0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stacja ładowania pojazdów na gruncie podatku od nieruchomości

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z uwagi na coraz większą popularność stacji ładowania pojazdów elektrycznych warto zastanowić się nad kwestiami podatkowymi. Czy stacja ładowania pojazdów podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Zapraszamy do naszej analizy w tym zakresie.

Stacja ładowania pojazdów a

Na wstępie musimy sięgnąć do treści ustawy o elektromobilności oraz paliwach alternatywnych i do zawartych tam definicji legalnych.

Po pierwsze zgodnie z art. 2 pkt 17 ww. ustawy przez punkt ładowania rozumie się urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu.

Natomiast w świetle art. 2 pkt 27 ww. ustawy przez stację ładowania rozumie się:

  1. urządzenie budowlane obejmujące co najmniej jeden punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub
  2. wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy

– wyposażone w oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania, wraz ze stanowiskami postojowymi, których liczba odpowiada liczbie punktów ładowania umożliwiających jednoczesne świadczenie tej usługi, oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy prawo energetyczne. Jeżeli powyższe kwestie chcemy odnieść do tematyki podatkowej, to trzeba wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

  • budynki – rozumiane jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
  • budowle – rozumiane jako obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Z powyższego wynika zatem, że podatek od nieruchomości dotyczy obiektów budowlanych, przez które należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

W konsekwencji możemy stwierdzić, że podatkowi od nieruchomości nie podlega punkt ładowania pojazdów elektrycznych, ponieważ nie spełnia on kryteriów obiektu budowlanego. 

Punkt ładowania pojazdów elektrycznych jest urządzeniem, które nie zostało objęte zakresem przedmiotowym podatku od nieruchomości.

Stacja ładowania pojazdu jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Inaczej natomiast prezentuje się kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji ładowania pojazdów. W tym bowiem przypadku podatek od nieruchomości może wystąpić.

Zgodnie z definicją wynikającą z ustawy o elektromobilności oraz paliwach alternatywnych stacja ładowania pojazdów to urządzenie budowlane.

Jak możemy przeczytać w art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane urządzenia budowlane to urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Tym samym stacja ładowania pojazdów stanowiąca osobny obiekt budowlany, która to dodatkowo jest połączona z gruntem poprzez fundament, spełnia kryteria budowli podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Należy bowiem wskazać, że w myśl art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia – jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

W świetle powyższych wyjaśnień możemy zatem wyróżnić dwa przypadki.

Po pierwsze sytuację, w której stacja ładowania pojazdów zostaje „wbudowana” w istniejący budynek. W takim przypadku sama stacja ładowania pojazdów nie jest osobnym przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Drugi przypadek to samodzielna stacja ładowania pojazdów połączona z fundamentem. W takich okolicznościach mamy do czynienia z osobną budowlą, która podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Dodatkowo warto podkreślić, że nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wszelkie rodzaju przenośne stacje ładowania pojazdów. Z uwagi na brak stałego związania z gruntem i brak fundamentów pod takie urządzenie nie jest spełniony warunek przewidziany dla budowli.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zajmujący się działalnością w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych zakupił trzy stacje ładowania pojazdów:

  • przenośną stację ładowania pojazdów;
  • stację ładowania pojazdów, która została wbudowana w ścianę jego firmowego budynku;
  • stację ładowania pojazdu posadowioną na fundamencie.

W takich okolicznościach wyłącznie w ostatnim przypadku wystąpi odrębny obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od budowli.

Należy pamiętać, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości będzie wyłącznie taka stacja ładowania pojazdów, która jest połączona z gruntem i stanowi osobny obiekt budowlany. Opodatkowaniu nie będzie podlegać punkt ładowania ani też stacja wbudowana w konstrukcję innego budynku.

Mając zatem powyższe na uwadze, należy wskazać, że zagadnienie opodatkowania stacji ładowania pojazdów jest tematem wielowątkowym. Trzeba bowiem pamiętać o konieczności odróżnienia stacji od punktu ładowania. Ponadto istotne jest określenie, czy stacja ładowania spełnia kryteria obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. W niektórych przypadkach stacja ładowania pojazdów jako budowla będzie jednak podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów