0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie zakupu paneli fotowoltaicznych na gruncie PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się instalacje fotowoltaiczne. Tego typu urządzenie mogą zainstalować nie tylko osoby fizyczne, lecz także przedsiębiorcy. W związku z tym pojawia się pytanie o jak przeprowadzić prawidłowe rozliczenie zakupu paneli fotowoltaicznych? Na pytanie odpowiadamy w artykule!

Rozliczenie zakupu paneli fotowoltaicznych jako ulepszenia środka trwałego

Rozliczenie zakupu paneli fotowoltaicznych w dużej mierze uzależnione będzie od dokonania prawidłowej klasyfikacji takiego składnika majątku przedsiębiorcy. Musimy bowiem odpowiedzieć na pytanie, czy jest to ulepszenie już istniejącego środka trwałego, czy też osobny środek trwały.

Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PIT środki trwałe to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,

  3. inne przedmioty 

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Uznaje się, że składnik majątku spełnia kryterium kompletności, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy umożliwiające jego samodzielne funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem. Właśnie na podstawie tego kryterium będziemy prowadzić dalszą analizę.

Klasyfikacji danego składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej dokonuje się w oparciu na rozporządzeniu KŚT. Tam jako podstawową jednostkę klasyfikacyjną wymienia się budynek wraz z jego wyposażeniem. 

Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe i funkcjonalnie z nim związane.

Jeżeli zatem rozpatrujemy przypadek paneli fotowoltaicznych, które są montowane na budynku, i ich funkcjonowanie jest możliwe wyłącznie po zainstalowaniu na konstrukcji budynku, to tego rodzaju panele nie stanowią osobnego środka trwałego.

W takim wariancie należy mówić o ulepszeniu już istniejącego środka trwałego. 

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy PIT, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. 

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Nie ulega wątpliwości, że zainstalowanie paneli fotowoltaicznych stanowi ulepszenie budynku. W konsekwencji powoduje to, że poniesione w ten sposób wydatki ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów pośrednio tylko poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od powiększonej wartości początkowej budynku, który uznaje się za ulepszony.

Na potwierdzenie powyższej tezy warto przywołać treść interpretacji Dyrektora KIS z 8 listopada 2019 roku (0113-KDIPT2-1.4011.424.2019.2.MD). Organ wskazał, że z uwagi na fakt, iż instalacja fotowoltaiczna będzie konstrukcyjnie związana na stałe z budynkiem, to mimo że jej wartość wynosić będzie 35 000 zł – nie będzie stanowić odrębnego środka trwałego, a wydatki związane z jej instalacją będą stanowiły ulepszenie środka trwałego. W konsekwencji wydatki należy uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego, w którym dokonano modernizacji poprzez założenie instalacji fotowoltaicznej.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w budynku usługowym. Wartość początkowa budynku wynosi 120 000 zł. Na dachu zamontował instalację fotowoltaiczną o wartości 30 000 zł. Poniesiony wydatek należy potraktować jako ulepszenie. W takim wypadku amortyzacji dokonuje się od wartości powiększonej o dokonane ulepszenie, tj. od 150 000 zł.

Jeżeli instalacja fotowoltaiczna jest na stałe związana z budynkiem, to wydatki z nią związane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne od podwyższonej o te wydatki wartości środka trwałego.

Rozliczenie zakupu paneli fotowoltaicznych jako samodzielnego środka trwałego

Drugą możliwością jest przypadek, w którym panele fotowoltaiczne stanowią samodzielną jednostkę. Jeśli nie są montowane na budynku i mogą funkcjonować jako samodzielna konstrukcja, to wtedy stanowią środek trwały.

System fotowoltaiczny jest klasyfikowany w grupie 6, rodzaj 669 KŚT. W takim przypadku panele fotowoltaiczne podlegają samodzielnej amortyzacji.

Co istotne, panele fotowoltaiczne jako samodzielny środek trwały kwalifikują się do możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle wyżej cytowanych przepisów z możliwości jednorazowej amortyzacji paneli fotowoltaicznych mogą skorzystać:

  • mali podatnicy lub

  • podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Za „małego podatnika” uważa się przedsiębiorcę, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Powołane wyżej przepisy wykluczają możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych, w stosunku do niektórych środków trwałych (np. w stosunku do samochodów osobowych) oraz niektórych podatników (niespełniających kryteriów małego podatnika).

Jeżeli jednak ustawowe warunki są spełnione, to przedsiębiorca może dokonać jednorazowej amortyzacji paneli fotowoltaicznych w miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji ŚT.

Na możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji wskazuje m.in. treść pisma Dyrektora KIS z 24 marca 2021 roku (0113-KDIPT2-1.4011.86.2021.1.AP).

Panele fotowoltaiczne stanowiące samodzielną, zdatną do użytku i funkcjonalną jednostkę są kwalifikowane jako osobny środek trwały podlegający amortyzacji. Istnieje w tym przypadku możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Jak wskazaliśmy na początku, rozliczenie zakupu paneli fotowoltaicznych determinowane jest przede wszystkim właściwą klasyfikacją. Możliwe są dwie opcje, w których panele stanowią ulepszenie istniejącego środka trwałego lub też samodzielny środek trwały.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów