0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Badania wstępne do pracy - podstawowe zagadnienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań są badania wstępne do pracy.

Kogo obowiązują badania wstępne do pracy?

Każdy pracownik musi poddawać się badaniom profilaktycznym zarówno przed, jak i w trakcie pracy. W związku z tym wyróżniamy trzy typy badań lekarskich w zależności od czasu i okoliczności ich wykonywania. Badania wstępne wykonujemy przed podjęciem pracy, badania okresowe po upływie terminu ważności badań wstępnych bądź poprzednich badań okresowych, natomiast badania kontrolne wykonujemy po nieobecności spowodowanej chorobą, trwającej powyżej 30 dni. Lecz czy wszystkie zatrudnione osoby muszą poddawać się badaniom medycyny pracy?

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

 • osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy,
 • pracownicy młodociani przenoszeni na stanowiska pracy,
 • inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Od kogo nie są wymagane badania wstępne do pracy?

Badania wstępne do pracy nie są wymagane od osób przyjmowanych powtórnie do pracy, u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, jeśli kolejna umowa o pracę została zawarta w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.

Kolejnym wyjątkiem są osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeśli:

 • przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i
 • przedstawią skierowanie na badania, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie lekarskie i
 • przerwa między zatrudnieniem u poprzedniego i nowego pracodawcy nie przekracza 30 dni i
 • pracodawca stwierdzi, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie u poprzedniego pracodawcy są zgodne z warunkami proponowanymi i
 • nie będą wykonywały prac szczególnie niebezpiecznych, a także
 • orzeczenie lekarskie zostało wydane po 31 marca 2015 r.

Skierowanie na badania wstępne do pracy

Na badania wstępne do pracy kieruje przyszły pracodawca. Skierowanie powinno być wydawane w dwóch egzemplarzach. Jedna sztuka jest dla lekarza, a kolejna dla osoby kierowanej na badania. Wskazane jest, aby pracodawca sporządził kopie danego skierowania i przechowywał wraz z orzeczeniem lekarskim w aktach osobowych pracownika. W skierowaniu powinno znaleźć się stanowisko, na którym ma być zatrudniona dana osoba. Należy również poinformować o występujących na stanowisku czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynnikach uciążliwych.

Koszty badań profilaktycznych medycyny pracy zarówno wstępnych, jak i okresowych oraz kontrolnych ponosi pracodawca.

Badania wstępne do pracy a orzeczenie lekarskie

Badania wstępne do pracy przeprowadza lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę. Następnie lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku
 • przeciwwskazania do tej pracy na określonym stanowisku, w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

W sytuacji, gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi przeciwwskazania do pracy, umowa nie może być zawarta, ponieważ pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Orzeczenie lekarskie powinno być przechowywane w aktach osobowych, w części A.

Kierując pracownika na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe lub kontrolne) należy pamiętać o wystawieniu skierowania na badania. Od jego poprawianego wystawienie zależy czy badania zostaną wykonane przez lekarza medycyny pracy.

Skierowanie na badania w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma istnieje możliwość wystawienia skierowań na badania dla wielu pracowników jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć pracowników z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, a następnie wybrać opcję WYSTAW » SKIEROWANIE NA BADANIE. Dla każdego z pracowników otworzy się okno z możliwością doprecyzowania rodzaju badań oraz wprowadzenia opisu zajmowanego stanowiska.

Badania wstępne do pracy - jak wystawić?

Dokument ten może zostać zapisany w folderze z dokumentami pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów