0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu po likwidacji działalności a ryczałt

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego możliwe jest wykorzystywanie samochodów osobowych do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z zakończeniem działań firmy mogą pojawić się wątpliwości co do statusu prawnopodatkowego pozostałego samochodu oraz sposobu rozliczenia podatku od sprzedaży. Sprawdź, jak rozliczyć sprzedaż samochodu po likwidacji działalności w przypadku opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym!

Ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania działalności gospodarczej

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej jako formę opodatkowania mogą wybrać ryczałt ewidencjonowany.

Jak podaje art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Należy zatem zauważyć, że przepis odsyła bezpośrednio do treści ustawy PIT, a konkretnie do art. 14, który wymienia, jakiego rodzaju przysporzenia majątkowe stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy PIT przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

  1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie;
  2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia.

Warto zatem zwrócić uwagę, że powyższa regulacja jest stosowana również w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. To powoduje, że sprzedaż samochodu wykorzystywanego w firmie, który pozostał po likwidacji, podlega opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym tak samo jak zlikwidowana działalność gospodarcza.

Przykład 1.

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Na potrzeby firmowe wykorzystuje samochód osobowy. Działalność gospodarcza została zlikwidowana i po miesiącu podatnik sprzedał samochód stanowiący jego majątek prywatny. W takim przypadku zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy PIT sprzedaż powinna zostać rozliczona jako przychód z działalności gospodarczej opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym.

Sprzedaż polikwidacyjnego samochodu osobowego wykorzystywanego uprzednio w działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym na zasadach właściwych dla przedsiębiorców.

Okres opodatkowania sprzedaży polikwidacyjnych składników majątkowych wykorzystywanych w firmie

Z uwagi na fakt, że do działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym ma zastosowanie art. 14 ustawy PIT, należy również wziąć pod uwagę ust. 3 pkt 12 tego artykułu, który podaje, że nie uważa się za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

  1. pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej;
  2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz składników majątku, w wyniku otrzymania których Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów z ich odpłatnego zbycia

– jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki albo zmniejszenie udziału kapitałowego w takiej spółce, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Powoduje to, że opodatkowanie sprzedaży samochodu pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej występuje jedynie w określonym czasie wynoszącym 6 lat. Po tym czasie sprzedaż pojazdu jest wolna od podatku.

Przykład 2.

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Na potrzeby firmowe wykorzystuje samochód osobowy. Działalność gospodarcza została zlikwidowana i po 7 latach podatnik sprzedał samochód stanowiący jego majątek prywatny. W takim przypadku podatek z tytułu odpłatnego zbycia nie występuje.

Sprzedaż samochodu pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ryczałtu ewidencyjnego nie podlega opodatkowaniu po 6 latach, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji.

Sprzedaż samochodu po likwidacji działalności- jaką zastosować stawkę ryczłatu?

Jeśli jednak do odpłatnego zbycia samochodu dochodzi w okresie 6-letnim po likwidacji działalności gospodarczej, to podatnik musi liczyć się z koniecznością rozliczenia podatku z tego tytułu. 

Jak już wskazaliśmy, w takim przypadku konieczne będzie zastosowanie ryczałtu ewidencjonowanego, jednakże pojawia się pytanie o ustalenie właściwej stawki podatku.

W tym zakresie należy sięgnąć do treści art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku, gdzie możemy przeczytać, że 3-procentowa stawka ryczałtu ma zastosowanie do przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło 6 lat, będących:

  • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł;
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

W rezultacie podatnik jest w takich okolicznościach zobowiązany do odprowadzenia podatku według stawki 3% obliczanej od przychodu ze sprzedaży pojazdu.

Przykład 3.

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Na potrzeby firmowe wykorzystuje samochód osobowy. Działalność gospodarcza została zlikwidowana i po roku podatnik sprzedał samochód stanowiący jego majątek prywatny. Samochód został sprzedany za 10 000 zł. W konsekwencji podatnik jest zobowiązany do zapłaty 300 zł podatku.

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego przewidziana dla opodatkowania sprzedaży samochodu pozostałego po likwidacji działalności wynosi 3%.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że sprzedaż samochodu przez ryczałtowca po likwidacji działalności gospodarczej może podlegać opodatkowaniu tak jak przychód z działalności gospodarczej, jeżeli odpłatne zbycie będzie miało miejsce w ustawowo określonym czasie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów