Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności a rozliczenie z małżonkiem

Prowadzę działalność gospodarzą opodatkowaną liniowo. Obecnie jest ona zawieszona. W ciągu roku pracowałam na umowę o pracę, a z działalności nie osiągnęłam żadnych dochodów. Proszę o wyjaśnienie kwestii zawieszenie działalności a rozliczenie z małżonkiem. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z mężem?

Agnieszka, Koszalin

 

Niestety w opisanej sytuacji nie będzie możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem mimo zawieszenia działalności.

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednak art. 6 ust. 2 ustawy o PIT przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków pod warunkiem, że:

  • małżonkowie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy
  • istnieje między nimi wspólność majątkowa,
  • dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych. 

Z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że wspólne opodatkowanie małżonków stanowi odstępstwo od generalnej zasady odrębnego opodatkowania. Możliwość jego zastosowania obwarowana jest szeregiem warunków wyraźnie wskazanych w tej ustawie.

Prawa do łącznego opodatkowania dochodów pozbawieni zostali m.in. małżonkowie w sytuacji, gdy w roku podatkowym chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym (art. 6 ust. 8 ustawy o PIT). W konsekwencji już sam fakt dokonania wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej liniowym podatkiem dochodowym (nawet bez faktycznego ich uzyskania) stanowi przesłankę do utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza).Wspólnie z małżonkiem nie mogą rozliczać się także osoby, których dotyczą przepisy o:
- ryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przychodów osiągniętych z najmu prywatnego),
- podatku tonażowym,
- aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że przychody z tej działalności nie są osiągane (są równe 0), jednak nie zmienia to faktu, że do przedsiębiorcy nadal mają zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym.Zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej likwidacją.Wobec powyższego, zawieszenie działalności a rozliczenie z małżonkiem determinuje sam wybór opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej wg liniowej, 19-procentowej stawki podatku dochodowego oraz niezłożenie innych oświadczeń, tj. dotyczących likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany formy opodatkowania, który wyklucza możliwość opodatkowania wspólnego w tej sytuacji. Ograniczenie to ma zatem również zastosowanie w okresie zawieszenia działalności.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 kwietnia 2015 r., sygn. IPPB1/4511-261/15-2/KS1 gdzie możemy przeczytać:

(…) jeżeli podatnik posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą, opodatkowaną zgodnie ze sposobem, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo zawieszenia tej działalności, jest pozbawiony możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego za ten rok, w którym był opodatkowany na ww. zasadach.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków zgodnie z brzemieniem art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy rozliczenie Wnioskodawca zawiesił wykonywaną działalność gospodarczą (opodatkowaną podatkiem liniowym 19%) oraz powiadomił o tym właściwy urząd skarbowy (…).