0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną – wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Okazjonalna praca zdalna to nowość w prawie pracy. Dlatego pracodawcy oraz pracownicy muszą nauczyć się z niej korzystać. Jak powinien wyglądać wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną – wzór

Do pobrania:

Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej – wzór z omówieniem.pdf
Wniosek o okazjonalną pracę zdalną.docx

Czym jest okazjonalna praca zdalna?

Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana w szczególnych przypadkach na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Okazjonalna praca zdalna powinna być incydentalna i zastosowana wyłącznie ze względu na potrzeby pracownika.

Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu wskazał przykłady sytuacji, w jakich możliwe będzie wykorzystanie okazjonalnej pracy zdalnej. Jest to m.in.:

 • konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny;

 • potrzeba wyjazdu do innej miejscowości (poza stałe miejscem wykonywania pracy) w celu załatwienia spraw osobistych (pracownik będzie mógł wykonywać pracę zdalną).

Przepisy nie określają jednak wprost, czy we wniosku należy podawać uzasadnienie do wykonywania pracy zdalnej, ale wskazanie przyczyny z pewnością wpłynie na decyzję pracodawcy o wyrażeniu zgody na taki typ pracy.

Przykład 1.

Pan Michał w związku ze ślubem córki, który odbędzie się w środę kilkaset kilometrów od jego miejsca zamieszkania, wystąpił do pracodawcy o pracę zdalną w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (na środę wystąpił o urlop okolicznościowy). Czy może tu być zastosowana okazjonalna praca zdalna?

Tak, z wnioskiem występuje pracownik i zostanie ona zastosowana wyłącznie ze względu na potrzeby pracownika.

Przykład 2.

Pani Anna z uwagi na złe samopoczucie swojego dziecka decyduje, że nie powinno ono w takim stanie iść danego dnia do szkoły, ale nie wymaga wizyty u lekarza. W takiej sytuacji dziecko wymaga pozostawania pod opieką rodzica, ale pozwala na wykonywanie pracy. Czy może tu być zastosowana okazjonalna praca zdalna?

Jeżeli z wnioskiem wystąpi pracownik, wówczas można zastosować tu okazjonalną pracę zdalną – zostanie ona wdrożona wyłącznie ze względu na potrzeby pracownika.

Co powinno znaleźć się we wniosku?

Nie ma ustawowego wzoru wniosku o pracę zdalną, co oznacza, że każdy pracodawca albo pracownik może przygotować swój własny. Przyjmuje się, że we wzorze powinny być takie informacje, jak:

 • dane pracodawcy i pracownika;

 • data, w której będzie wykonywana okazjonalna praca zdalna;

 • wskazanie miejsca wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej;

 • oświadczenie pracownika o:

  • zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego, zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, procedurami ochrony danych osobowych i przestrzeganiu ich;

  • uzgodnieniu zasady kontroli wykonywania pracy zdalnej.

W jakiej formie składa się wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

Zgodnie z przepisami wniosek pracownika może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Co ważne, nie jest tu wymagany podpis elektroniczny, a zatem wniosek można złożyć, wysyłając e-mail bądź poprzez kadrowy system informatyczny.

Czy pracodawca może odrzucić wniosek?

Pracodawca może odmówić pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Obecnie jednak przedmiotem sporu interpretacyjnego między prawnikami jest to, czy pracodawca zawsze ma prawo to zrobić, czy też zgody na okazjonalną pracę zdalną bez podawania przyczyny może odmówić jedynie wtedy, gdy są to np. prace niebezpieczne albo związane z przekroczeniem dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych.

To, czy należy uzasadniać odmowę dla okazjonalnej pracy zdalnej, jest przedmiotem sporu interpretacyjnego między prawnikami.

Miejsce wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej uzgodnione z pracodawcą

Pracodawca może się nie zgodzić na wskazane we wniosku miejsce wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej. Jest to istotne w przypadku ewentualnego wypadku przy pracy, zabezpieczenia miejsca pracy w zakresie wrażliwych informacji o firmie na komputerze pracownika, możliwości kontaktu z pracownikiem (ograniczonej np. przy pracy z zagranicy).

Miejsce wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej trzeba uzgodnić z pracodawcą.

Pracodawca, wyrażając zgodę na okazjonalną pracę zdalną, zgadza się też na miejsce jej wykonywania.

O czym powinien pamiętać pracodawca?

Przy okazjonalnej pracy zdalnej nie znajdują zastosowania art. 67(19)–67(24) oraz art. 67(31) § 3 kp, czyli przede wszystkim:

 • nie wprowadza się zapisów o niej do umów o pracę;

 • nie ma pracowników, których wniosek o okazjonalną pracę zdalną pracodawca musi uwzględnić. Nie stosuje się 67(19) § 6 kp, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika;

 • nie określa się jej zasad w porozumieniu z organizacją związkową lub w regulaminie pracy zdalnej ani w porozumieniu z pracownikiem;

 • ustala się z pracownikiem kwestie wykonywania kontroli pracy;

 • nie wpływa na treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 kp;

 • pracodawca nie pokrywa kosztów z nią związanych.

Przykład 3.

Pan Kamil złożył wniosek o 4 dni pracy zdalnej okazjonalnej, a po jej zakończeniu wystąpił z żądaniem zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej związanych z pracą na komputerze. Czy otrzyma zwrot?

W przypadku pracy zdalnej okazjonalnej nie stosuje się art. 67(24) kp, który nakłada na pracodawcę obowiązek pokrycia kosztów energii elektrycznej. Jeżeli zwrot takich kosztów nie został wcześniej uzgodniony, to pracownik nie otrzyma zwrotu.

Okazjonalna praca zdalna to zdecydowana nowość i pracodawcy oraz pracownicy muszą nauczyć się z niej korzystać. Co ważne, nie ma wielu regulacji z nią związanych, dlatego stosunkowo łatwo będzie można z niej skorzystać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów