0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin zwrotu VAT w przypadku wystawionej zaliczki - ile wynosi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT i rozliczam się w oparciu o okresy miesięczne. W kwietniu nie wystawiłem żadnej faktury sprzedaży, jedynie fakturę zaliczkową. Pomimo braku przychodów w tym okresie, poniosłem bieżące koszty związane z funkcjonowaniem działalności. Na skutek tego powstała nadwyżka VAT naliczonego, którego zwrot chciałbym otrzymać na rachunek bankowy. Jaki będzie obowiązywał mnie termin zwrotu VAT w przypadku wystawionej zaliczki?

 Tomasz, Głogów

Termin zwrotu VAT w przypadku wystawionej zaliczki - warunki

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązują trzy terminy zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, liczone odpowiednio od dnia złożenia rozliczenia podatkowego, są to kolejno:

Termin

Warunki

25 dni - termin skrócony

Aby móc skorzystać z tego terminu należy spełnić wymogi opisane szczegółowo w art. 87 pkt. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, m. in.:

  • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej powinny wynikać z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju, albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach;

  • faktur innych niż wymienione wyżej, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł;

  • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3000 zł;

  • złożyć w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku, za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika, albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

60 dni - termin podstawowy

Obowiązuje podmioty, które w danym okresie rozliczeniowym dokonały sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju lub tylko poza granicami. Zwrot nadwyżki podatku VAT w terminie podstawowym, nie jest uwarunkowany (tak jak w przypadku terminu skróconego) np. dokonaniem płatności za faktury, z których wynikają kwoty podatku naliczonego.

180 dni - termin wydłużony

Jest przeznaczony dla podmiotów, które w danym okresie rozliczeniowym, nie dokonały sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju oraz poza granicami.

*25 dni - termin podstawowy w przypadku zwrotu na rachunek VAT

W przypadku, gdy zwrot podatku VAT ma nastąpić na rachunek VAT podatnika, wówczas korzysta on z krótszego terminu oraz nie musi spełniać warunków obowiązujących w przypadku zwrotu w krótszym terminie na rachunek rozliczeniowy. W przypadku zwrotu na rachunek VAT urząd skarbowy ma obowiązek przelania środków w terminie nie dłuższym niż 25 dni. Zwrot różnicy podatku jest dokonywany za pośrednictwem komunikatu przelewu. Zgodnie z art. 87 ust. 6a ustawy o VAT, podatnik dodatkowo musi złożyć pisemny wniosek do urzędu skarbowego o możliwości skorzystania z krótszego terminu. 

Co do zasady w odniesieniu do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, w przypadku, gdy w danym okresie dokonano sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot w terminie podstawowym. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdza, iż termin zwrotu VAT w przypadku wystawionej zaliczki wynosi 60 dni. KIS powołując się na art. 19a ust. 1 oraz ust. 8 ustawy o VAT wskazuje, iż otrzymanie zaliczki i wystawienie z tego tytułu faktury zaliczkowej, powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie sprzedawcy. Wówczas spełniona zostaje przesłanka do uznania transakcji za czynność opodatkowaną, tak jak w przypadku standardowej faktury.

Art. 19a ust. 1 ustawy o VAT:
„Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a, 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.
ust. 8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4”.

Przykład 1.

W styczniu 2021 roku Pan Stefan, w związku z uzyskanymi za ten okres przychodami i poniesionymi kosztami dotyczącymi prowadzonej działalności, wykazał w pliku JPK_V7 następujące kwoty:

  • podatek VAT należny w kwocie 56 000,00 zł;

  • podatek VAT naliczony w kwocie 78 000,00 zł.

W związku z powstałą nadwyżką podatku naliczonego nad należnym, która wynosi obecnie u Pana Stefana 22 000,00 zł (78 000,00 zł - 56 000,00 zł), Pan Stefan, chciałby otrzymać zwrot kwoty nadwyżki podatku VAT. Jaki termin zwrotu VAT w przypadku wystawionej zaliczki będzie go obowiązywał?

W analizowanej sytuacji podatnik może otrzymać zwrot nadwyżki podatku VAT w podstawowym terminie 60 dni, licząc od dnia pliku JPK_V7. W przypadku spełnienia warunków do przyspieszonego zwrotu możliwe jest skorzystanie ze zwrotu w ciągu 25 dni.

W przypadku, gdy urząd skarbowy stwierdzi, iż zasadność zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji, określony termin może ulec wydłużeniu (wyjątkiem jest zwrot na rachunek VAT, który musi być dokonany w terminie 25 dni). Informacje o zmianie terminu zwrotu powinny być wydane na piśmie ze wskazaniem dokładnej przyczyny uzasadniającej takie działanie. Ponadto, aby pismo było wiążące zarówno dla organu podatkowego, jak i adresata musi zostać dostarczone przez upływem określonego terminu zwrotu.

Czy termin zwrotu VAT w przypadku wystawionej zaliczki może zostać skrócony?

Pomimo ogólnie przyjętej interpretacji przepisów prawa, w analizowanym przypadku została wydana również interpretacja podatkowa, która wskazuje dłuższy termin zwrotu VAT w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej do wysokości 180 dni. Takie stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2013 roku (sygn. IPPP1/443-317/13-2/AP). 

Zgodnie ze wskazaną w interpretacji decyzją organu, jeśli w danym okresie rozliczeniowym, pomimo poniesionych kosztów, podatnik nie dokonał sprzedaży, wówczas termin zwrotu VAT w przypadku wystawionej zaliczki, będzie wynosił 180 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Otrzymana zaliczka w myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, nie jest bowiem stawiana na równi z dokonaniem sprzedaży opodatkowanej, pomimo wystąpienia po stronie sprzedawcy, obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego. 

Dodatkowo wskazane zostało, iż termin 180 dni może zostać skrócony do terminu podstawowego. Z takiej możliwości można skorzystać w przypadku, gdy oprócz złożenia deklaracji VAT oraz pisemnego wniosku, zostanie złożone w Urzędzie Skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości wnioskowanej kwoty zwrotu. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej, uzasadniał to w następujący sposób: „(...) otrzymane przez Wnioskodawczynię zaliczki pieniężne na poczet przyszłych dostaw tuczników, a także wystawione przez Nią w związku z otrzymaniem tych zaliczek faktury zaliczkowe nie dokumentują wykonania czynności opodatkowanych, o których mowa w ww. art. 5 ust. 1 ustawy o VAT (...). Zwrócić należy uwagę, iż faktu, że Wnioskodawczyni zobowiązana była rozliczyć podatek należny (na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy o VAT) i wystawić faktury VAT z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw (zgodnie z § 10 rozporządzenia), nie można utożsamiać z rozliczeniem podatku VAT należnego z tytułu wykonanych czynności opodatkowanych (tj. dokonanej dostawy towarów / świadczenia usług) (...) Reasumując powyższe, skoro w okresie, za który złożona została deklaracja VAT-7K (tj. IV kwartał 2012 r.), nie pojawiła się sprzedaż podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, zwrot kwoty podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przysługuje Wnioskodawczyni na zasadach określonych w art. 87 ust. 5a ustawy o VAT, tj. w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia i na umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową. Co prawda, na pisemny wniosek Wnioskodawczyni możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni, jednakże pod warunkiem, że Podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości kwoty żądanego zwrotu podatku (zgodnie z art. 87 ust. 4a-4f ustawy o VAT)”.

Z uwagi na wskazane stanowiska, trzeba się liczyć z faktem indywidualnego przeanalizowania kwestii dotyczącej zwrotu podatku VAT przez własny urząd skarbowy. W zależności od wskazanego terminu, kwota nadpłaconego podatku VAT, zostaje zwrócona podatnikowi na wskazany we wniosku identyfikacyjnym (CEIDG-1) rachunek bankowy lub rachunek VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów