Poradnik Przedsiębiorcy

Opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy

Obok prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik może uzyskiwać dochód również z innych źródeł. Podmioty, będące w posiadaniu nieruchomości bądź gruntów, mogą zdecydować się na ich wynajem czy też dzierżawę i osiągać z tego tytułu zyski. W takiej sytuacji pojawia się pytanie - czy przychody z najmu i dzierżawy muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych, czy też można w tym przypadku zastosować przepisy ryczałtu ewidencjonowanego? Na to pytanie odpowiedzieć można na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródła przychodów

Art. 10 ust. 1 pkt. 3 mówi, iż źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza, natomiast pkt 6 tego ustępu zalicza do przychodów najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Wyjątkiem są tutaj składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Tak więc zgodnie z tym przepisem, nie ma żadnych przeciwwskazań do osiągania przychodów z dwóch źródeł jednocześnie. W ustawie nie ma również żadnego zapisu, który narzucałby określony sposób opodatkowania danych przychodów.

Sposób opodatkowania przychodów z najmu

Wybór opodatkowania przychodów z najmu został ograniczony ewentualnym związkiem pomiędzy przedmiotem wynajmu a działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorcę. Ustawa nie pozwala na rozdzielenie przychodów osiąganych z dwóch źródeł, w przypadku gdy zyski z najmu czy też dzierżawy odnoszą się do składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Zdanie to oznacza, iż jeśli dana nieruchomość dotyczy prowadzonej działalności (czyli np. stanowi współwłasność firmy), to przychody z najmu tej nieruchomości traktowane będą jako część przychodów uzyskiwanych z działalności i będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W sytuacji, gdy jest to nieruchomość prywatna i nie ma ona żadnego związku z działalnością, przychody z tego tytułu można dowolnie opodatkować (zgodnie z przepisami), w tym ryczałtem ewidencjonowanym.

Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do przychodów z tytułu najmu i dzierżawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Aby móc skorzystać z opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć pisemnie oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania za dany rok podatkowy. Oświadczenie to należy przedstawić naczelnikowi odpowiedniego urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika. Dokument powinien wpłynąć do urzędu nie później niż do 20 stycznia danego roku podatkowego. Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego musi złożyć oświadczenie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie tej działalności, nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu.