0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt za pracę zdalną a zaliczka na podatek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca zdalna to przede wszystkim możliwość pracy bez konieczności stawiennictwa w siedzibie firmy. Wykonywanie jej w domu wiąże się też z dodatkowymi kosztami jak choćby koszty energii elektrycznej czy internetu. Przepisy prawa pracy określają możliwość ustalenia rekompensaty z tego tytułu i jest ryczałt za pracę zdalną, jednak czy wówczas pracodawca jako płatnik podatku powinien z tego tytułu pobrać zaliczkę na podatek? Tę wątpliwość rozwieje treść niniejszego artykułu.

Ustalenie zasad pracy zdalnej

Zasady pracy zdalnej mogą zostać uregulowane w:

 • porozumieniu zawieranym przez pracodawcę i zakładowe organizacje związkowe,
 • regulaminie określającym zasady pracy zdalnej,
 • poleceniu pracodawcy świadczenia pracy zdalnej,
 • indywidualnym porozumieniu pracodawcy i pracownika określającym zasady pracy zdalnej.

Porozumienie regulujące zasady pracy zdalnej zawierane jest przez pracodawcę i zakładową organizacją związkową. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, stronami porozumienia jest pracodawca i wszystkie te organizacje. Przy braku możliwości uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

Porozumienie regulujące zasady pracy zdalnej powinno zostać zawarte w terminie 30 dni od dnia przedstawienia jego projektu. 

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych za reprezentatywną zakładową organizacją związkową uznaje zakładową organizację związkową będącą jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszającą co najmniej 8% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy lub zrzeszającą co najmniej 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy. Gdy żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia powyższych kryteriów, za reprezentatywną zakładową organizację związkową uznaje się organizację zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy.

Gdy do zawarcia porozumienia dotyczącego zasad pracy zdalnej z zakładowymi organizacjami związkowymi nie dojdzie we wskazany sposób i we wskazanym terminie, wówczas pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia. 

Brak zakładowych organizacji związkowych w firmie oznacza, że pracodawca samodzielnie określa w regulaminie zasady wykonywania pracy zdalnej, przy czym dzieje się to po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Regulamin określający zasady pracy zdalnej wprowadzony przez pracodawcę musi zostać ogłoszony w sposób u niego przyjęty.

Decydując się na wprowadzenie pracy zdalnej na mocy indywidualnego porozumienia zawieranego z pracownikiem, należy mieć na względzie fakt, że porozumienie takie powinno wówczas zawierać wszystkie te elementy, które składają się na porozumienie zawierane ze związkami zawodowymi lub regulamin pracy zdalnej. 

Jakie kwestie ustala się w ramach określania zasad pracy zdalnej?

Porozumienie albo regulamin określające zasady pracy zdalnej powinny zawierać w szczególności następujące elementy:

 1. oznaczenie grup lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 2. określenie zasad pokrywania przez pracodawcę kosztów zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, lub pokrycia niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej albo pokrycia innych kosztów niż wskazane bezpośrednio, związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, których zwrot został określony w porozumieniu lub regulaminie;
 3. określenie zasad ustalania ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, lub ryczałtu odpowiadającego przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej wypłacanego w miejsce obowiązku pokrycia kosztów związanych z obowiązkiem zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej albo wypłaty ekwiwalentu;
 4. określenie zasad porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 5. określenie zasad kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 6. określenie zasad kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. określenie zasad kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 8. określenie zasad instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Ekwiwalent lub ryczałt za pracę zdalną 

Jednym z elementów, jakie należy ustalać przy określaniu zasad pracy zdalnej, jest określenie zasad ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu dla pracownika wykonującego pracę zdalną. 

Pracownik wykonujący pracę zdalną może korzystać z materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, za co przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z uwzględnieniem norm zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowanych cen rynkowych oraz ilości materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i cen rynkowych tego materiału, a także norm zużycia energii elektrycznej oraz kosztów usług telekomunikacyjnych. 

Zwrot kosztów z tytułu korzystania przez pracownika z materiałów i narzędzi niezapewnionych przez pracodawcę lub ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej z uwzględnieniem norm zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowanych cen rynkowych oraz ilości materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i cen rynkowych tego materiału, a także norm zużycia energii elektrycznej oraz koszt usług telekomunikacyjnych.

Opodatkowanie przychodów – co w przypadku ryczałtu czy ekwiwalentu?

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które z tego obowiązku zostały zwolnione. Przychody to każdy rodzaj przysporzenia majątkowego przybierający formę zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. 

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osoby mające konkretny wymiar finansowy. Źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. 

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: 

 • wynagrodzenia zasadnicze; 
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe; 
 • różnego rodzaju dodatki;
 • nagrody;
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;
 • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona; 
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika;
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy. Dlatego pojawia się pytanie, co w przypadku wypłaty pracownikowi ekwiwalentu czy ryczałtu z tytułu świadczenia pracy zdalnej. 

Interpretacja z 12 maja 2023 roku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (znak 0114-KDIP3-2.4011.341.2023.2.MN) 

Stosownie do art. 6725 ustawy – Kodeks pracy: zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych […]. Z powyższego wynika zatem, że niezależnie od formy zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez pracownika świadczenia nie stanowią jego przychodu w rozumieniu tej ustawy. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy, ryczałt wypłacany […] pracownikom świadczącym pracę zdalną, nie będzie stanowił przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na […] płatniku, nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Stanowisko dotyczące pobierania zaliczki w przypadku wypłaty pracownikowi zdalnemu ryczałtu lub ekwiwalentu jest już ugruntowane. 

W jednej z najnowszych interpretacji z 7 sierpnia 2023 roku (znak 0112-KDIL2-1.4011.487.2023.1.KF) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że ryczałt za pracę zdalną wypłacany pracownikowi z tytułu refundacji wykupionego dostępu do internetu oraz zużytej energii elektrycznej oraz zwrot kosztów zakupu wyposażenia miejsca do pracy, które pracodawca zamierza wypłacać pracownikom świadczącym pracę zdalną, nie będą stanowić przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na pracodawcy jako płatniku nie będzie ciążyć obowiązek obliczania i pobierania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przykład 1. 

Czy pani Marzena będąca pracownicą spółki CTF Sp. z o.o., która pracuje zdalnie i z tego tytułu otrzymuje ryczałt za zużycie mediów i materiałów, musi liczyć się z tym, że pracodawca będzie pobierał zaliczkę z tego tytułu na podatek dochodowy? 

Z uwagi na to, że stanowisko organów podatkowych jest jednolite i ugruntowane z całą pewnością, ryczałt wypłacany pracownicy nie wymaga, aby płatnik – pracodawca pobierał od tego świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy.

Podsumowanie

Podsumowując, stwierdzić należy, że bez względu na formę zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej – na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane przez pracownika świadczenia nie stanowią jego przychodu i nie są opodatkowane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów