0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skarga wierzyciela na czynności komornika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zazwyczaj bywa tak, że to dłużnik składa skargi naczynności komornicze. Warto jednak pamiętać, że wierzyciel jest również legitymowany do złożenia skargi naczynności komornika.

Skarga wierzyciela na czynności komornika - podstawa jej złożenia

Skargę może złożyć wierzyciel, którego prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art. 767 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Podstawy skargi nie zostały wskazane, skargę więc można oprzeć na każdej proceduralnej wadliwości czynności dokonanej lub zaniechanej. Skarga nie może być oparta na zarzutach materialnoprawnych.

Czy można wnieść ten rodzaj skargi w przypadku bezczynności komornika?

Częstym błędem jest korzystanie z tego rodzaju skargi w przypadku opieszałości i bezczynności komornika. Tutaj ten rodzaj skargi jest niewłaściwy (wyrok SN z 14 czerwca 1973 r., I CR 250/73), a wierzyciel powinien złożyć skarga administracyjna do prezesa sądu, przy którym działa komornik, lub do organów samorządu komorniczego (art. 6 i 65 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Procesowym środkiem prawnym na przewlekłość postępowania powodowaną bezczynnością komornika jest skarga przewidziana w ustawie z 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Kiedy wnosi się skargę?

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia jej zawiadomienia o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

Jaka jest forma skargi, co powinno zawierać pismo?

Co do zasady skargę składa się w formie pisemnej. Skarga powinna spełniać wymagania takiego jak dla każdego pisma procesowego. Powinna zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, oznaczenie wierzyciela składającego skargę i dłużnika,

2) nazwę „skarga naczynności/zaniechanie komornika” w tytule,

3) oznaczenie dokonanej lub zaniechanej przez komornika czynności, oraz stosowne wnioski - albo o uchylenie dokonanej czynności lub o zobowiązanie komornika do dokonania zaniechanej czynności,

4) uzasadnienie skargi z przytoczeniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,

5) podpis wierzyciela składającego skargę,

6) wymienienie załączników (art. 767 § 3 kodeksu postępowania cywilnego).

Sąd rozstrzyga sprawy dotyczące skargi naczynność lub zaniechanie komornika w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów