0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla młodych w ramach działalności opodatkowanej ryczałtem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jaka jest relacja pomiędzy ulgą dla młodych a rozpoczęciem przez uprawnionego podatnika prowadzenia działalności gospodarczej? W artykule rozważymy w tym zakresie formę opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź, czy możliwa jest do odliczenia ulga dla młodych w ramach działalności!

Zasady korzystania z ulgi dla młodych

Ulga dla młodych to preferencja podatkowa uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku przychody:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8;
 3. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej;
 4. z tytułu odbywania stażu uczniowskiego;
 5. z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku nie uwzględnia się przychodów:

 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie niniejszej ustawy (np. zryczałtowany podatek dla umów zlecenia do 200 zł);
 • zwolnionych od podatku dochodowego (np. diety za czas podróży służbowych zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT) oraz
 • od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy katalog zwolnień ma charakter zamknięty i nie może być rozszerzany na żadne inne przychody. W konsekwencji z ulgi dla młodych nie korzystają przychody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Ulga dla młodych nie obejmuje swoim zakresem przedmiotowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga dla młodych w ramach działalności na ryczałcie

Nie jest wykluczona sytuacja, w której podatnik uzyskuje przychody z kilku różnych źródeł. Możliwe jest zatem równoległe wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik zdecyduje się na prowadzenie działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to w pierwszej kolejności należy wskazać na konieczność dokonania zgłoszenia. 

Otóż w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Takie oświadczenie może być również złożone poprzez formularz CEIDG. Dodatkowo należy także wskazać, że możliwość zastosowania ryczałtu jako formy opodatkowania działalności gospodarczej jest uzależniona od dopełnienia warunków pozytywnych oraz nieziszczenia się warunków o charakterze negatywnych.

Przeanalizujmy te warunki.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
 2. uzyskali przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
 3. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro;
 4. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Jak podaje art. 8 ust. 1 ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
  1. prowadzenia aptek,
  2. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  3. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

4. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej

  1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z przedstawionych przepisów należy zwrócić uwagę na pkt 2 ww. artykułu, który to podaje, że prawo do stosowania ryczałtu jest wykluczone w przypadku podatników korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Pojawia się w związku z tym pytanie, czy skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wyklucza prawo do ryczałtu?

Problematyczna relacja pomiędzy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym a ulgą dla młodych

Odpowiedź na pytanie postawione w poprzedniej części jest trudna do ustalenia. Nie mamy bowiem wyjaśnienia, co należy rozumieć przez pojęcie „okresowego zwolnienia od podatku dochodowego”.

Wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę wykładnię językową, nie można stwierdzenia „okresowe zwolnienie” stosować do każdego zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 ustawy o PIT.

Okresowe zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych podmiotom, które legalnie (na podstawie uzyskanego zezwolenia i zgodnie z jego warunkami) prowadzą działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych (A. Bartosiewicz, R. Kubacki [w:] A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz).

W konsekwencji z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT, tj. zwolnienia obejmującego dochody podatników uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Korzystanie z ulgi dla młodych nie wyklucza możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania działalności gospodarczej. Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT nie jest zwolnieniem okresowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku.

Z przedstawionej analizy wynika zatem, że nie ma prawnych przeszkód, aby podatnik jednocześnie korzystał z ulgi dla młodych oraz prowadził działalność gospodarczą w formie opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Te dwie preferencje podatkowe nie wykluczają się wzajemnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów