0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu a opodatkowanie w działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele podatników zastanawia się jakie panują zasady w przypadku wykupu prywatnego z leasingu w celu dalszej odsprzedaży. W artykule przedstawiamy, jak jest rozliczana sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu po zmianach obowiązujących od 2022 roku. Odpowiemy również na pytanie, czy decydując się na leasing opłaca wykup auta na cele prywatne!

Sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu na gruncie PIT od stycznia 2022 roku

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT przychodami z działalności są również przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu.

Z kolei jak stanowi art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, zwolnienie z opodatkowania sprzedaży po upływie pół roku od wykupu na cele prywatne nie dotyczy składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19. Ich sprzedaż przed upływem 6 lat od końca miesiąca, w którym zostały wycofane z działalności, w tym wykupione z leasingu na cele prywatne, stanowi przychód z działalności.

Powyższe oznacza, że od 2022 roku przychód ze sprzedaży poleasingowego samochodu wykupionego do majątku osobistego jest uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynie 6 lat.

Aby podatnik nie był zobowiązany płacić podatku od dochodu ze sprzedaży w ramach działalności, musi poczekać 6 lat od wycofania samochodu z firmy.

Przykład 3.

Pan Henryk prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której w styczniu 2018 roku wziął samochód w leasing operacyjny. W lutym 2023 roku przedsiębiorca zdecydował się na prywatny wykup samochodu i niewprowadzanie pojazdu na stan firmy. W maju 2023 roku pan Henryk dokonał sprzedaży samochodu. Czy jest zobligowany do wykazania przychodu?

Tak, pan Henryk wykazuje przychód z działalności od sprzedaży samochodu poleasingowego, bowiem sprzedaż następuje przed upływem 6 lat od wycofania pojazdu z działalności.

Przykład 4.

Pani Genowefa prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której w styczniu 2021 roku wzięła samochód w leasing operacyjny. Ustaliła z leasingodawcą, że wykup odbędzie się na nią jako osobę prywatną ponieważ pani Genowefa nie chce ujmować pojazdu w majątku firmowym. Wykup będzie miał miejsce 31 maja 2023 roku. W którym roku musi Pani Genowefa sprzedać samochód aby była sprzedaż nieopodatkowana?

Sprzedaż musiałaby się odbyć najwcześniej w czerwcu 2029 roku.

Co ważne, nowe regulacje odnoszą się do kwestii sprzedaży (odpłatnego zbycia) poleasingowego samochodu. Decydując się np. na obdarowanie takim pojazdem krewnych po stronie przedsiębiorcy, nie wystąpi obowiązek wykazania przychodu.

Sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu na gruncie PIT do końca 2021 roku

Dotychczas przepisy podatkowe nie precyzowały wprost zasad rozliczania przychodu ze sprzedaży samochodu, który został wykupiony z leasingu operacyjnego przez przedsiębiorcę na cele prywatne. Sam fakt niejednokrotnie wzbudzał wśród przedsiębiorców i księgowych wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń na gruncie PIT. Stąd Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał w tym zakresie szereg interpretacji podatkowych, które były przychylne podatnikom i pozwalały na nieuznawanie takiego przychodu jako przychodu z działalności.

Potwierdzenie powyższego można znaleźć w:

  • Interpretacji Szefa KAS z 7 lipca 2021 roku o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.477.2021.1.MD, gdzie przeczytamy:

„[...] Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawczynię w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku tej działalności, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Wówczas skutki podatkowe sprzedaży takiego samochodu należy rozważyć pod kątem powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy, czyli odpłatnego zbycia rzeczy. W konsekwencji planowana sprzedaż samochodu nie będzie skutkować powstaniem przychodu z tego źródła, skoro nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie. Wobec powyższego obowiązek podatkowy nie powstanie, ponieważ zbycie samochodu będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tego samochodu [...]”.

  • Interpretacji Szefa KAS z 17 września 2021 roku o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.610.2021.1.MAP, w której wskazuje:

„[...] Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód, o którym mowa we wniosku, nie będzie stanowił składnika majątku firmy, wymienionego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Sprzedaż tego samochodu należy rozpatrywać zatem pod kątem możliwości powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu osobowego będzie miało miejsce – tak jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym – po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie (wykup z leasingu) [...]”.

Reasumując, do końca 2021 roku podatnik dokonujący sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne jest zobligowany do wykazania ewentualnego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli sprzedaż następuje przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której w lutym 2017 roku wziął samochód w leasing operacyjny. W marcu 2021 roku przedsiębiorca zdecydował się na prywatny wykup samochodu i niewprowadzanie pojazdu na stan firmy. W listopadzie 2021 roku pan Jan sprzedał samochód. Czy jest zobowiązany do wykazania przychodu?

Nie, pan Jan nie wykazuje przychodu z działalności, gdyż wykup z leasingu nastąpił na cele prywatne. Co ważne, pan Jan nie wykazuje również przychodu ze zbycia rzeczy, bowiem od wykupu upłynęło ponad 6 miesięcy.

Przykład 2.

Pani Hanna prowadzi własną firmę, w ramach której w lipcu 2017 roku wzięła samochód w leasing operacyjny. W lipcu 2021 roku zdecydowała się na prywatny wykup samochodu i niewprowadzanie pojazdu na stan firmy. W grudniu 2021 roku podjęła decyzję o dokonaniu sprzedaży samochodu. Czy pani Hanna jest zobligowana do wykazania przychodu?

Pani Hanna nie wykazuje przychodu ze sprzedaży samochodu jako przychodu z działalności. Niemniej jednak ze względu na fakt, że sprzedaż następuje przed upływem 6 miesięcy od wykupu, pani Hanna zobowiązana jest do wykazania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy.

Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy zgodnie z przepisami obowiązującym do końca 2021 roku podlegał wykazaniu w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym miała miejsce sprzedaż poleasingowego samochodu przed upływem 6 miesięcy od momentu wykupu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów