Poradnik Przedsiębiorcy

Tajemnica handlowa a tajemnica przedsiębiorstwa

Jaka jest różnica między tajemnicą handlową a tajemnicą przedsiębiorstwa?

Paulina, Wrocław

 

Tajemnica handlowa a tajemnica przedsiębiorstwa to ta sama tajemnica. O tym, czym jest i co obejmuje tajemnica przedsiębiorstwa stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który brzmi: "Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności".

W mowie potocznej, praktyce codziennej przyjmuje się, że tajemnica handlowa firmy może obejmować np. dane klientów, wiedzę o ich zapotrzebowaniach, wszelkie koszty usług, istotne kontakty, know-how, dane finansowe firmy oraz działania podejmowane przez nią w celu osiągnięcia zysku, rozwoju. Jednakże na gruncie prawa tajemnica przedsiębiorstwa i tajemnica handlowa to pojęcia równoznaczne i nie można ich traktować jako dwóch odrębnych tajemnic.

Podsumowując, tajemnica handlowa firmy wchodzi w skład tajemnicy przedsiębiorstwa - jest jedną z tych innych informacji posiadających wartość gospodarczą, o których mowa w zacytowanym powyżej artykule.