0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż towaru nieprzywiezionego do Polski - rozliczenie VAT i PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonują zakupów w różnych krajach. Zazwyczaj są one podyktowane korzystną ceną. Często kupują towary w celu ich przywiezienia do kraju i dokonania ich sprzedaży. W niektórych jednak przypadkach na zakupione towary przedsiębiorcy znajdują nabywcę poza krajem. Tym samym nie są one przywożone do kraju. Przedsiębiorcy zastanawiają się, jak rozliczyć powyższą transakcję. Jak rozliczyć sprzedaż towaru nieprzywiezionego do Polski? Przeczytaj artykuł!

Sprzedaż towaru nieprzywiezionego do Polski a opodatkowanie VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług – dalej: ustawa o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów,
  3. import towarów na terytorium kraju,
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W ustawie o podatku VAT czytamy, że przez terytorium kraju – stosownie – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez terytorium Unii Europejskiej rozumie się terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej (patrz art. 2 pkt 3 ustawy o VAT).

Natomiast ilekroć jest mowa o terytorium państwa trzeciego, rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej. 

Przez dostawę towarów, o której mowa powyżej, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Z powyższych przepisów wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. dostawa towarów, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem dostawy jest terytorium kraju w rozumieniu ustawy. Tym samym, jeśli dokonujemy transakcji poza terytorium kraju, nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają tylko te czynności, które zostaną uznane za wykonane na terytorium kraju. W tym wypadku określenie miejsca świadczenia (dostawy) determinuje miejsce opodatkowania. Miejsce świadczenia wskazuje jednocześnie miejsce (kraj), w którym dana czynność winna zostać opodatkowana, stąd jego określenie jest szczególnie istotne w przypadku dostawy towarów, która odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych państw. W przypadku dostawy towarów miejsce świadczenia (opodatkowania) uzależnione jest od sposobu, w jaki realizowana jest ta dostawa.

Przykład 1.

Przedsiębiorca, czynny podatnik podatku VAT, prowadzi dużą firmę handlową. Produkty kupuje zazwyczaj w Chinach lub Tajlandii. Po zakupie towaru przywozi go do kraju i sprzedaje poprzez platformy sprzedaży osobom fizycznym. W marcu podatnik kupił znaczną ilość towaru w Tajlandii. Po zakupie zgłosił się do niego podmiot z USA, który zaproponował zakup całej partii towaru. Przedsiębiorca uznał, że sprzedaż towarów w Tajlandii na rzecz podmiotu z USA przyniesienie mu znacznie większy dochód. Sprzedał podmiotowi z USA zakupione towary. Zastanawia się, czy powyższa transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

W analizowanym przypadku zarówno sprzedaż, jak i zakup zostały dokonane poza terytorium kraju. Tym samym podatnik nie musi od powyższych transakcji rozliczać podatku VAT w Polsce. W takim przypadku nie mamy bowiem do czynienia ani z importem, ani z eksportem towarów. 

Przykład 2.

Przedsiębiorca, czynny podatnik podatku VAT, kupił w Niemczech towar. Nie został on przywieziony do kraju. Zakupił go inny podmiot z Niemiec. Przedsiębiorca wystawił fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie” dla podatnika z Niemiec. Czy taka dostawa powinna być rozliczona w JPK_V7?

W tym przypadku na pewno nie dochodzi do WNT, ponieważ towar nie jest przywieziony do Polski. Ponadto podatnik nie dokonuje także WDT. Towar cały czas pozostaje na terenie Niemiec. Podatnik czynny z Niemiec jest obowiązany do rozliczenia podatku od zakupu towarów. Tym samym polski przedsiębiorca słusznie wystawił fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie”, bez kwoty podatku VAT. Powyższą dostawę należy wykazać w JPK_V7 jako dokonaną poza granicami kraju. Wykazujemy ją za miesiąc, w którym miała ona miejsce.

Sprzedaż towaru poza krajem a podatek dochodowy

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej: ustawa o CIT – podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W świetle zapisów ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Przykład 3.

Przedsiębiorca prowadzi dużą firmę handlową. Produkty kupuje zazwyczaj w Indiach. Po zakupie towaru przywozi go do kraju i sprzedaje poprzez platformy sprzedaży osobom fizycznym. W marcu kupił znaczną ilość towaru w Indiach. Po zakupie okazało się,  że towar nie spełnia oczekiwań przedsiębiorcy. W związku z tym, aby nie zwiększać kosztów, sprzedał towary innemu podmiotowi w Indiach. Nie prowadzi on działalności na terenie Indii Czy taka transakcja powoduje powstanie przychodu u podatnika?

W tym przypadku na pewno przychody i koszty związane z transakcją winny zostać doliczone do przychodów i kosztów osiąganych w kraju. W związku z tym podatnik dochód w powyższej operacji gospodarczej opodatkowuje w kraju.

Tutaj należy przypomnieć, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT wolne od podatku są dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników określonych w art. 3 ust. 1, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi.

W przypadku osiągania przychodów należy przeanalizować zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy polską a drugim państwem. 

Ponadto należy przeanalizować, czy podatnik w drugim państwie nie prowadzi zakładu.

Ilekroć w ustawie o CIT mowa o zagranicznym zakładzie – oznacza to:

  • stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych;
  • plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa;
  • osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje – chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Podsumowując, co do zasady wszystkie dochody podatnika są opodatkowane w naszym kraju bez względu na to, gdzie je uzyskuje. Jednak przed ich opodatkowaniem należy dokładnie przeanalizować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz sprawdzić, czy podatnik w danym kraju nie ma zakładu w rozumieniu ustawy o CIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów