0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wirtualnych przedmiotów a możliwość zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z uwagi na niższe stawki podatkowe wielu przedsiębiorców rozważa opodatkowanie swojej działalności ryczałtem ewidencjonowanym. Każdorazowo należy jednak zastanowić się nad dopuszczalnością tej formy opodatkowania. W naszym artykule przeanalizujemy, czy sprzedaż wirtualnych przedmiotów podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych!

Ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania

Ustawa o zryczałtowanym podatku określa wiele stawek podatkowych, które mają zastosowanie do danego rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Podkreślenia wymaga, że stawka podatkowa jest stosowana do uzyskanego przez podatnika przychodu, co oznacza, że w rozliczeniu podatnik nie może uwzględnić kosztów uzyskania przychodów.

Przypomnieć także należy, że pomimo braku możliwości rozliczania kosztów podatkowych podatnik ma obowiązek gromadzenia dowodów zakupu. Taki obowiązek wynika wprost z treści art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, gdzie czytamy, że podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów.

Podatnik, który chce skorzystać z tej formy opodatkowania, musi także pamiętać, że jest ona dostępna po złożeniu oświadczenia o wyborze tej formy. Takie oświadczenie składa się do właściwego naczelnika US w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania, która charakteryzuje się niższymi stawkami podatkowymi, przy czym opodatkowaniu podlega kwota przychodu bez pomniejszenia o koszty podatkowe.

Sprzedaż wirtualnych przedmiotów a stawka ryczałtu

Wielu przedsiębiorców zajmuje się internetowym handlem wirtualnych przedmiotów. Przykładowo obrotowi gospodarczemu podlega sprzedaż wirtualnych przedmiotów wykorzystywanych w grach komputerowych.

W związku z tym pojawia się pytanie o możliwość zastosowania ryczałtu oraz dobór odpowiedniej stawki podatku.

Na podstawie art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku wykluczone jest stosowanie ryczałtu ewidencjonowanego w przypadku, gdy przedsiębiorca uzyskuje w całości lub w części przychody z tytułu:

  1. prowadzenia aptek;
  2. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
  3. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
  4. wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Jak widać, w przedstawionym negatywnym katalogu brak jest przedmiotów wirtualnych, co oznacza, że w opisanym przypadku możliwe jest zastosowanie tej formy opodatkowania.

Kluczową kwestią jest w tym przypadku określenie właściwej stawki podatkowej.

W tym zakresie po pierwsze możemy wskazać, że dla działalności usługowej z zakresu handlu stawka podatku wynosi 3% przychodu.

Z kolei działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). 

Z przedstawionego opisu wynika, że możliwość zastosowania stawki 3% występuje, gdy łącznie są spełnione następujące przesłanki:

  • przedmiotem obrotu są towary handlowe;
  • towar został nabyty w celu dalszej odsprzedaży;
  • towar nie został przetworzony.

W rozumieniu ustawy towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Warto skoncentrować się na przesłance przetworzenia towarów. Analizowana ustawa nie zawiera definicji „wytwarzania”, należy posłużyć się wykładnią językową, zgodnie z którą „wytwarzać” to „produkować coś; tworząc, wydzielać coś; powodować powstanie czegoś”. 

Sformułowanie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać”.

W konsekwencji w sytuacji, gdy przedsiębiorca nabywa wirtualne przedmioty i następnie je odsprzedaje (w żaden sposób nie ingerując w ich strukturę), to możliwe jest zastosowanie stawki ryczałtu 3%.

Takie stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora KIS z 24 kwietnia 2020 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.648.2020.1.MM). W przedmiotowym piśmie organ podatkowy wskazał, że skoro przedsiębiorca wirtualne przedmioty z gier nabywa od podmiotu zewnętrznego lub od graczy (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) i są one nabywane w celu sprzedaży, a więc w celu prowadzenia działalności handlowej i dodatkowo sprzedaje je w stanie nieprzetworzonym, w takiej samej formie, w jakiej zostały zakupione od dostawcy lub gracza – nie zostają zatem podjęte czynności, w których wyniku dochodzi do zmiany (przekształcenia) nabytych uprzednio wirtualnych przedmiotów – to działalność polegającą na sprzedaży wirtualnych przedmiotów w grach komputerowych należy zaliczyć do działalności usługowej w zakresie handlu, dla której właściwa jest stawka 3%.

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja, gdy przedsiębiorca sprzedaje wirtualne przedmioty, które są samodzielnie przez niego wytwarzane. Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 8 września 2020 roku (nr0115-KDIT1.4011.511.2020.1.MR), skoro podatnik co prawda dokonuje sprzedaży towarów w postaci rzeczy wirtualnych, jednakże rzeczy te nie są przez niego uprzednio nabyte, lecz tworzone przez samego podatnika przy pomocy ogólnodostępnych programów oraz wiedzy programistycznej, to nie jest to działalność usługowa w zakresie handlu.

Tym samym, taki podatnik nie prowadzi działalności handlowej. W konsekwencji powyższego stawka ryczałtu w wysokości 3% nie może w tej sytuacji znaleźć zastosowania.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w postaci zakupu wirtualnych przedmiotów na aukcjach internetowych i następnie dokonuje ich sprzedaży w ramach aktywności online. W takiej sytuacji możliwe jest zastosowanie stawki ryczałtu 3%, ponieważ przedmiotem obrotu są towary handlowe nabyte w celu dalszej odsprzedaży i w żaden sposób nieprzetworzone. W sytuacji, gdyby przedmioty wirtualne podatnik wytwarzał w ramach gier online, nie jest możliwe zastosowanie tej stawki podatku, ponieważ nie będziemy mieli do czynienia z działalnością usługową w zakresie handlu.

Sprzedaż przedmiotów wirtualnych może być potraktowana jako działalność usługowa w zakresie handlu, dla której przewidziana jest stawka 3% ryczałtu, jeżeli przedmiotem obrotu są przedmioty nabyte w niezmienionej formie i w takiej samej odsprzedane.

Podsumowując, możemy wskazać, że jeżeli nie dochodzi do przetworzenia uprzednio nabytych przedmiotów wirtualnych, to podatnik może opodatkować swoją działalność handlową ryczałtem ewidencjonowanym według najniższej stawki ryczałtu, tj. 3%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów