0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż kosmetyków zawierających alkohol - oznaczenia GTU

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kody GTU służą do oznaczania w deklaracjach podatkowych oraz ewidencjach podatku VAT określonych towarów oraz usług. Przepisy dotyczące kodów GTU weszły w życie 1 października 2020 roku, jednakże cały czas podatnicy mają sporo wątpliwości co do poprawnego oznaczania sprzedawanych towarów oraz usług. W kontekście przepisów odnoszących się do GTU zastanowimy się, w jaki sposób należy oznaczać sprzedaż kosmetyków zawierających alkohol.

Czym są kody GTU?

Analizowane przez nas zagadnienie reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Od razu podkreślmy, że obowiązek stosowania kodów GTU dotyczy składanych przez podatników deklaracji w formie elektronicznych plików JPK_VAT. To w deklaracji podatnik odpowiednio oznacza konkretne towary oraz usługi. Podatnicy nie mają obowiązku stosowania kodów GTU na wystawianych dla kontrahentów fakturach. 

Dla towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, natomiast dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem ewidencja na potrzeby podatku VAT zawiera następujące oznaczenia dotyczące:

1. dostawy:

 1. napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „01”,
 2. towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy – oznaczenie „02”,
 3. oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją – oznaczenie „03”,
 4. wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „04”,
 5. odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „05”,
 6. urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „06”,
 7. pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 – oznaczenie „07”,
 8. metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „08”,
 9. leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne – oznaczenie „09”,
 10. budynków, budowli i gruntów – oznaczenie „10”;

2. świadczenia usług:

 1. w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – oznaczenie „11”.
 2. o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych – oznaczenie „12”,
 3. transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 – oznaczenie „13”.

Kodami GTU należy oznaczać towary oraz usługi w momencie wypełniania deklaracji podatkowej JPK_VAT. Rozporządzenie przewiduje 13 kategorii kodów stosowanych do określonych towarów oraz usług.

Sprzedaż kosmetyków zawierających alkohol

Jak możemy zauważyć, w kodzie GTU 01 wymieniono dostawę napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Zdarza się, że podatnik wykonuje sprzedaż kosmetyków zawierających alkohol. W związku z tym pojawia się pytanie, czy podatnicy dokonujący odpłatnej dostawy kosmetyków powinni oznaczać, w składanych deklaracjach, sprzedawane produkty kodem 01?

W celu wyjaśnienia tego problemu należy wskazać, że na podstawie przepisów ustawy o podatku akcyzowym napojem alkoholowym w postaci alkoholu etylowego są nie tylko wyroby przeznaczone do spożycia przez ludzi, lecz także wszelkie wyroby zawierające w swoim składzie alkohol etylowy, niezaliczane do innych napojów alkoholowych (piwa, wina, napojów pośrednich), nawet jeśli tylko stanowią część innego wyrobu oznaczonego innym kodem CN. 

W myśl art. 93 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Definicja alkoholu etylowego dla potrzeb podatku akcyzowego jest bardzo szeroka i obejmuje między innymi wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj., ujęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej. W efekcie, dla potrzeb akcyzy na przykład skażony alkohol etylowy zawarty w wyrobach takich jak perfumy, kosmetyki czy płyny do dezynfekcji nadal wypełnia ustawową definicję alkoholu etylowego, chociaż jest niezdatny do spożycia.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że kod GTU „01” stosuje się wyłącznie do dostaw napojów alkoholowych zawierających alkohol etylowy, a nie do dostaw wszelkich produktów zawierających w swoim składzie alkohol etylowy. W przypadku kodu GTU "01" wyklucza się więc sprzedaż kosmetyków zawierających alkohol. 

W konsekwencji obowiązkowemu oznaczeniu kodem GTU „01” podlegają tylko wyroby alkoholowe przeznaczone do spożycia, a za taki nie mogą być uznane kosmetyki. 

Tak samo stwierdził też Dyrektor KIS w interpretacji z 19 listopada 2020 roku o numerze 0114-KDIP1-3.4012.576.2020.1.JG. W przywołanym piśmie organ wprost wskazał, że obowiązek oznaczania w ewidencji dostawy towarów należących do grupy GTU „01” dotyczy wyłącznie dostawy napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia. Oznaczenie to nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży produktów takich jak np. perfumy, kosmetyki czy też płyny do dezynfekcji, a więc produktów zawierających w swoim składzie alkohol skażony, tj. alkohol nieprzeznaczony do spożycia.

Sprzedaż kosmetyków zawierających alkohol w swoim składzie, nie obliguje podatnika do stosowania w oznaczeniach kodu GTU „01”. Kod ten jest bowiem wykorzystywany wyłącznie co do dostawy napojów alkoholowych przeznaczonych do konsumpcji(spożycia).

W konsekwencji w przypadku sprzedaży kosmetyków zawierających alkohol możemy jednoznacznie wskazać, że podatnicy nie mają obowiązku oznaczania dokonanej sprzedaży kodami GTU „01”.

W najbliższym czasie należy spodziewać się zwiększonej liczby interpretacji podatkowych dotyczących wątpliwości związanych z prawidłowym oznaczaniem kodami GTU różnych towarów oraz usług.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów