Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Badania wstępne do pracy - podstawowe zagadnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań są badania wstępne do pracy.

Kogo obowiązują badania wstępne do pracy

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

 • osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy,

 • pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy,

 • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Od kogo nie są wymagane badania wstępne do pracy

Badania wstępne do pracy nie są wymagane od osób przyjmowanych powtórnie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeśli kolejna umowa o pracę została zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.

Kolejnym wyjątkiem są osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeśli:

 • przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,

 • przedstawią skierowanie na badania, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie lekarskie,

 • przerwa między zatrudnieniem u poprzedniego i nowego pracodawcy nie przekracza 30 dni,

 • pracodawca stwierdzi, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie u poprzedniego pracodawcy są zgodne z warunkami proponowanymi,

 • nie będą wykonywały prac szczególnie niebezpiecznych,

 • orzeczenie lekarskie zostało wydane po 31 marca 2015 r.

Skierowanie na badania wstępne do pracy

Na badania wstępne do pracy kieruje przyszły pracodawca. Skierowanie powinno być wydawane w dwóch egzemplarzach. Jedna sztuka jest dla lekarza, a kolejna dla osoby kierowanej na badania. Wskazane jest, aby pracodawca sporządził kopie danego skierowania i przechowywał wraz z orzeczeniem lekarskim w aktach osobowych pracownika. W skierowaniu powinno znaleźć się stanowisko, na którym ma być zatrudniona dana osoba. Należy również poinformować o występujących na stanowisku czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych.

Ważne!

Pracodawca pokrywa koszty przeprowadzenia badań wstępnych.

Badania wstępne do pracy a orzeczenie lekarskie

Badania wstępne do pracy przeprowadza lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę. Następnie lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku

 • przeciwwskazania do tej pracy na określonym stanowisku, w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

W sytuacji, gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi przeciwwskazania do pracy, umowa nie może być zawarta, ponieważ pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Ważne!

Orzeczenie lekarskie powinno być przechowywane w aktach osobowych, w części A.