Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja samochodu osobowego i ciężarowego - warto wiedzieć

Wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie prowadzenia działalności bez wykorzystania samochodów. Aby zaliczyć do kosztów firmowych wydatki związane z użytkowaniem pojazdu, nie trzeba go wprowadzać do ewidencji środków trwałych. Jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na taki krok. Przedsiębiorca, który wprowadza samochód do ewidencji środków trwałych, najczęściej kieruje się względami podatkowymi. Otóż daje mu to możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które następnie są księgowane do kosztów firmowych.Sprawdź, jak powinna zostać przeprowadzona amortyzacja samochodu osobowego i ciężarowego w firmie!

Środek trwały

Ustawa o PIT nie wskazuje jednoznacznie definicji środka trwałego, jednakże art. 22 wspomnianej ustawy określa jakie składniki majątku podlegają amortyzacji. Czytamy w nim: amortyzacji podlegają (...) stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,

  3. inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Żeby zostać zaliczonym do środków trwałych, sprzęt musi spełnić jednocześnie 5 warunków:

  1. przewidywany okres używania w działalności powinien być dłuższy niż rok,

  2. powinien być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie przez przedsiębiorcę,

  3. powinien stanowić własność lub współwłasność podatnika,

  4. powinien być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,

  5. podatnik powinien go wykorzystywać do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanym do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środka trwałego polega na systematycznym odpisywaniu części jego wartości w koszty w związku z jego zużyciem. Odpisy amortyzacyjne rozłożone są na określony czas. Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następnym po przyjęciu środka do użytkowania, a kończy po zrównaniu wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub wartością z chwilą przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

Co do zasady, amortyzacji podlegają środki trwałe o wartości wyższej niż 3 500 zł wykorzystywane w działalności powyżej roku. W przypadku, gdy środek trwały będzie wykorzystywany w działalności krócej niż rok, może zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania.

Przedsiębiorca może również jednorazowo zamortyzować środek trwały o niskiej wartości. Korzystając z takiej możliwości, musi wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu oddania go do używania i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym. Poza amortyzacją jednorazową każdy podatnik ma do wyboru 3 inne metody – amortyzację liniową, degresywną oraz przyśpieszoną.