0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skierowanie na badania lekarskie dla pracownika pracującego przy komputerze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca, wypełniając skierowanie na badania lekarskie dla pracownika, ma obowiązek dokonać szczegółowego opisu warunków pracy na danym stanowisku. Należy przy tym uwzględnić informacje o występowaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Jak w takim wypadku powinno zostać wystawione skierowanie na badania dla pracownika pracującego przy komputerze? Sprawdź!

Podstawowe informacje na temat skierowania pracownika na badania lekarskie

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. W ramach BHP pracodawca powinien skierować przyszłego pracownika, jak i pracownika wracającego z określonej przepisami nieobecności, na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy. Celem wykonania takich badań jest potwierdzenie braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w określonych przez pracodawcę warunkach.

Wzór skierowania na badania lekarskie został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Co istotne, pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi skierowanie na badania lekarskie w dwóch jednakowych egzemplarzach. Jeden egzemplarz pracownik przekazuje lekarzowi medycy pracy przeprowadzającemu badania, natomiast drugi przeznaczony jest dla pracownika. Pracodawca powinien wykonać kopię skierowania i przechowywać ją w aktach osobowych danej osoby wraz z wydanym orzeczeniem lekarskim.

Skierowanie na badania lekarskie a czynniki szkodliwe

W obowiązującym wzorze skierowania na badania lekarskie należy podać wielkość narażenia oraz aktualne wyniki badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych dla danego stanowiska pracy.

Nazwę czynników szkodliwych oraz wielkość narażenia uwzględnia się w skierowaniu na badania lekarskie w podziale na:

  • czynniki fizyczne,
  • pyły,
  • czynniki chemiczne,
  • czynniki biologiczne,
  • inne czynniki, w tym niebezpieczne.

Jeżeli pracodawca sporządzający skierowanie na badania lekarskie ma wątpliwości, do jakiej kategorii zaliczyć dany czynnik, może skorzystać z klasyfikacji czynników szkodliwych lub uciążliwych, które określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Zgodnie z tą klasyfikacją pracę związaną z obsługą monitora ekranowego należy zaliczyć do czynników fizycznych.

Wypełniając skierowanie na badania lekarskie, pracę przy monitorze ekranowym należy zaliczyć do czynników fizycznych.

Skierowanie na badania lekarskie a inne czynniki, w tym niebezpieczne

Z uwagi na fakt, że praca przy komputerze (monitorze ekranowym) niesie za sobą również inne zagrożenia, takie jak obciążenie kręgosłupa czy obciążenie wzroku, praca w wymuszonej pozycji ciała, możliwe jest wykazanie obsługi monitora ekranowego w podkategorii “inne czynniki, w tym niebezpieczne”. W związku z powyższym, przygotowując skierowanie na badania lekarskie, pracę przy monitorze ekranowym należy zaliczyć do “czynników fizycznych”, jednak wpisane tej informacji jako “inne czynniki, w tym niebezpieczne” nie jest błędem.

Skierowanie na badania lekarskie musi zawierać informację dotyczącą dobowego wymiaru pracy przy komputerze.

Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek scharakteryzowania stanowiska pracy, w związku z tym w dokumencie powinna być zawarta informacja o dobowym wymiarze czasu pracy spędzonym przy obsłudze monitora ekranowego, nawet jeżeli nie przekracza on 4 godzin dziennie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów