0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skarga na czynności komornika – kiedy przysługuje wierzycielowi?

Wielkość tekstu:

Skarga na czynności komornika – kiedy przysługuje wierzycielowi?

Pomimo,iż  najczęściej osobą składającą skargi na czynności komornika jest dłużnik, należy mieć na uwadze że art 767§ 2 Kodeksu postępowania cywilnego jasno wskazuje, że skargę może złożyć strona, zatem także wierzyciel.

Podstawy złożenia skargi

Podstawą złożenia skargi na czynności komornika jest naruszenie praw strony, lub innej osoby. Poprzez naruszenie praw należy rozumieć sytuację, w której komornik poprzez dokonywanie swoich czynności lub zaniechanie dokonywania czynności doprowadził do naruszenia bądź zagrożenia praw skarżącego. Przy czym kodeks nie formułuje żadnego katalogu podstaw do złożenia skargi a więc należy przyjąć, że skargę można uzasadnić każdą proceduralną wadliwością czynności zaniechanej bądź dokonanej przez organ. Jedynie należy pamiętać, iż skarga nie może być oparta na zarzutach dotyczących prawa materialnego.

Skarga na czynności komornika a skarga na bezczynności komornika

Bardzo ważną kwestią jest nie mylenie tych dwóch pojęć. Często głównym błędem popełnianym jest składanie skargi na czynność komornika w przypadku opieszałości czy nie podejmowania jakichkolwiek kroków ze strony tego organu. Należy bezspornie podkreślić że tutaj ten rodzaj skargi jest niewłaściwy, gdyż skargę na bezczynność komornika, wierzyciel powinien złożyć do prezesa sądu, przy którym działa komornik lub organu samorządu komorniczego. (wyrok SN z 14 czerwca 1973 r., I CR 250/73),

Termin wniesienia skargi na czynność komornika

Wierzyciel powinien w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania czynności, w której jego prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, wnieść skargę do sądu. Termin siedmiodniowy ma zastosowanie w przypadku gdy wierzyciel był obecny przy danej czynności lub był o jej terminie zawiadomiony., W innych wypadkach na wniesienie skargi wierzyciel ma 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonaniu czynności, a w braku otrzymania takiego zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Elementy formalne skargi na czynności komornika

Zasadą jest formułowanie skargi na piśmie. Oczywiście skarga musi spełniać wymagania przewidziane dla każdego pisma procesowego. A więc skarga powinna  zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana,

  2. oznaczenie wierzyciela składającego skargę i dłużnika,

  3. nagłówek „skarga na czynności/zaniechanie komornika”,

  4. oznaczenie dokonanej lub zaniechanej przez komornika czynności, oraz stosowne wnioski - albo o uchylenie dokonanej czynności lub o zobowiązanie komornika do dokonania zaniechanej czynności,

  5. uzasadnienie skargi z przytoczeniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,

  6. podpis wierzyciela składającego skargę,

  7. wymienienie załączników.

Mateusz Jakóbiak, vindicat.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów