0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Biznesplan - co powinien zawierać najlepszy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym jest biznesplan?

Biznesplan jest określeniem wywodzącym się z języka angielskiego i oznacza plan biznesu, plan biznesowy. Tworzony jest w celach planistycznych, zarówno na wewnętrzne jak i zewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa. Jego głównym zadaniem jest ocena opłacalności przewidzianych przedsięwzięć gospodarczych.

Dobrze opracowany, w sposób przejrzysty i rzetelny, opisuje zarówno obecną jak i przyszłą działalność gospodarczą. Solidny biznesplan powinien zawierać informacje odnośnie przewidywanych szans i zagrożeń, analizę finansową przedstawiającą rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istnieją) oraz planowane wyniki finansowe. Zakres biznesplanu bywa różny i jest uzależniony od tego w jakim celu został stworzony oraz zakresu i wielkości prowadzonej działalności.

Warto podkreślić, że w biznesplanie należy zawierać tylko istotne informacje, które mogą być ważne dla osoby go oceniającej.

Do głównych celów biznesplanu można zakwalifikować:

 • szczegółowe opisanie przedsięwzięć gospodarczych, których wykonanie zaplanowane jest w przyszłości;
 • udowodnienie, że przedsiębiorca posiada niezbędne umiejętności, doświadczenie i kompetencje gwarantujące powodzenie zamierzeń biznesowych;
 • pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Kto może wykonać biznesplan?

Biznesplan może zostać napisany przez samego przedsiębiorcę, jak i przez firmę zewnętrzną, której zadanie to zostanie powierzone.

Przedsiębiorca pisząc samodzielnie biznesplan z pewnością w niektórych kwestiach będzie lepiej obeznany, gdyż zna własną firmę (jeżeli już ją prowadzi) i wie w jakim kierunku chce ją rozwijać.

Jednak zleceniobiorca, czy też firma zajmująca się profesjonalnie pisaniem biznesplanów będzie potrafiła w sposób dokładniejszy i szybszy dokonać wszelkiego rodzaju analiz (SWOT, analizy finansowe itp.). Ich ocena sytuacji w firmie i jej szans rozwojowych na rynku, z pewnością będzie bardziej obiektywna, aniżeli samego przedsiębiorcy. I to właśnie zdystansowana ocena jest tutaj najważniejsza.

Decyzja co do tego, kto sporządzi biznesplan leży w gestii osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jeżeli czuje się ona na siłach i wie, że podoła takiemu zadaniu powinna sporządzić go samodzielnie. Jednak gdy przedsiębiorcę dopadają jakiekolwiek wątpliwości lepiej z tym zadaniem zgłosić się do profesjonalnej firmy zajmującej się tą tematyką.

Zasady obowiązujące w przygotowaniu biznesplanu

Biznesplan powinien prezentować:

 • aktualną sytuację przedsiębiorstwa,
 • plany przedsiębiorstwa,
 • uzasadnienie i sposoby realizacji przedstawionych zamierzeń,
 • osiągnięte wyniki dzięki realizacji tych planów.

Można wyróżnić 9 podstawowych zasad przygotowania biznesplanu:

 • kompleksowość,
 • długofalowość,
 • adekwatność,
 • czytelność,
 • rzetelność założeń i wiarygodność danych
 • wariantowość,
 • elastyczność,
 • uczestnictwo kadry kierowniczej,
 • poufność.

Kompleksowość

Biznesplan powinien poruszać wszystkie najistotniejsze aspekty, takie jak:

Długofalowość

Pożądanym jest, aby biznesplan swoim zakresem obejmował kilka lat (od 3 do 5). Jednak ze względu na cel tworzenia biznesplanu może on dotyczyć jedynie kilku lub kilkunastu miesięcy.

Adekwatność

Biznesplan powinien być dostosowany pod względem formy i treści do celu, któremu służy, a także do wymagań oraz potrzeb jego odbiorcy.

Czytelność

Biznesplan musi być czytelny oraz posiadać przejrzyste wnioski. W celu zapewnienia mu tych cech warto stosować tabele, rysunki, diagramy, wykresy, schematy, które w sposób obrazowy przedstawiają omawiane kwestie. Bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności poruszanych zagadnień. Używanie zbyt specjalistycznego języka również nie jest pożądane.

Rzetelność założeń i wiarygodność danych

Jest to chyba najważniejsza zasada tworzenia biznesplanu. Wszystkie dane i informacje powinny być prawdziwe i poparte odpowiednimi dowodami, faktycznymi analizami. Napotkanie przez odbiorcę fałszywych i zakłamanych informacji może skutkować tym, że cały biznesplan zostanie krytycznie oceniony przez jego odbiorcę.

Wariantowość

Zalecane jest umieszczanie w biznesplanie kilku sposobów realizacji określonych w nim celów.

Elastyczność

Biznesplan powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby możliwe było wprowadzania do niego korekt w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Uczestnictwo kadry kierowniczej

Dotyczy to biznesplanu przedsiębiorstwa działającego już na rynku. W takiej sytuacji niemożliwym jest całkowite jego wykonanie przez zewnętrznych konsultantów. Kadra kierownicza powinna określić cele oraz główne założenia.

Poufność

Biznesplan zawiera szereg tajemnic przedsiębiorstwa, w związku z czym nie powinien być szeroko udostępniany. W takiej sytuacji warto zabezpieczyć się spisaniem odpowiedniej umowy o zachowaniu poufności przed przekazaniem biznesplanu odbiorcy.

Odbiorcy biznesplanu

Głównymi odbiorcami biznesplanu są banki oraz organy państwowe lub samorządowe. Kolejni w sznureczku są inwestorzy, partnerzy biznesowi oraz właściciele firmy. Dla wszystkich tych podmiotów informacje zawarte w biznesplanie są niezmiernie ważne, gdyż stanowią główne źródło wiedzy o firmie. I nie ma co ukrywać, mają wpływ na to czy przedsiębiorstwo otrzyma kredyt lub dotację oraz czy inwestorzy będą chcieli w nią zainwestować.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów