Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu na gruncie PIT – Polski Ład

W połowie listopada prezydent podpisał ustawę wprowadzającą szereg zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu. Zdecydowana większość z nich zacznie obowiązywać już z początkiem stycznia 2022 roku. Szczególną uwagę przedsiębiorców przykuwają modyfikacje w zakresie regulowania sprzedaży samochodu pochodzącego z leasingu. Sprawdzimy, jak będzie rozliczana sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu do majątku prywatnego po zmianach w Polskim Ładzie.

Sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu na gruncie PIT – dotychczasowe wątpliwości i zasady rozliczeń

Obecnie przepisy podatkowe nie precyzowały wprost zasad rozliczania przychodu ze sprzedaży samochodu, który został wykupiony z leasingu operacyjnego przez przedsiębiorcę na cele prywatne. Sam fakt niejednokrotnie wzbudzał wśród przedsiębiorców i księgowych wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń na gruncie PIT. Stąd Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał w tym zakresie szereg interpretacji podatkowych, które były przychylne podatnikom i pozwalały na nieuznawanie takiego przychodu jako przychodu z działalności.

Potwierdzenie powyższego można znaleźć w:

  • Interpretacji Szefa KAS z 7 lipca 2021 roku o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.477.2021.1.MD, gdzie przeczytamy:

„[...] Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie wykorzystywany przez Wnioskodawczynię w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku tej działalności, wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Wówczas skutki podatkowe sprzedaży takiego samochodu należy rozważyć pod kątem powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) tej ustawy, czyli odpłatnego zbycia rzeczy. W konsekwencji planowana sprzedaż samochodu nie będzie skutkować powstaniem przychodu z tego źródła, skoro nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie. Wobec powyższego obowiązek podatkowy nie powstanie, ponieważ zbycie samochodu będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tego samochodu [...]”.

  • Interpretacji Szefa KAS z 17 września 2021 roku o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.610.2021.1.MAP, w której wskazuje:

„[...] Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powyższe przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód, o którym mowa we wniosku, nie będzie stanowił składnika majątku firmy, wymienionego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Sprzedaż tego samochodu należy rozpatrywać zatem pod kątem możliwości powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z odpłatnego zbycia rzeczy. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu osobowego będzie miało miejsce – tak jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym – po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie (wykup z leasingu) [...]”.

Reasumując, do końca 2021 roku podatnik dokonujący sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne jest zobligowany do wykazania ewentualnego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli sprzedaż następuje przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup.

Przykład 1.

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której w lutym 2017 roku wziął samochód w leasing operacyjny. W marcu 2021 roku przedsiębiorca zdecydował się na prywatny wykup samochodu i niewprowadzanie pojazdu na stan firmy. W listopadzie 2021 roku pan Jan sprzedał samochód. Czy jest zobowiązany do wykazania przychodu?

Nie, pan Jan nie wykazuje przychodu z działalności, gdyż wykup z leasingu nastąpił na cele prywatne. Co ważne, pan Jan nie wykazuje również przychodu ze zbycia rzeczy, bowiem od wykupu upłynęło ponad 6 miesięcy.

Przykład 2.

Pani Hanna prowadzi własną firmę, w ramach której w lipcu 2017 roku wzięła samochód w leasing operacyjny. W lipcu 2021 roku zdecydowała się na prywatny wykup samochodu i niewprowadzanie pojazdu na stan firmy. W grudniu 2021 roku podjęła decyzję o dokonaniu sprzedaży samochodu. Czy pani Hanna jest zobligowana do wykazania przychodu?

Pani Hanna nie wykazuje przychodu ze sprzedaży samochodu jako przychodu z działalności. Niemniej jednak ze względu na fakt, że sprzedaż następuje przed upływem 6 miesięcy od wykupu, pani Hanna zobowiązana jest do wykazania przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy.

Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym miała miejsce sprzedaż poleasingowego samochodu przed upływem 6 miesięcy od momentu wykupu.

Sprzedaż samochodu wykupionego prywatnie z leasingu na gruncie PIT po zmianach w Polskim Ładzie

Ze względu na powyższe częste działania podatników, którzy świadomie wykupywali samochody z leasingu na cele prywatne, by później sprzedać je po upływie 6 miesięcy bez podatku, Ministerstwo Finansów uznało taką praktykę za działania na pograniczu prawa i postanowiło zmienić regulacje w tym zakresie.

W ramach ustawy „Polski Ład” rozbudowany został art. 10 ust. 2 ustawy o PIT, w którym dodano pkt 4 oraz art. 14 ust. 2, w którym z kolei ustawodawca dodał pkt 19.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT przychodami z działalności są również przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu.

Z kolei jak stanowi art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, zwolnienie z opodatkowania sprzedaży po upływie pół roku od wykupu na cele prywatne nie dotyczy składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19. Ich sprzedaż przed upływem 6 lat od końca miesiąca, w którym zostały wycofane z działalności, w tym wykupione z leasingu na cele prywatne, stanowi przychód z działalności.

Powyższe oznacza, że od 2022 roku przychód ze sprzedaży poleasingowego samochodu wykupionego do majątku osobistego będzie uznawany za przychód z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd zostanie wycofany z działalności i dniem jego zbycia nie upłynie 6 lat.

Aby podatnik nie był zobowiązany płacić podatku od dochodu ze sprzedaży w ramach działalności, będzie musiał poczekać 6 lat od wycofania samochodu z firmy.

Jak wskazuje art. 51 ustawy „Polski Ład”, powyższe przepisy mają zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku.

Przykład 3.

Pan Henryk prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której w styczniu 2018 roku wziął samochód w leasing operacyjny. W lutym 2022 roku przedsiębiorca zdecydował się na prywatny wykup samochodu i niewprowadzanie pojazdu na stan firmy. W listopadzie 2022 roku pan Henryk dokonał sprzedaży samochodu. Czy jest zobligowany do wykazania przychodu?

Tak, pan Henryk wykazuje przychód z działalności od sprzedaży samochodu poleasingowego, bowiem sprzedaż następuje przed upływem 6 lat od wycofania pojazdu z działalności.

Co ważne, nowe regulacje odnoszą się do kwestii sprzedaży (odpłatnego zbycia) poleasingowego samochodu. Decydując się np. na obdarowanie takim pojazdem krewnych po stronie przedsiębiorcy, nie wystąpi obowiązek wykazania przychodu.