0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż internetowa a kasy fiskalne i związane z nią zwolnienia

Wielkość tekstu:

Sprzedaż internetowa i kasa fiskalna - charakterystyka ogólna

Obowiązuje kara za nierejestrowanie obrotu pochodzącego z takiej branży, jak sprzedaż internetowa, za pomocą kasy fiskalnej – grzywna do 180 stawek dziennych. Dodatkowo naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala – za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W przypadku niezależnego od podatnika braku kasy rejestrującej, ten zobowiązany jest do posiadania rezerwowej kasy, a jeśli takiej nie posiada, nie może dokonywać sprzedaży. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu mają możliwość odliczenia od podatku kwotę każdego zakupu kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu, ale nie więcej niż 700 zł.

Warunki jakie musi spełnić podatnik, aby być zwolnionym z obowiązku stosowania kasy rejestrującej:

 • wysyłkowa dostawa towaru nieobjęta limitem;
 • świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 • z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję musi wynikać, jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata;
 • wnioskodawca musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić dane osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego (na ich rzecz dokonano wysyłki towarów);
 • wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania usług przed 1 stycznia 2009 r. oraz przed 1 stycznia 2010 r.;
 • limit kwoty uprawniającej do zwolnienia poza sprzedażą wysyłkową wynosi do 40 tys. zł, który należy połączyć ze zwolnieniem ze sprzedaży wysyłkowej.

Zwolnienia nie dotyczą:

 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;
 • dostawy sprzętu fotograficznego z wyjątkiem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego;
 • dostawy sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyjątkiem anten, lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem;
 • dostawy nagranych z zapisanymi danymi lub pakietami oprogramowania komputerowego płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, dyskietek, kart pamięci i kartridżów;
 • odbioru osobistego towaru i zapłacenie za niego dopiero po uprzednim jego sprawdzeniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów