0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę 2024 r.- jak go ustalić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Art. 22 Kodeksu pracy wskazuje, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Jak ustalić termin wypłaty wynagrodzenia? Odpowiadamy w artykule.

Termin wypłaty wynagrodzenia 2024 r.

Jak wskazuje powyższy artykuł, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Ważne jest wskazanie konkretnego i stałego terminu wypłaty wynagrodzenia. W regulaminie  pracy powinien znaleźć się zapis dotyczący ustalonego terminu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia (art.1041 § 1 pkt 5 k.p.) Jeżeli natomiast pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, termin wypłat wynagrodzenia wskazuje w informacji o warunkach zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (art 29 § 3 k.p.). Często termin wypłaty wynagrodzenia za pracę ujęty jest również w umowie o pracę.

W 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi:

  • od stycznia do czerwca 4 242,00 zł
  • od lipca do grudnia 4 300,00 zł.

Konkretny i stały termin wypłaty wynagrodzenia

W praktyce często występują problemy ze wskazaniem właściwego zapisu, dotyczącego określenia konkretnego i stałego terminu wypłaty wynagrodzenia, a zgodnie z przepisami (art. 85 § k.p.) pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie za pracę:

  • co najmniej raz w miesiącu z dołu, co potwierdził Sąd Najwyższy w swoim wyroku (II UKN 32/96),
  • nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
  • w stałym, ustalonym z góry terminie.

Jak prawidłowo wskazać termin wypłat wynagrodzenia

Ustalając termin wypłaty wynagrodzenia, należy pamiętać, by był to konkretny i stały  dzień miesiąca przypadający w ciągu pierwszych 10 dni następujących po miesiącu, za który wynagrodzenie ma być wypłacone. W praktyce często błędnie przyjmuje się, że wynagrodzenie będzie wypłacane do 10-go następnego miesiąca bez podania dokładnego terminu. Natomiast prawidłowo określony termin wypłaty jest wskazaniem jednego z pierwszych dziesięciu dni miesiąca na przykład 10 lub 8 każdego miesiąca lub określeniu, że wypłata wynagrodzenie będzie dokonana na przykład drugiego dnia roboczego kolejnego miesiąca.

Przykład 1.

W okresie obowiązywania umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca po miesiącu przepracowanym. Czy pracodawca może określić tak termin wypłat wynagrodzenia?

Termin “do 10-go” nie jest konkretny. Poprawnie wskazany termin wypłaty wynagrodzenia powinien być następujący: W okresie obowiązywania umowy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 5 000,00 zł brutto miesięcznie, płatne z dołu 10-go dnia każdego kolejnego miesiąca po miesiącu przepracowanym.

Przykład 2.

Pracownik będzie otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 5 700,00 zł (trzy tysiące siedemset złotych) płatne z dołu. Czy można wskazać taki termin wypłat wynagrodzenia?

Powyższy zapis jest niedopuszczalny i niezgodny z przepisami kodeksu pracy - nie wynika z niego, kiedy pracownik może spodziewać się wynagrodzenia. Równie dobrze według przykładu wypłata mogłaby nastąpić rok po miesiącu przepracowanym. W przykładzie nie jest sprecyzowany konkretny termin wypłaty wynagrodzenia ani nie jest wskazana częstotliwość jego wypłacania.

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym (art. 85 § 3 k.p.)

Niewłaściwie wskazany termin wypłaty wynagrodzenia a konsekwencje

Pracodawca, u którego zapisy będą wskazywały na to, że termin wypłaty wynagrodzenia za pracę będzie następował do 10 dnia miesiąca, równie dobrze może oznaczać, że wypłata może nastąpić na przykład albo pierwszego albo piątego. Jak było wspomniane wcześniej, jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia wskazany jest na 10, a pracownik otrzyma przelew wynagrodzenia na konto na przykład siódmego, pracodawca z tego powodu nie poniesie konsekwencji, jednak dobrze byłoby termin  sprecyzować. Gorzej byłoby, gdyby wynagrodzenie zostało wypłacone pracownikowi po terminie.

Błędne zapisy dotyczące terminu wypłaty wynagrodzenia mogą zostać zakwestionowane przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, a sam pracodawca wezwany do usunięcia błędu.

Wypłata wynagrodzenia przez pracodawcę musi być dokonana co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym w terminie, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, jednak nie później niż 10. dnia następnego miesiąca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów