0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż biżuterii w działalności nierejestrowanej a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tematyką niniejszego artykułu będzie zagadnienie działalności polegającej na sprzedaży biżuterii. Zastanowimy się, czy w takim przypadku możliwe jest skorzystanie z opcji rozliczenia w ramach działalności nierejestrowanej oraz jaki to ma wpływ na kwestię konieczności posiadania kasy fiskalnej. Sprawdź, czy sprzedaż biżuterii w działalności nierejestrowanej zobowiązuje przedsiębiorcę do posiadania kasy fiskalnej!

Sprzedaż biżuterii a działalność nierejestrowana

30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność określona w art. 5 ust. 1 ww. ustawy stanowi tzw. działalność nierejestrowaną.

Zatem, jak wynika z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną:

 • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli miesięczny przychód do 1505 zł);
 • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej;
 • która nie działa w ramach umowy spółki cywilnej.

Działalność nierejestrowana spełnia więc kryteria działalności gospodarczej określone w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, ponieważ jest to działalność zorganizowana, ciągła oraz prowadzona dla celów zarobkowych, jednakże z uwagi na niewielki zakres kwalifikowana traktuje się ją jako działalność nierejestrowaną.

Nie ma ustawowych przeszkód, aby aktywność gospodarczą w postaci sprzedaży biżuterii prowadzić w formie działalności nierejestrowanej. Kluczowe jest jedynie to, aby pamiętać o miesięcznym limicie przychodów.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, w myśl obowiązującego od 30 kwietnia 2018 roku art. 20 ust. 1ba, przychody osiągane z działalności nierejestrowanej należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, które ustawodawca ujął w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

To oznacza, że sprzedaż biżuterii w tych warunkach będzie rozliczana w rocznej deklaracji PIT-36 składanej w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Opodatkowaniu w takim przypadku podlega dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem.

Prowadzi to zatem do wniosku, że sprzedawca biżuterii może w rozliczeniu uwzględnić koszty uzyskania przychodów, które jednak muszą zostać prawidłowo udokumentowane. Podatnik musi również pamiętać o konieczności wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem.

Przepisy ustawy PIT nie przewidują żadnych szczególnych wymogów, jeżeli chodzi o prowadzenie ewidencji dla podmiotów korzystających z działalności nierejestrowanej. Z pewnością podatnik takową ewidencję powinien mieć, aby monitorować miesięczny limit przychodów; ewidencja taka może być prowadzona w dowolnej formie.

Warto także wskazać, że choć podatek jest obliczany od dochodu, to jednak dla ustalania miesięcznego limitu działalności nierejestrowanej bierzemy pod uwagę przychód.

Przykład 1.

Osoba fizyczna prowadzi działalność w zakresie sprzedaży własnoręcznie robionej biżuterii. W sierpniu zakupiła materiały o wartości 1000 zł. Wartość sprzedaży w sierpniu wyniosła 1600 zł. W konsekwencji miesięczny dochód to 600 zł. Jednakże dla potrzeb ustalania limitu bierzemy pod uwagę kwotę przychodu, czyli 1600 zł, co oznacza, że limit został przekroczony.

Końcowo wskażmy, że do opodatkowania dochodów z działalności nierejestrowanej znajduje zastosowanie skala podatkowa określona w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Sprzedaż biżuterii może być formą aktywności gospodarczej realizowaną poprzez działalność nierejestrowaną. Tego rodzaju przychód jest kwalifikowany jako przychód z innych źródeł.

Sprzedaż biżuterii w działalności nierejestrowanej a kasa fiskalna

Na gruncie podatku VAT działalność nierejestrowana nie jest traktowana jako osobna kategoria. Podmiot prowadzący działalność nierejestrowaną również jest podatnikiem podatku VAT.

To z kolei oznacza, że w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych pojawia się obowiązek związany z kasą fiskalną (art. 111 ust. 1 ustawy VAT).

Przy czym warto pamiętać, że istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od niego na mocy Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przy czym, jak czytamy w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. j), rozporządzenia zwolnień nie stosuje się do dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ustawy VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a) ustawy VAT obowiązkowemu opodatkowaniu VAT podlegają podatnicy dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy.

W załączniku tym wymieniono m.in.:

 • CN 7113 – artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;
 • CN ex 7114 – artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:
  • dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne;
  • wyrobów kultu religijnego.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Nomenklatury Scalonej CN pozycje 7113, 7114 i 7115 nie obejmują artykułów, w których metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym stanowi tylko nieznaczny dodatek, taki jak drobny osprzęt lub niewielkie ozdoby (na przykład monogramy, okucia na obrzeżach). 

 1. Wyrażenie „metal szlachetny” oznacza srebro, złoto i platynę.
 2. Wyrażenie „platyna” oznacza platynę, iryd, osm, pallad, rod i ruten.

W pozycji 7113 wyrażenie „artykuły biżuteryjne lub jubilerskie” oznacza:

 1. wszelkie małe przedmioty zdobiące człowieka (na przykład pierścionki, bransoletki, naszyjniki, brosze, kolczyki, łańcuszki do zegarków, wisiorki, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do kołnierzyków, medaliki lub insygnia religijne lub inne) oraz 
 2. artykuły osobistego użytku, w rodzaju normalnie noszonych w kieszeni, w torebce lub na sobie (na przykład cygarnice lub papierośnice, tabakierki, pudełka na cukierki lub tabletki, puderniczki, portmonetki na łańcuszku lub różańce).

Te artykuły mogą być łączone lub w zestawie na przykład z perłami naturalnymi lub hodowlanymi, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, skorupą żółwia, macicą perłową, kością słoniową, bursztynem naturalnym lub odtworzonym, gagatem lub koralem.

W pozycji 7114 wyrażenie „artykuły jubilerskie ze złota lub srebra” obejmuje takie artykuły, jak ozdoby, zastawę stołową, przybory toaletowe, przybory do palenia i pozostałe artykuły użytku domowego, biurowego lub religijnego.

Suma powyższych regulacji prowadzi do wniosku, że wyłącznie w przypadku sprzedaży biżuterii zawierającej metale szlachetne w postaci złota, srebra i platyny konieczne jest posiadanie kasy rejestrującej.

Natomiast osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną, w ramach której sprzedaje biżuterię z innych wyrobów niż wspomniane metale szlachetne, ma możliwość skorzystania z dostępnych zwolnień od obowiązku posiadania kasy rejestrującej.

Biżuteria zawierająca inne elementy niż złoto, srebro i platynę nie wyklucza możliwości rezygnacji z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży towaru z uwagi na dostępne zwolnienia wynikające z rozporządzenia w tym zakresie.

Reasumując, sprzedaż biżuterii może odbywać się w ramach działalności nierejestrowanej. Dodatkowo jeśli biżuteria nie zawiera w sobie metali szlachetnych w rozumieniu ustawy VAT, to możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów