0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca zdalna naprzemienna - czy możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca zdalna w końcu znalazła swoje miejsce w przepisach prawa pracy. Od 7 kwietnia pracownicy mogą składać wnioski o pracę zdalną okazjonalną. Czy będzie możliwe łączenie pracy zdalnej z pracą w biurze? W artykule wyjaśniamy co się zmieni w tym zakresie oraz na czym polega praca zdalna naprzemienna

Praca zdalna w kodeksie pracy

Praca zdalna przez długi czas nie miała swojego miejsca w kodeksie pracy. Ustawa specjalna z 19 czerwca 2020 roku, czyli Tarcza 4.0, wprowadziła szereg dodatkowych zapisów odnoszących się do tej formy pracy. Aż do 2023 roku przepisy pracy zdalnej nadal nie były jednak uregulowane w kodeksie pracy. Dopiero po 3 latach a mianowicie 27 stycznia 2023 roku prezydent podpisał ustawę, która wprowadza do Kodeksu pracy definicję pracy zdalnej oraz zasady jej wykonywania. 

Zgodnie z nową definicją praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo oraz:

 • w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika
 • w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Praca zdalna - uzgodnienie

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej są dość szczegółowe i zawierają informację dotyczącą konieczności uzgodnienia między stronami umowy o pracę kwestii pracy zdalnej.

Wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:

Jeżeli następuje ono w trakcie zatrudnienia, wówczas może być dokonane z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Przepisy telepracy zostały uchylone. Warunki stosowania telepracy określone w wewnętrznych regulaminach mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy licząc od 7 kwietnia 2023 roku. 

Praca zdalna - zawsze z inicjatywy pracodawcy?

W dalszym ciągu wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe na polecenie pracodawcy. Jednak tylko:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

Pracodawca bezpośrednio przed wydaniem polecenia musi otrzymać oświadczenie pracownika w formie papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna naprzemienna

Jak już wcześniej wspomniano praca zdalna może być wykonywana:

 • wyłącznie w formie zdalnej,
 • naprzemiennie z pracą realizowaną w biurze oraz w siedzibie pracodawcy 

Opcja druga czyli łączenie pracy z biura z pracą z domu cieszy się już sporą popularnością. Bywa nazywana pracą zdalną naprzemienną lub pracą hybrydową.

Choć ani  praca hybrydowa ani praca naprzemienna nie ma sztywnej definicji uznaje się że jest to połączenie pracy zdalnej z pracą stacjonarną. Praca naprzemienna lub hybrydowa to model pracy który charakteryzuje się:

 • możliwością łączenia pracy zdalnej z pracą stacjonarną;
 • elastycznością oraz dowolnością – w razie potrzeby, aby pracownik pracujący zdalnie pojawił się w biurze, następuje swobodne przeorganizowanie pracy;
 • rotacją – swobodny podział na grupy, które rotują ze sobą, biorąc pod uwagę zasoby lokalowe oraz względy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca naprzemienna była i ciągle w wielu miejscach jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu firm, bowiem pozwala na zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, integrację pracowników, ale i sporą elastyczność przy zachowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania firmy. 

Praca naprzemienna a praca okazjonalna 

Praca zdalna naprzemienna bywa utożsamiana z pracą zdalną okazjonalną. Nie są to jednak tożsame pojęcia. 

Praca zdalna okazjonalna to praca poza stałym miejscem pracy, wykonywana na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni. To co odróżnia ją to fakt, że polega na wykonywaniu pracy zdalnie, ale sporadycznie, z ograniczeniem do maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym. Co więcej praca zdalna okazjonalna może być wykonywana jedynie na wniosek pracownika i dodatkowo:

 • nie wprowadza się zapisów o niej do umów o pracę,
 • nie ma pracowników uprzywilejowanych, których wniosek o prac zdalną okazjonalną pracodawca musi uwzględnić np. pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, 
 • nie określa się jej zasad w porozumieniu z organizacją związkową lub regulaminie pracy zdalnej ani w porozumieniu z pracownikiem 
 • nie wpływa na treść informacji o warunkach zatrudnienia 

Praca naprzemienna - regulacje prawne

Praca zdalna naprzemienna podobnie jak zwykła praca zdalna powinna zostać odpowiednio umocowana w przepisach wewnątrzzakładowych. W porozumieniu lub  regulaminie pracodawca określa w szczególności:

 • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z pracą zdalną;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu w związku z używaniem przez pracownika własnych narzędzi, pokryciem kosztów mediów,
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Praca zdalna naprzemienna podsumowanie 

Praca zdalna naprzemienna powinna być unormowana w przepisach wewnątrzzakładowych. Można w nich określić proporcje tej pracy, zapisy dotyczące pracy zdalnej mogą odsyłać bezpośrednio do indywidualnych ustaleń dokonywanych z pracownikiem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów