0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Streaming a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedmiotem niniejszej analizy będzie zagadnienie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych działalności gospodarczej w postaci streamingu. Streaming to usługa polegająca na transmisji danych w sposób ciągły bez konieczności pobierania plików i ich zapisywania w pamięci danego urządzenia. W artykule zastanowimy się, czy streaming a ryczałt jest zasadną formą opodatkowania oraz jaka jest właściwa stawka ryczałtu!

Ryczałt ewidencjonowany a wybór odpowiedniego kodu PKD

W przeświadczeniu przedsiębiorców, aby skorzystać z danej stawki ryczałtu ewidencjonowanego, wystarczające jest wskazanie w rejestrze CEiDG odpowiedniego kodu PKD.

Należy podkreślić w sposób wyraźny, że takie podejście nie jest prawidłowe.

Analiza treści ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje, że przepisy tam obowiązujące odnoszą się do klasyfikacji PKWiU, a nie do kodów PKD.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy ilekroć jest mowa o działalności usługowej, oznacza to pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Jak czytamy w objaśnieniach do rozporządzenia w sprawie PKWiU (pkt 5.3.2), każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Możliwe jest również posiłkowanie się interpretacją Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie kwalifikacji usługi do odpowiedniego kodu PKWiU.

Zakwalifikowanie przez podatnika wykonywanej działalności do odpowiedniego grupowania PKWiU stanowi podstawę do ustalenia wysokości stawek podatkowych ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W konsekwencji pod względem prawa podatkowego nie ma znaczenia, jakie kody PKD podatnik wykaże w rejestrze CEiDG. Istotne znaczenie ma wyłącznie to, jakie faktycznie usługi wykonuje i jakie PKWiU jest do tych usług przyporządkowane.

Możliwość zastosowania odpowiedniej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie jest określana w oparciu o kody PKD, lecz w oparciu o faktycznie wykonywane usługi.

Streaming a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Streaming jako usługa nie został wymieniony w katalogu czynności wykluczających możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że ta forma opodatkowania jest możliwa, przy czym należy w prawidłowy sposób określić stawkę podatku.

W powyższym kontekście w pierwszej kolejności trzeba ustalić, jaki kod PKWiU może zostać przypisany do usług streamingowych.

W PKWiW 63.11.19.0 wymieniono „Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych”, które obejmują:

  • usługi kolokacji, tj. udostępnienie miejsca (w serwerowni lub szafie serwerowej) w ramach zabezpieczonego obiektu na umieszczenie serwerów i platform projektu (usługa obejmuje miejsce na sprzęt i oprogramowanie klienta, podłączenie do internetu lub innej sieci komunikacyjnej oraz rutynowy monitoring serwerów; klienci są odpowiedzialni za zarządzanie systemem operacyjnym, sprzętem i oprogramowaniem);
  • usługi przechowywania danych, tj. usługi zarządzania i administrowania przechowywaniem i sporządzaniem kopii danych, takie jak zdalne usługi sporządzania kopii, przechowywanie lub zarządzanie hierarchicznym przechowywaniem (migracja);
  • usługi zarządzania danymi, tj. bieżące zarządzanie i administrowanie uporządkowanym zasobem danych (usługi mogą obejmować sporządzanie modelowania danych, mobilizację danych, mapowanie/racjonalizacje danych, wybieranie danych i architekturę systemu);
  • strumieniową transmisję audio i wideo, tj. przesyłanie danych wideo i audio przez internet i dostarczanie usług powiązanych z przechowywaniem, produkcją (włącznie z kodowaniem) i utrzymanie strumienia wideo i audio w internecie;
  • pozostałe usługi hostingu dla technologii informacyjnych lub usługi zaopatrzenia w infrastrukturę, takie jak hosting aplikacji klienta, obróbka danych klienta i podział czasu komputera.

W powyższym grupowaniu mieści się usługa strumieniowej transmisji danych, co oznacza, że możliwe jest przyporządkowanie do niego usług streamingu. W tym przypadku stawka podatku wynosić będzie 8,5%.

Trzeba przy tym wskazać, że możliwe jest również inne przyporządkowanie.

Otóż zgodnie z PKWiU 59.11.25.0 grupowanie to obejmuje usługi przesyłania danych za pośrednictwem strumienia wideo przez internet.

Natomiast PKWiU 59.20.36.0 to usługi przesyłania strumieni audio danych przez internet. W oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i) ustawy w zakresie ww. grupowań PKWiU należy zastosować 15% stawkę ryczałtu.

Jak zatem wynika z przedstawionych wyjaśnień, właściwa kwalifikacja usług streamingowych do odpowiedniego kodu PKWiU nie jest prostym zadaniem. W zależności od okoliczności możliwe jest różne przyporządkowanie do kodów PKWiU, co w dalszej kolejności wpływa na różne stawki podatkowe.

Jak wyjaśnił WSA w Warszawie w wyroku z 18 sierpnia 2006 roku, III SA/Wa 1202/06, w przypadkach spornych dotyczących klasyfikowania do określonego grupowania PKWiU o rozstrzygnięcie sporu należy zwracać się do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego, względnie Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m.in. usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji, na podstawie wniosku podatnika, w którym zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej.

Usługi streamingu mogą zostać opodatkowane ryczałtem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Tego rodzaju usługi nie zostały wykluczone z tej formy opodatkowania. Problematyczne może natomiast okazać się ustalenie odpowiedniej stawki podatkowej.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że usługa streamingu to kolejny z wielu przypadków, w ramach których po stronie przedsiębiorców mogą pojawić się wątpliwości co do zastosowania odpowiedniej stawki podatku w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W celu uzyskania pewności najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie o wydanie wyjaśnienia przez urząd statystyczny.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów