0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skrócona nazwa spółki cywilnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy z prawnego punktu widzenia dopuszczalne jest używanie na fakturach i w obrocie gospodarczym w ogóle, skróconej nazwy spółki cywilnej - bez podawania imion i nazwisk wspólników?

 

Anna, Gdańsk

Pojęcie faktury zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 31 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem przez fakturę rozumie się “dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”. W przepisie art. 106e ust.1 pkt 3) ustawa wskazuje, że faktura powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, dlatego podmiotowość w imieniu spółki mają jej wspólnicy. W obrocie gospodarczym jako przedsiębiorcy występują więc wspólnicy jako osoby fizyczne. Dla celów identyfikacji podatkowej spółce cywilnej jest co prawda nadawany numer NIP, jednak danymi identyfikującymi spółkę są dane wspólników, w tym przede wszystkim ich imiona i nazwiska.

Co prawda spółka może użyć w nazwie dodatkowego określenia indywidualnego dla spółki np. nazwa “Sprzedaż Telefonów Komórkowych Jan Nowak, Jan Kowalski sp.c.” może  zostać skrócona i występować w obrocie jako skrócona nazwa spółki cywilnej “STK Jan Nowak, Jan Kowalski sp.c.”, jednak co do zasady niedopuszczalne jest skracanie imion czy nazwisk wspólników.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe. Dyrektor Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPP3/443-311/13-2/MKw z 4 czerwca 2013 roku podkreśla, że w danych podawanych na fakturze nie można pominąć imion i nazwisk wspólników spółki - ani w pełnej, ani w jej skróconej nazwie spółki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów