0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Struktura biznesplanu - co powinien zawierać dobry plan biznesu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Struktura biznesplanu jest uzależniona od wielu czynników, takich jak, np: wielkość przedsiębiorstwa, którego dotyczy, czy chociażby cel w jakim jest tworzony. Można jednak wskazać kilka podstawowych elementów jakie w biznesplanie należy uwzględnić, wśród nich najczęściej wymieniane są:

 1. Spis treści
 2. Streszczenie,
 3. Historia przedsiębiorstwa/ charakterystyka przedsiębiorstwa
 4. Charakterystyka oferowanych produktów i usług
 5. Analiza otocznia przedsiębiorstwa
 6. Marketing i sprzedaż
 7. Plany i harmonogram działań
 8. Analiza finansowa
 9. Załączniki

Spis treści

Każda struktura biznesplanu, zawiera spis treści, który sprawia, że staje się on uporządkowany. Zarówno on jak i cały biznesplan powinny być czytelne dla jego odbiorcy.

Struktura biznesplanu a jego streszczenie

Co do zasady streszczenie pisane jest po zakończeniu prac nad pozostałymi częściami biznesplanu. Wskazuje cel jego tworzenia (uzyskanie kredytu, pozyskanie inwestora, uzyskanie dotacji itp.). Dodatkowo streszczenie powinno zawierać informacje o podstawowych założeniach oraz oczekiwanych skutkach. Głównym zadaniem jest zaciekawienie czytelnika. Jeżeli streszczenie biznesplanu jest kiepskie z pewnością nie zachęci ono odbiorcy do szczegółowej jego analizy.

Historia przedsiębiorstwa/charakterystyka przedsiębiorstwa

Powinna zawierać wszystkie podstawowe informacje o firmie, tak jak chociażby:

nazwa przedsiębiorstwa wraz z adresem,
data rozpoczęcia działalności,
forma własności (indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka akcyjna  itd.),
zakres działania (handel, usługi, produkcja),
wykaz oddziałów przedsiębiorstwa,
najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia firmy.

Charakterystyka oferowanych produktów i usług

Podstawowe dane jakie powinny znaleźć się w tej części to m.in.:

 • cechy wyróżniające dany produkt/ usługę na rynku,
 • ceny oferowanych produktów/ usług,
 • wady i zalety każdego produktu/ usługi,
 • rentowność produktów/usług oferowanych przez firmę,
 • zgodność produktu z obowiązującymi standardami i normami.

W przypadku gdy firma planuje wprowadzić na rynek nowy produkt, czy usługę również je należy poddać szczegółowej analizie.

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Struktura biznesplanu powinna zawierać punkt jakim jest analiza otoczenia i konkurencji. Chodzi tutaj zarówno o otoczenie wewnętrzne jak i zewnętrzne firmy. Ogólnie rzecz ujmując tworząc biznesplan należy w przypadku otoczenia zewnętrznego określić:

 • pozycję przedsiębiorstwa na rynku,
 • grupę potencjalnych nabywców (profil potencjalnego nabywcy)
 • konkurencję na rynku (ile firm sprzedaje tego typu produkty/usługi, ich udział w rynku itp.),
 • możliwość wejścia na rynek nowych konkurentów,
 • porównanie cen produktów/usługi z cenami firm konkurencyjnych,
 • mocne strony wyróżniające przedsiębiorstwo na tle konkurencji.

Natomiast w przypadku otoczenia wewnętrznego zaleca się, aby ta część opisywała sferę zarządzania firmą. W tej części należy scharakteryzować:

 • strukturę organizacyjną firmy,
 • system komunikacji,
 • politykę płacową, zatrudnienia i szkoleń,
 • system kontroli,
 • podział obowiązków między pracownikami,
 • kwalifikacje kadry zarządzającej oraz pozostałych pracowników itp.

Marketing i sprzedaż

Jest kolejną bardzo istotną sprawa. Osoba pisząca biznesplan powinna zawrzeć tutaj informacje dotyczące:

 • formy reklamy (radio, telewizja, ulotki, wizytówki itp.),
 • środków finansowych przeznaczonych na reklamę i marketing,
 • oczekiwania klientów co do ceny, jakości i obsługi.

Nie jest to katalog zamknięty, można zawrzeć tutaj inne równie istotne informacje dotyczące sprzedaży i marketingu.

Plany i harmonogram działań

Harmonogram powinien zawierać informacje o przewidywanych terminach realizacji biznesplanu, tak jak np. zakup wyposażenia, zaopatrzenia, zorganizowania kadry pracowników itd. niezbędnych do rozpoczęcia przedsięwzięcia.

Natomiast jeżeli chodzi o plany należy sporządzić odpowiednio: plan marketingowy, organizacyjny i finansowy, o których szerzej będzie można przeczytać w kolejnych częściach cyklu.

Analiza finansowa

Analiza ta prezentuje finansowy aspekt całego przedsięwzięcia i powinna zawierać m.in. takie dane jak:

 • nakłady niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu,
 • planowane przychody i koszty (szczegółowe),
 • wskaźniki finansowe obrazujące rentowność przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia,
 • analiza przepływów pieniężnych,
 • analiza rachunku zysków i strat,
 • bilans,
 • informacje o ewentualnym zadłużeniu (wartość, źródło zadłużenia itp.).

Załączniki

W tej części biznesplanu powinny zawierać się wszelkiego rodzaju tabelaryczne zestawienia i wyliczenia oraz inne dokumenty (sprawozdania finansowe, wyniki badań itp.).

Struktura biznesplanu - realizacja i kontrola

Menedżer jednostki powinien dążyć do należytego wykonania celów określonych w biznesplanie. Dlatego też niezbędna jest tutaj kontrola, która pozwoli porównać faktycznie osiągnięte wyniki z zaplanowanymi. Wszystkie te dane umożliwią wskazanie odchyleń i ewentualne wprowadzenie działań korygujących bądź zapobiegawczych.

Kontrola wykonania biznesplanu jest niezwykle istotna z punktu widzenia inwestorów oraz kierowników przedsiębiorstwa, którzy przez posiadanie aktualnych informacji finansowych mogą nadzorować bieżącą działalność przedsiębiorstwa.

Biznesplan stanowi podstawę do kontroli prawidłowości i terminów oraz przyjętych założeń w każdym z obszarów - marketingowym, organizacyjnym czy finansowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów