje między nimi wspólność majątkowa,
  • dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych. 

Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że wspólne opodatkowanie małżonków stanowi odstępstwo od generalnej zasady odrębnego opodatkowania. Możliwość jego zastosowania obwarowana jest szeregiem warunków wyraźnie wskazanych w tej ustawie.

Prawa do łącznego opodatkowania dochodów pozbawieni zostali m.in. małżonkowie w sytuacji, gdy w roku podatkowym chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym (art. 6 ust. 8 ustawy o PIT). W konsekwencji już sam fakt dokonania wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej liniowym podatkiem dochodowym (nawet bez faktycznego ich uzyskania) stanowi przesłankę do utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza).

Wspólnie z małżonkiem nie mogą rozliczać się także osoby, których dotyczą przepisy o:
- ryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przychodów osiągniętych z najmu prywatnego),
- podatku tonażowym,
- aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że przychody z tej działalności nie są osiągane (są równe 0), jednak nie zmienia to faktu, że do przedsiębiorcy nadal mają zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym.
Zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej likwidacją.
Wobec powyższego, zawieszenie działalności a rozliczenie z małżonkiem determinuje sam wybór opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej wg liniowej, 19-procentowej stawki podatku dochodowego oraz niezłożenie innych oświadczeń, tj. dotyczących likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany formy opodatkowania, który wyklucza możliwość opodatkowania wspólnego w tej sytuacji. Ograniczenie to ma zatem również zastosowanie w okresie zawieszenia działalności.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB1/4511-261/15-2/KS1 gdzie możemy przeczytać:

(…) jeżeli podatnik posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, opodatkowaną zgodnie ze sposobem, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo zawieszenia tej działalności, jest pozbawiony możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego za ten rok, w którym był opodatkowany na ww. zasadach.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków zgodnie z brzemieniem art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy rozliczenie Wnioskodawca zawiesił wykonywaną działalność gospodarczą (opodatkowaną podatkiem liniowym 19%) oraz powiadomił o tym właściwy urząd skarbowy (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów