0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Hulajnoga elektryczna – czy może być kosztem ?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnim czasie doskonałą alternatywą dla samochodów, rowerów i skuterów stała się hulajnoga elektryczna. Bez wątpienia ten środek transportu pozwalana sprawniejsze przemieszczanie się w zatłoczonych miastach. Czy zatem możliwe jest, by jej zakup przez przedsiębiorcę znalazł się w kosztach firmowych? Omawiamy w artykule.

Co uważa się za koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszt uzyskania przychodu można uznać wydatek, który poniesiony został w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 wspomnianej ustawy.

Przy tym należy pamiętać, że to przedsiębiorca w razie ewentualnej kontroli urzędu skarbowego musi wykazać związek poniesionego kosztu z działalnością gospodarczą. Nie zawsze można w jednoznaczny sposób stwierdzić, że dany wydatek może być kosztem podatkowym. W takich sytuacjach warto złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Kosztem uzyskania przychodu nie są m.in.:

  • wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

  • wydatki na spłatę kredytu,

  • odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów,

  • podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn,

  • koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań,

  • koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych,

  • odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wiele innych

Hulajnoga elektryczna w działalności gospodarczej

Hulajnoga elektryczna jest urządzeniem osobistego transportu, która pozwala na osiągnięcie prędkości nawet do 25 km/h. W związku z tym wielu przedsiębiorców zastanawia się nad jej zakupem. Czy zatem zakup hulajnogi elektrycznej na firmę może stać się kosztem uzyskania przychodu?

Hulajnoga elektryczna nie została wymieniona w zamkniętym katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz może być doskonałym „środkiem transportu” wykorzystywanym m.in. w celu dojazdu do własnej firmy, klienta czy kontrahenta. Ponadto łatwiej za jej pomocą uniknąć korków w godzinach szczytu. Więc jeżeli istnieje zasadność wykorzystywania hulajnogi elektrycznej tylko w działalności oraz jej zakup został właściwie udokumentowany (fakturą lub rachunkiem), to może stanowić ona co do zasady dla podatnika koszt firmowy.

Potwierdzeniem uznania hulajnogi za koszt uzyskania przychodu jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 7 sierpnia 2019 r., o sygn. 0112-KDIL3-3.4011.242.2019.2.TW, w której czytamy, że:
„(...) wydatek na zakup hulajnogi, która będzie używana przez Wnioskodawcę tylko dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, może być bezpośrednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym jest możliwe zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym dokonano zakupu hulajnogi elektrycznej”.

Mimo pozytywnej interpretacji warto zadbać, aby w trakcie kontroli podatkowej zakupiona hulajnoga na cele działalności gospodarczej nie została uznana za przedmiot służący zaspokajaniu osobistych potrzeb właściciela czy członków jego rodziny, przez co jej zakup mógłby zostać zakwestionowany przez urząd skarbowy.

W związku z tym, że hulajnoga według Kodeksu drogowego nie jest pojazdem osobowym, to koszty związane z jej eksploatacją nie muszą być limitowane, tak jak w przypadku samochodów osobowych. Wydatki z nią związane ujmuje się więc w pełnej wysokości.

Zakup hulajnogi elektrycznej nie wyklucza posiadania samochodu osobowego i odwrotnie. Istotne jest tylko uzasadnienie posiadania obu środków transportu w logiczny sposób (w jaki sposób oraz w jakim celu obydwa środki transportu wykorzystywane są w działalności.), by wydatek nie został zakwestionowany w trakcie kontroli podatkowej.

Hulajnoga elektryczna – jak zakwalifikować wydatek?

Co do zasady, w zależności od sposobu finansowania, wartości i okresu użytkowania hulajnoga elektryczna może być:

  • wprowadzona do ewidencji środków trwałych,
  • wprowadzona bezpośrednio do kosztów podatkowych,
  • wykorzystywana na podstawie umowy leasingu operacyjnego lub finansowego.

W sytuacji, gdy hulajnoga spełnia definicję środka trwałego i jej wartość przekracza 10 000 zł (netto w przypadku vatowców, brutto w przypadku nievatowców), a okres użytkowania będzie trwał ponad rok, to przedsiębiorca powinien wprowadzić hulajnogę do ewidencji środków trwałych. Wówczas kosztem podatkowym będą dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Natomiast jeżeli wartość zakupionej elektrycznej hulajnogi nie przekracza 10 000 zł (netto dla czynnych podatników VAT, brutto w przypadku nievatowców), podatnik nie ma obowiązku wprowadzenia hulajnogi do ewidencji środków trwałych. Jeśli więc jej zakup podatnik uzna za koszt uzyskania przychodu, to księguje się go do 13. kolumny KPiR – Pozostałe wydatki.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca wykorzystuje hulajnogę elektryczną w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, może całą wartość powstałych rat leasingowych powiększonych o ewentualne koszty manipulacyjne i prowizje na podstawie otrzymanej od leasingodawcy faktury, wprowadzić do kosztów firmowych. W leasingu operacyjnym sprzęt, którego dotyczy umowa, pozostaje we własności leasingodawcy do momentu jego wykupu przez leasingobiorcę.

Natomiast, w przypadku, gdy elektryczna hulajnoga będzie wykorzystywana w działalności na podstawie umowy leasingu finansowego, to w momencie zawarcia umowy hulajnoga zostaje wprowadzona do ewidencji środków trwałych. W tym przypadku kosztem firmowym będą comiesięczne odpisy amortyzacyjne oraz z otrzymanej faktury do leasingodawcy odsetki od części podstawowej raty.

W sytuacji gdy zakup hulajnogi elektrycznej służy wyłącznie działalności opodatkowanej, podatnikowi przysługuje pełne odliczenie VAT od jej zakupu oraz wydatków eksploatacyjnych.

Jak zaksięgować zakup w systemie wFirma.pl?

Hulajnoga elektryczna jako środek trwały

W celu wprowadzenia hulajnogi elektrycznej do ewidencji środków trwałych na podstawie faktury w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT), gdzie jako rodzaj wydatku wybieramy ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić wymagane pola zgodnie z fakturą, a dodatkowo dokonać wyboru Kategorii (KŚT), system automatycznie podpowie stawkę amortyzacji.

Hulajnoga elektryczna - czy może stanowić koszt uzyskania przychodu?

Hulajnoga elektryczna jako koszt uzyskania przychodu

W celu zaksięgowania wydatku na zakup elektrycznej hulajnogi spełniającej definicję kosztu uzyskania przychodu w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT(BEZ VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola zgodnie z otrzymaną fakturą.

Hulajnoga elektryczna - prawidłowa ewidencja kosztu 

Hulajnoga elektryczna a leasing

W celu wprowadzenia raty leasingowej w systemie należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) » LEASING LUB DZIERŻAWA oraz uzupełnić dane z dokumentu. Zapisany wydatek trafi do rejestru VAT zakupu zgodnie z datą odbioru faktury oraz do 13. kolumny księgi przychodów i rozchodów – pozostałe wydatki, zgodnie z datą jej wystawienia.

Hulajnoga elektryczna - czy stanowi KUP?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów